Biopaliwa - proekologiczne odnawialne źródła energii

Cena: 64,00 zł

(Cena netto: 60,95 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 7 dni

Tytuł: Biopaliwa - proekologiczne odnawialne źródła energii
Autor: Witold M. Lewandowski, Michał Ryms
Wydawca: WNT
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 527
Wymiary: 165x237mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-63623-73-9
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt


Paliwa jako nośniki energii mają istotny wpływ nie tylko na wszystkie dziedziny działalności człowieka, lecz generalnie na dalszą jego egzystencję na Ziemi. Ta zależność od paliw i energii jest wprost proporcjonalna do rozwoju cywilizacyjnego danego kraju, regionu lub wspólnoty. Mieszkańcy krajów uprzemysłowionych, zwłaszcza żyjący w dużych aglomeracjach miejskich, są niewolnikami energii. Jej pozyskiwanie, produkcja oraz dystrybucja wiążą się z licznymi problemami technologicznymi, społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi i ekologicznymi. Od wielu lat toczy się ogólnoświatowa dyskusja, jak je rozwiązać, aby uniknąć czarnego scenariusza zapaści cywilizacyjnej z końcowym akordem samounicestwienia życia na Ziemi.
Książka "Biopaliwa - proekologiczne odnawialne źródła energii" jest głosem w tej dyskusji. Autorzy, omawiając biopaliwa w bardzo szerokim kontekście, chcą uświadomić czytelnikom rzeczywistą wagę i znaczenie energii oraz jej nośników, czyli paliw. Łącząc popularnonaukową formę wprowadzeń w poszczególne zagadnienia i omówień praktycznych zastosowań konkretnych rozwiązań z naukowym stylem rozważań teoretycznych, stworzyli bardzo ciekawą publikację skierowaną do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, biotechnologii, a także polityki energetycznej i etyki w przemyśle.
Autorzy polecają tę książkę studentom kierunków: energetyka, ekoenergetyka, ochrona środowiska, alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem, inżynieria środowiska oraz biotechnologia.

