Biopaliwa - technologie dla zrównoważonego rozwoju

Cena: 49,90 zł

(Cena netto: 47,52 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 7 dni

Tytuł: Biopaliwa - technologie dla zrównoważonego rozwoju
Autor: Ewa Klimiuk, Małgorzata Pawłowska, Tomasz Pokój
Wydawca: PWN
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 326 
Wymiary: 169x238 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-01-17170-4

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Książka "Biopaliwa - technologie dla zrównoważonego rozwoju" zawiera przegląd technologii biopaliw, stosowanych w praktyce oraz rozwojowych, należących do 3. i 4. generacji.
W publikacji:
■ wyjaśniono znaczenie produkcji biopaliw w aspekcie zrównoważonego rozwoju, kładąc nacisk na korzyści oraz zagrożenia wynikające z rozwoju bioenergetyki,
■ zaprezentowano technologie biodiesla i bioetanolu, zwracając uwagę na kierunki badań zmierzających do zastąpienia tradycyjnych surowców nowymi, pozyskiwanymi z glonów lub roślin energetycznych,
■ omówiono technologie przetwarzania odpadów komunalnych na biogaz oraz systemy wytwarzania biogazu rolniczego,
■ scharakteryzowano procesy termochemiczne przetwarzania biomasy oraz metody konwersji uzyskanych produktów w paliwa syntetyczne, alkohole oraz wodór,
■ wskazano kierunki rozwoju technologii biowodoru, w wyniku fermentacji ciemnej oraz fotofermentacji.
Do podręcznika dołączona jest płyta CD, która zawiera charakterystykę roślin energetycznych i biomasy odpadowej.
Zamieszczono również przykłady obliczeń technologicznych dla wybranych rodzajów biopaliw, wraz z rozwiązaniami.
Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: studentów kierunków Inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz biotechnologia, dla których w standardach kształcenia przewidziano treści programowe dotyczące bioenergetyki, a także dla innych osób pragnących rozszerzać i uaktualniać swoją wiedzę w tym zakresie.