Wykaz ważniejszych oznaczeń, skrótów, jednostek
Przedmowa
Wstęp
1. Charakterystyka biopaliw
    1.1. Wprowadzenie
    1.2. Rola i znaczenie biopaliw po przystąpieniu Polski do UE
    1.3. Rodzaje biopaliw
        1.3.1. Definicja i podział biomasy na biopaliwa
        1.3.2. Charakterystyka biomasy jako nośnika energii
        1.3.3. Metody przetwarzania biomasy na biopaliwo
    1.4. Przyszłość biopaliw w Polsce Bibliografia
2. Fotosynteza
    2.1. Wprowadzenie
    2.2. Fotosynteza biomasy
        2.2.1.   Wprowadzenie do mechanizmu fotosyntezy
        2.2.2. Nośniki energii fotosyntezy
        2.2.3. Biochemiczny mechanizm fotosyntezy
        2.2.4. Pozostałe szlaki autotroficznego wiązania CO, w biomasę
    2.3. Termodynamika procesu fotosyntezy biomasy
        2.3.1. Podstawowe etapy procesu fotosyntezy biomasy
        2.3.2. Sprawność procesu fotosyntezy w ujęciu termodynamicznym
        2.3.3. Sprawność procesu fotosyntezy w ujęciu biotechnologicznym
        2.3.4. Sprawność procesu fotosyntezy w ujęciu fizykochemicznym
        2.3.5. Sprawność procesu fotosyntezy upraw rolnych
    2.4. Techniczne wykorzystanie fotosyntezy
        2.4.1. Wykorzystanie fotosyntezy do oczyszczania spalin
        2.4.2. Biotechnologia z wykorzystaniem alg
        2.4.3. Fotobioogniwa
    2.5.   Znaczenie i rola ditlenku węgla w przyrodzie
        2.5.1. Efekt cieplarniany
        2.5.2. Ditlenek węgla a globalne ocieplenie
        2.5.3. Rehabilitacja ditlenku węgla Bibliografia
3. Zasoby biopaliw
    3.1. Wprowadzenie
    3.2. Globalny potencja) energetyczny biomasy do 2050 roku
        3.2.1. Szacunkowe wartości
        3.2.2. Metodyka szacowania potencjału biomasy
        3.2.3. Bilans potencjału nadwyżki produkcji żywności
        3.2.4. Potencjał bioenergetyczny odłogów i obszarów zdegradowanych
        3.2.5. Sumaryczny światowy potencjał biopaliw z nadwyżki plonów
        3.2.6. Światowy potencjał energetyczny pozostałości z upraw rolnych
        3.2.7. Światowy potencjał energetyczny pozostałości z upraw leśnych
        3.2.8. Światowy potencjał energetyczny pozostałości hodowlanych
        3.2.9. Światowy potencjał energetyczny odpadów organicznych
        3.2.10. Potencjał energetyczny biomateriałów, strumienia kategorii VII
        3.2.11. Sumaryczny globalny potencjał energetyczny biomasy
    3.3. Metodologia szacowania potencjału bioenergii
        3.3.1. Metodologia szacowania zasobów bioenergii w Europie
        3.3.2. Dane statystyczne dotyczące jednostek administracyjnych
        3.3.3. Rolnicze Bazy Danych
        3.3.4. Dane dotyczące użytkowania gruntów
        3.3.5. Sposób prowadzenia obliczeń
        3.3.6. Areał niezbędny do zaspokojenia potrzeb żywnościowych
        3.3.7. Potencjalne zasoby energetyczne nadwyżki gruntów rolnych
        3.3.8. Ocena i sposób szacowania potencjału upraw biopaliw
    3.4. Potencjał energetyczny biomasy w Europie
    3.5. Potencjał energetyczny biomasy w Polsce
        3.5.1. Model obliczeniowy dla Polski
        3.5.2. Potencjał energetyczny zasobów biomasy w Polsce Bibliografia
4. Charakterystyka biopaliw
    4.1. Wprowadzenie
    4.2. Drewno
        4.2.1. Ilość drewna w Polsce
        4.2.2. Nowoczesne technologie pozyskiwania drewna w lasach w Polsce
        4.2.3. Rodzaje drewna energetycznego
        4.2.4. Zrębki
        4.2.5. Brykiety drzewne
        4.2.6. Pelety drzewne
        4.2.7. Inne pozostałe odpady drzewne, takie jak kora, trociny, wióry
        4.2.8. Plantacje drewna energetycznego
    4.3. Słoma
        4.3.1. Nadwyżka słomy w Polsce
        4.3.2. Charakterystyka słomy jako nośnika energii
        4.3.3. Sposoby szacowania zasobów słomy
        4.3.4. Zasoby słomy w Polsce
        4.3.5. Rodzaje biopaliwa stałego ze słomy
    4.4. Plantacje energetyczne
        4.4.1. Powody zakładania plantacji energetycznych
        4.4.2. Charakterystyka roślin plantacji energetycznych
        4.4.3. Przyszłościowe rośliny plantacji energetycznych w Polsce
        4.4.4. Konopie przemysłowe rośliną energetyczną
        4.4.5. Wpływ plantacji energetycznych na środowisko w Polsce
        4.4.6. Plantacje energetyczne w warunkach polskich
        4.4.7. Rachunek energetyczny biopaliw z plantacji energetycznych
    4.5. Niekonwencjonalne rodzaje lub sposoby zagospodarowania biomasy jako biopaliwa
        4.5.1. Wprowadzenie
        4.5.2. Owies na tle innych roślin energetycznych
        4.5.3. Charakterystyka energetyczna owsa
    4.6. Odpady biomasy (komunalne - RDF, ściekowe, opony)
        4.6.1. Nieprzetworzone i przetworzone formy biomasy
        4.6.2. Palna frakcja odpadów komunalnych (RDF|
        4.6.3. Zużyte opony
        4.6.4. Odpady z oczyszczalni ścieków Bibliografia
5.   Metody konwersji biomasy - spalanie
    5.1. Wprowadzenie
    5.2. Metody konwersji biomasy
    5.3. Spalanie biomasy
        5.3.1. Kotły na biomasę pochodzenia drzewnego małej mocy
        5.3.2. Wykorzystanie drewna do produkcji ciepła w Polsce
        5.3.3. Budowa i zasada działania kotłowni opalanej drewnem
        5.3.4. Elektrociepłownie na biomasę
        5.3.5. Spalanie słomy
        5.3.6. Spalanie owsa
    5.4. Współspalanie biomasy
        5.4.1. Przegląd metod spalania i współspalania biomasy
        5.4.2. Stan wiedzy na temat współspalania biomasy
        5.4.3. Przykłady współspalania biomasy
        5.4.4. Badania procesu współspalania
        5.4.5. Wyniki badań współspalania w Ciepłowni Lębork
        5.4.6. Próby terenowe współspalania RDF
        5.4.7. Ekonomiczna ocena współspalania biomasy
        5.4.8. Ekologiczna ocena spalania i współspalania biomasy
    5.5. Technologia ORC w konwersji biomasy
        5.5.1. Wprowadzenie
        5.5.2. Obieg ORC
        5.5.3. Sprawność obiegu ORC
        5.5.4. Warianty instalacji z obiegiem ORC
        5.5.5. Kogeneracyjna elektrociepłownia ORC na biomasę
        5.6. Małe elektrociepłownie - kogeneracja rozproszona
        5.6.1. Zalety i wady małych jednostek kogeneracyjnych
        5.6.2. Mikroturbiny gazowe
        5.6.3. Turbina gazowa o odwróconym obiegu
        5.6.4. Obieg Kaliny
        5.6.5. Wykorzystanie silnika Stirlinga do konwersji energii z biomasy
        5.6.6. Wykorzystanie ogniw paliwowych do konwersji energii z biomasy
    5.7. Podsumowanie Bibliografia
6. Termiczne metody konwersji biomasy - karbonizacja, zgazowanie i hydrotermiczny reforming
    6.1. Wprowadzenie
    6.2. Metody termicznej konwersji biomasy
    6.3. Mechanizmy suchego termicznego rozkładu biomasy
    6.4. Biokarbonizacja biomasy
        6.4.1. Biokarbonat
        6.4.2. Biokarbonizery
        6.4.3. Produkcja biokarbonatu w Polsce
    6.5. Zgazowanie biomasy
        6.5.1. Warunki zgazowania biomasy
        6.5.2. Sposoby zgazowania biomasy
        6.5.3. Typy urządzeń do zgazowania biomasy
        6.5.4. Typy urządzeń do zgazowania biokarbonatu
        6.5.5. Doświadczenia zagraniczne ze zgazowania biomasy
        6.5.6. Polskie doświadczenia ze zgazowaniem biomasy
    6.6. Zgazowanie biomasy przez hydrotermiczny reforming
        6.6.1. Stany fizyczne wody
        6.6.2. Właściwości wody w stanie nadkrytycznym (SCW)
        6.6.3. Stan nadkrytyczny (SCW) wody jako czynnik zgazowania biomasy
        6.6.4. Utleniające właściwości wody w stanie nadkrytycznym
        6.6.5. Przykłady wykorzystania wody w stanie nadkrytycznym do zgazowania biomasy