Wykaz ważniejszych skrótów i symboli
    1. Wprowadzenie
        1.1. Definicja i rodzaje biopaliw
        1.2. Definicja biomasy
        1.3. Metody konwersji biomasy w biopaliwa
        1.4. Biopaliwa 1. i 2. generacji
        1.5. Zastosowanie i standardy jakości biopaliw
        1.6. Rozwój rynku biopaliw w aspekcie zrównoważonego rozwoju.
            1.6.1. Aspekty środowiskowe produkcji biopaliw
            1.6.2. Aspekty ekonomiczne produkcji biopaliw
            1.6.3. Aspekty społeczne produkcji biopaliw
            1.6.4. Perspektywy rozwoju rynku biopaliw
    Literatura
    2. Charakterystyka i właściwości biomasy
    Wprowadzenie
        2.1. Rodzaje biomasy do produkcji biopaliw
            2.1.1. Biomasa drzewna
        2.2. Charakterystyka chemiczna biomasy
        2.3. Właściwości fizyczne biomasy
        2.4. Kaloryczność biomasy
        2.5. Wskaźniki produkcji biomasy
    Literatura
    3. Technologie biodiesla
    Wprowadzenie
        3.1. Surowce do produkcji biodiesla
            3.1.1. Oleje do produkcji biopaliw 1. generacji
            3.1.2. Oleje do produkcji biopaliw 2. generacji
            3.1.3. Oleje i tłuszcze odpadowe
        3.2. Produkcja oleju
            3.2.1. Wstępne przygotowanie ziarna
            3.2.2. Tłoczenie oleju
            3.2.3. Ekstrakcja oleju
            3.2.4. Oczyszczanie oleju surowego
        3.3. Oleje jako biopaliwo i metody jego przetwarzania
            3.3.1. Charakterystyka chemiczna olejów i tłuszczy do produkcji biodiesla
            3.3.2. Wpływ składu chemicznego olejów i tłuszczy na właściwości biodiesla
        3.4. Wytwarzanie biodiesla - procesy i operacje jednostkowe
            3.4.1. Wytwarzanie estrów metylowych
            3.4.2. Separacja estrów metylowych i gliceryny
            3.4.3. Oczyszczanie estrów metylowych
            3.4.4. Gospodarka metanolem
            3.4.5. Oczyszczanie fazy glicerynowej
        3.5. Instalacje technologiczne do produkcji biodiesla
            3.5.1. Systemy okresowe
            3.5.2. Systemy z przepływem ciągłym bezciśnieniowe
            3.5.3. Systemy dwustopniowe z wykorzystaniem tłuszczy odpadowych jako surowców
            3.5.4. Systemy ciśnieniowe
            3.5.5. Sposoby wykorzystania i zagospodarowania gliceryny
        3.6. Wskaźniki jakości biodiesla
    Literatura
    4. Technologie bioetanolu
    Wprowadzenie
        4.1. Wykorzystanie bioetanolu jako paliwa
        4.2. Surowce do wytwarzania bioetanolu
        4.3. Procesy i operacje jednostkowe
            4.3.1. Wstępne przygotowanie surowców
            4.3.2. Hydroliza
            4.3.3. Fermentacja alkoholowa
            4.3.4. Destylacja i rektyfikacja
            4.3.5. Odwadnianie/osuszanie bioetanolu
            4.3.6. Produkty uboczne
        4.4. Wytwarzanie bioetanolu z surowców zawierających sacharozę - technologie 1. generacji
            4.4.1. Surowce zawierające sacharozę
            4.4.2. Technologie produkcji bioetanolu z surowców zawierających sacharozę
            4.4.3. Zagospodarowanie produktów ubocznych
        4.5. Wytwarzanie bioetanolu z surowców zawierających skrobię - technologie 1. generacji
            4.5.1. Hydroliza i fermentacja alkoholowa surowców zawierających skrobię
            4.5.2. Metoda sucha produkcji bioetanolu
            4.5.3. Metoda mokra produkcji bioetanolu z kukurydzy
        4.6. Wytwarzanie bioetanolu z biomasy lignocelulozowej - technologie 2. generacji
            4.6.1. Wstępna obróbka biomasy lignocelulozowej
            4.6.2. Detoksykacja
            4.6.3. Fermentacja etanolowa hydrolizatów lignocelulozowych
            4.6.4. Produkty uboczne fermentacji
        4.7. Konwersja surowców lignocelulozowych do bioetanolu z wykorzystaniem procesów termochemicznych
            4.7.1. Technologia Coskata
            4.7.2. Technologia ZeaChem
        4.8. Koncepcja lignorafinerii
    Literatura
    5. Technologie biogazu.
    Wprowadzenie
        5.1. Wytwarzanie biogazu metodą fermentacji metanowej
            5.1.1. Podstawy biochemiczne procesu
            5.1.2. Charakterystyka substratów pod kątem produkcji biogazu
            5.1.3. Czynniki środowiskowe wpływające na wytwarzanie biogazu
            5.1.4. Kofermentacja
        5.2. Przetwarzanie odpadów komunalnych na biogaz
            5.2.1. Charakterystyka odpadów komunalnych
            5.2.2. Potencjał biogazowy odpadów komunalnych i ich frakcji