        6.6.6. Reaktory SCWG do zgazowania biomasy
        6.6.7. Zgazowanie biomasy wysokotemperaturową parą wodną (HiTS)
        6.6.8. Przyszłość technologii SCWG Bibliografia
7. Termiczne metody konwersji biomasy - piroliza
    7.1. Wprowadzenie - rys historyczny pirolizy
    7.2. Mechanizmy pirolizy biomasy
    7.3. Kinetyka pirolizy biomasy
        7.3.1. Wprowadzenie
        7.3.2. Mechanizmy kinetyki pirolizy
    7.4. Badania eksperymentalne pirolizy biomasy
    7.5. Zagadnienia techniczne pirolizy biomasy
    7.6. Typy reaktorów pirolitycznych
        7.6.1.   Ogólna charakterystyka pirolizerów
        7.6.3. Pirolizer fluidalny i bębnowy
        7.6.4. Pirolizer stożkowy obrotowy, cyklonowy i PyRos
    7.7. Przykłady instalacji pirolitycznych
        7.7.1. Przegląd najnowszych technologii pirolizy biomasy
        7.7.2. Instalacja szybkiej pirolizy BTG
        7.7.3. Technologia Pyrocycling™
        7.7.4. instalacja do konwersji biomasy ENTECH
        7.7.5. Technoiogia WGT
        7.7.6. Technologia Ragaiilera
        7.7.7. Technologia HD-PAWA-THERM
        7.7.8. Instalacja recyklingu RDF
        7.7.9. Instalacja quasi-ciągłego recyklingu opon
        7.7.10. Technologia ciągłej pirolizy całych opon
    7.8. Podsumowanie Bibliografia
8. Katalityczna konwersja biomasy
    8.1. Wprowadzenie
    8.2. Biodegradacja termiczno-katalityczna z uwodornieniem
        8.2.1. Katalityczny mechanizm rozkładu i upłynniania biomasy
        8.2.2. Uwodornienie ciekłych produktów pirolizy biomasy
    8.3. Katalityczne upłynnianie biomasy do paliw metodą GtL
        8.3.1. Katalityczne upłynnianie syngazu z biomasy do GtL
        8.3.2. Mechanizmy reakcji Fischera-Tropscha produkcji biopaliw GtL
        8.3.3. Technologia i reaktory Sasol do syntezy paliw GtL
        8.3.4. Technologia SMDS
        8.3.5. Technologia ExxonMobile produkcji GtL
    8.4. Katalityczne upłynnianie biomasy do paliw BtL
        8.4.1. Technologia Carbo-V® firmy CHOREN
        8.4.2. Technologia firmy Alphakat
        8.4.3. Polskie próby katalitycznego rozkładu biomasy
    8.5. Biopaliwo nowej generacji - DME
        8.5.1. Technologie produkcji metanolu i DME z biomasy
        8.5.2. Dwuetapowa technologia produkcji DME
        8.5.3. Jednoetapowa synteza DME bezpośrednio z syngazu
    8.6. Grassolina
        8.6.1. Właściwości celulozy
        8.6.2. Średnio- i niskotemperaturowe metody rozkładu celulozy
        8.6.3. Rozkład celulozy cieczami jonowymi
        8.6.4. Technologia AFEX rozkładu celulozy
        8.6.5. Perspektywy produkcji grassoliny
    8.7. Podsumowanie Bibliografia
9. Biopaliwa płynne - biodiesel
    9.1. Wprowadzenie
    9.2. Rodzaje biopaliw płynnych
        9.2.1.   Klasyfikacja biopaliw płynnych
        9.2.2.   Biopaliwa I, II, III i IV generacji
    9.3. Pochodzenie biodiesla
    9.4. Surowce do produkcji biodiesla
        9.4.1. Wprowadzenie
        9.4.2. Olej rzepakowy
        9.4.3. Alkohole
        9.4.4. Katalizatory stosowane przy produkcji biodiesla
    9.5. Rodzaje estryfikacji kwasów tłuszczowych
    9.6. Przemysłowe metody prowadzenia procesu transestryfikacji
        9.6.1. Wiadomości ogólne
        9.6.2. Metoda produkcji biodiesla stosowana przez firmę Henkel
        9.6.3. Proces produkcji biodiesla opracowany przez firmę Lurgi
        9.6.4. Wielostopniowa technologia Connemanna
        9.6.5. Technologia estryfikacji oleju sojowego
        9.6.6. Technologia estryfikacji zużytych tłuszczów LUT
        9.6.7. Technologia opracowana w ICHP
        9.6.8. Metoda Cvengrosa-Powazaneca
        9.6.9. Proces Vogel&Noot
        9.6.10. Inne wybrane technologie produkcji FAME
    9.7. Gliceryna jako produkt uboczny produkcji biodiesla
        9.7.1. Metody zagospodarowania gliceryny
        9.7.2. Próba rozwiązania problemu gliceryny dzięki Gliperolowi
    9.8. Koszty produkcji FAME
    9.9. Biodiesel - eksploatacja
        9.9.1. Normy do badań biodiesla
        9.9.2. Badania eksploatacyjne biodiesla w autobusach miejskich
        9.9.3. Badania eksploatacyjne biodiesla w generatorze prądotwórczym
        9.9.4. Badania przydatności biodiesla w silnikach okrętowych
    9.10. Polskie doświadczenia w produkcji biodiesla
        9.10.1. Elstar Oils S.A. Elbląg, zakład w Malborku
        9.10.2. Czechowice-Dziedzice w ramach Grupy LOTOS S.A.
        9.10.3. Rafineria Trzebinia w ramach Grupy PKN ORLEN
    9.11. Produkcja biopaliw na potrzeby własne
        9.11.1. Warunki produkcji biopaliw na potrzeby własne
        9.11.2. Analiza energetyczna produkcji biopaliwa RME
        9.11.3. Analiza ekonomiczna produkcji biopaliwa RME
    9.12. Dokumenty europejskie i ustawodawstwo krajowe dotyczące biopaliw i biokomponentów
        9.12.1. Regulacje prawne o charakterze ramowym
        9.12.2. Regulacje prawne o charakterze szczegółowym
        9.12.3. Regulacje prawne dotyczące indywidualnej produkcji biopaliw
        9.12.4. Wpływ ustawodawstwa na rynek biopaliw w Polsce
    9.13. Szanse rozwoju biopaliw
    9.14. Podsumowanie Bibliografia
10. Biopaliwa płynne - bioetanol
    10.1. Wprowadzenie
    10.2. Charakterystyka bioetanolu
    10.3. Surowce do produkcji bioetanolu
    10.4. Mechanizm fermentacji alkoholowej
    10.5. Metody produkcji bioetanolu
        10.5.1. Trzy etapy produkcji etanolu
        10.5.2. Technologia logen
        10.5.3. Technologia ICM
        10.5.4. Technologia z użyciem wody w stanie nadkrytycznym
    10.6. Biorafinerie perspektywa, rozwoju produkcji bioetanolu
    10.7. światowa produkcja bioetanolu
    10.8. Niemieckie działania w zakresie promocji biopaliw i biokomponentów
    10.9. Badania bioetanolu jako paliwa do silników spalinowych Bibliografia
11. Biogaz
    11.1. Wprowadzenie
    11.2. Mechanizm powstawania biogazu
    11.3. Technologie wytwarzania i zagospodarowania biogazu
    11.4. Biogaz z oczyszczalni ścieków
    11.5. Biogaz z wysypisk śmieci
        11.5.1. Charakterystyka gazu wysypiskowego
        11.5.2. Technologie pozyskiwania biogazu z odpadów
        11.5.3. Wybrane europejskie przykłady pozyskiwania biogazu z odpadów
        11.5.4. Eksploatacja gazu wysypiskowego w Polsce
    11.6. Pozyskiwanie biogazu w gospodarstwach rolnych
        11.6.1. Rolnicze źródła biogazu
        11.6.2. Technologie pozyskiwania biogazu w rolnictwie
        11.6.3. Pozyskiwanie biogazu na polskiej wsi
        11.6.4. Korzyści i potencjał energetyczny biogazu
        11.6.5. Koncepcja wiejskiej spółdzielczej elektrociepłowni opalanej biogazem
    11.7. Biogaz w świetle prawa
        11.7.1. Biogaz rolniczy w Prawie energetycznym
        11.7.2. Świadectwa pochodzenia biogazu
        11.7.3. Kolorowe certyfikaty
    11.8. Konwersja biogazu
        11.8.1. Wprowadzenie
        11.8.2. Metody wzbogacania i oczyszczania biogazu
        11.8.3. Konwersja biogazu w cieplna, energię użytkowa,
        11.8.4. Konwersja biogazu w energię elektryczną
        11.8.5. Koncepcje zagospodarowania ciepła odpadowego z konwersji biogazu
        11.8.6. Konwersja biogazu w energię mechaniczną
    11.9. Zalety i wady produkcji energii z biogazu
    11.10. Biogaz a bezpieczeństwo energetyczne Polski
Bibliografia

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 23 z 30 Następny Następny
Kategoria Biomasa

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range