        5.3. Systemy przetwarzania odpadów komunalnych na biogaz
            5.3.1. Systemy mokre
            5.3.2. Systemy suche
            5.3.3. Systemy perkolacyjne
        5.4. Wytwarzanie biogazu rolniczego
            5.4.1. Substraty i kosubstraty do wytwarzania biogazu rolniczego
            5.4.2. Przygotowanie biomasy roślinnej do fermentacji
            5.4.3. Fermentacja biomasy w systemach suchych i mokrych
            5.4.4. Parametry technologiczne procesu
        5.5. Systemy wytwarzania biogazu rolniczego
        5.6. Oczyszczanie i wzbogacanie biogazu
            5.6.1. Oczyszczanie biogazu
            5.6.2. Wzbogacanie (uszlachetnianie) biogazu
            5.6.3. Porównanie metod wzbogacania biogazu z przeznaczeniem na biopaliwo
    Literatura
    6. Zgazowanie biomasy
    Wprowadzenie
        6.1. Charakterystyka i przygotowanie surowców do zgazowania
        6.2. Spalanie biomasy
        6.3. Zgazowanie biomasy
            6.3.1. Mechanizm zgazowania
            6.3.2. Warunki operacyjne zgazowania
            6.3.3. Generatory gazu
        6.4. Systemy oczyszczania gazu surowego
            6.4.1. Usuwanie smoły
            6.4.2. Usuwanie popiołu
            6.4.3. Usuwanie zanieczyszczeń
            6.4.4. Przetwarzanie/wzbogacanie gazu syntezowego
            6.4.5. Kierunki rozwoju technologii zgazowania biomasy z wykorzystaniem generatorów strumieniowych
    Literatura
    7. Biopaliwa syntetyczne
    Wprowadzenie
        7.1. Synteza Fischera-Tropscha
            7.1.1. Model kinetyczny syntezy węglowodorów
            7.1.2. Produkty syntezy Fischera-Tropscha
        7.2. Warunki syntezy Fischera-Tropscha
            7.2.1. Katalizatory
            7.2.2. Temperatura i ciśnienie
        7.3. Reaktory do syntezy Fischera-Tropscha
        7.4. Systemy wytwarzania biopaliw z wykorzystaniem syntezy Fischera-Tropscha
        7.5. Metanol i jego pochodne
            7.5.1. Budowa i właściwości
            7.5.2. Synteza metanolu
            7.5.3. Synteza dimetyloeteru
            7.5.4. Synteza alkoholi mieszanych
            7.5.5. Wytwarzanie etanolu
    Literatura
    8. Piroliza biomasy
    Wprowadzenie
        8.1. Piroliza biomasy lignocelulozowej
        8.2. Wpływ warunków termicznych na pirolizę biomasy
        8.3. Podział metod pirolizy i ich charakterystyka
        8.4. Pirolizery
        8.5. Produkty pirolizy
        8.6. Systemy pirolizy
        8.7. Wzbogacanie biooleju
        8.8. Wybrane systemy produkcji oleju pirolitycznego
    Literatura
    9. Technologie biowodoru
    Wprowadzenie
        9.1. Wytwarzanie biowodoru z biomasy z wykorzystaniem metod termochemicznych
            9.1.1. Wytwarzanie biowodoru z syngazu
            9.1.2. Wytwarzanie biowodoru z biomasy metodą pirolizy
            9.1.3. Wytwarzanie biowodoru z biomasy metodą hydrotermalnego zgazowania (SCWG)
        9.2. Wytwarzanie biowodoru metodami biotechnologicznymi
            9.2.1. Produkcja biowodoru metodą fermentacji ciemnej
            9.2.2. Fotofermentacja
        9.3. Biologiczna konwersja tlenku węgla z wytworzeniem biowodoru z wody (reakcja WGS)
        9.4. Biofotoliza
    Literatura
    10. Biopaliwa 3. i 4. generacji
    Wprowadzenie
        10.1. Wytwarzanie biomasy glonów w procesie fotosyntezy
        10.2. Fotosyntetyczna produkcja lipidów do wytwarzania biopaliw 3. generacji
        10.3. Wytwarzanie biowodoru z udziałem glonów
            10.3.1. Biofotoliza bezpośrednia
            10.3.2. Biofotoliza pośrednia
    10.4. Charakterystyka fotobioreaktów do syntezy glonów
            10.4.1. Podstawowe kryteria projektowe
            10.4.2. Rozwiązania konstrukcyjne wybranych typów fotobioreaktorów
    Literatura
Wykaz nazw roślin wyższych
Wykaz nazw glonów, grzybów, drożdży i bakterii
Skorowidz
Płyta CD
    1. Rośliny wykorzystywane do produkcji biopaliw
        - Drzewa i krzewy
        - Rośliny oleiste
        - Rośliny zawierające sacharozę
        - Rośliny zawierające skrobię
        - Trawy
    2. Produkty uboczne z rolnictwa i leśnictwa
        - Odpadowa biomasa drzewna
        - Odpadowa biomasa roślin zielnych
    3. Literatura
    4. Przykłady obliczeń technologicznych
        - Zadanie 1 - Produkcja biodiesla
        - Zadanie 2 - Przetwarzanie odpadów
        - Zadanie 3 - Wytwarzanie biogazu

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 26 z 30 Następny Następny
Kategoria Biomasa

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range