Ekologiczne podstawy hodowli lasu - Poradnik leśniczego

Cena: 68,25 zł

(Cena netto: 65,00 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 7 dni

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Tytuł: Ekologiczne podstawy hodowli lasu - Poradnik leśniczego 
Autor: Stanisław Szymański 
Wydawca: PWRiL  
Rok wydania: 2001, Wydanie II 
Liczba stron: 480  
Wymiary: 174x250mm  
Okładka twarda  
ISBN 83-09-01728-6   


Książka ta, jak sam tytuł wskazuje, traktuje o ekologii jako nauce wykorzystywanej w hodowli lasu. Daje bowiem przegląd najważniejszych praw i metod ekologicznych pozwalających hodowcy na prawidłowe interpretowanie zjawisk, z którymi spotyka się w lesie przy wykonywaniu swojej odpowiedzialnej pracy.

Książka składa się z trzech części. Część pierwsza to krótki zarys ekologii ogólnej z położeniem nacisku na problematykę synekologiczną (ekologię zbiorowisk roślinnych), gdyż w zakresie autekologii (traktującej o współzależnościach między rośliną a środowiskiem, w którym żyje i się rozmnaża) istnieje już dziś sporo pomocy naukowych, w szczególności podręcznik T. Puchalskiego i Z. Prusinkiewicza (1975): „Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego". Zaznajamia także z ekologiczną optymalizacją produkcji leśnej, wypracowaną na gruncie nowoczesnej wiedzy o ekosystemie leśnym i jego produkcyjności, kształtowanej zarówno pod wpływem naturalnych praw i sił przyrody, jak i pod przemożnym oddziaływaniem gospodarki człowieka.

Poznanie praw rządzących przyrodą, a co za tym idzie świadome ingerowanie w odwieczne jej tajniki, stanowi bowiem „chleb powszedni" naszych czasów. Dlatego każdy przyrodnik, a leśnik w szczególności, mający przecież do czynienia z najwyżej zorganizowanym i najbardziej skomplikowanym układem czynników biotycznych i abiotycznych w postaci ekosystemu leśnego, powinien legitymować się dobrym przygotowaniem ekologicznym.

Autor, opierając się na dostępnych źródłach bibliograficznych, starał się przedstawić w możliwie najprostszy i skrótowy sposób trudne i skomplikowane związki zachodzące w przyrodzie między zespołem roślinnym (z bytującymi w nim zwierzętami), jakim jest las, a czynnikami środowiskowymi, warunkującymi jego występowanie i rozmieszczenie na Ziemi, jego zmienną fizjonomię i produkcyjność. Naczelnym bowiem zadaniem lasów jest nieprzerwana produkcja surowca drzewnego, w możliwie krótkim czasie, w dużej ilości i o dobrej technicznej jakości. Spełnienie tego zadania jest obecnie trudne, lub wręcz niemożliwe, bez szerokiej i gruntownej znajomości przyrodniczych podstaw leśnictwa. Stąd w części tej znajdują się również rozdziały traktujące o lesie jako zjawisku geograficznym, aby leśnik-hodowca mógł sobie w pełni uświadomić, jak rozległy zasięg terytorialny ma las i jak różne jego postacie ukształtowały się na różnych kontynentach pod wpływem położenia geograficznego i topograficznego - warunkującego zmienny dopływ energii promienistej dostarczanej Ziemi przez Słońce.

Druga część książki traktuje o ekologii populacyjnej roślin drzewiastych - jest więc poświęcona w całości drzewostanowi, jego cechom wyróżniającym (taksacyjnym) i dynamice rozwoju. Jej celem jest zaznajomienie Czytelnika z podstawowym obiektem produkcji leśnej, jego socjologicznym i gospodarczym znaczeniem oraz rolą w kształtowaniu zespołu roślinnego. Autor stara się w tej części zaszczepić studentom - przyszłym gospodarzom lasu - cechę gospodarności, przejawiającą się w takim pobieraniu użytków z lasu, aby nie utracił on zdolności naturalnej regeneracji i reprodukcji drewna. Starano się w niej także uporządkować specyficzne pojęcia ekologiczno-hodowlane oraz wskazać drogi zmierzające do podnoszenia produkcyjności lasów. Osiąganie pozytywnych efektów naszej działalności staje się możliwe wyłącznie przez stosowanie świadomych i celowych zabiegów, opartych na głębokiej znajomości istoty samego obiektu gospodarczego oraz całokształtu zjawisk warunkujących produkcję drewna w lesie. Tylko gruntowne poznanie naturalnych praw rozwojowych daje bowiem leśnikowi możliwość skutecznej ingerencji w życie lasu i osiąganie zaplanowanych celów.

Treścią trzeciej części książki jest skrótowy zarys rozwoju myśli typologicznej w Polsce i w Europie, szczególnie zaś aktualnie stosowanych w praktyce koncepcji typologicznych oraz podejmowanych na świecie i w naszym kraju prób rejonizacji produkcji leśnej. Ta część jest jakby syntezą i praktycznym zastosowaniem problematyki obu części poprzednich. Nie zawiera opisu metod prac terenowych zmierzających do określenia typów lasu, gdyż zagadnienia te wchodzą w zakres praktyki urządzania lasu. Nie precyzuje również gospodarczego wykorzystania typologii i rejonizacji, które z kolei są domeną planowania, projektowania oraz normowania prac hodowlanych i urządzeniowych. Przedstawiony w niej wykład stanowi krótkie kompendium najważniejszych wiadomości z zakresu typologii leśnej i przyrodniczej rejonizacji produkcji. 

Spis treści: 
Od autora
Przedmowa do drugiego wydania
Od Wydawnictwa

Część pierwsza. Wprowadzenie w problematykę ekologii lasu
I. Las jako system ekologiczny
A. Pojęcie i zakres poznawczy ekologii
B. Zagadnienia autekologii lasu
1. Pojęcia siedliska i środowiska leśnego
2. Czynniki abiotyczne w środowisku leśnym
a. Stosunki klimatyczne w lesie
b. Wpływ żyzności gleby na wzrost drzew oraz produkcyjność drzewostanów
c. Destruktywne wpływy czynników abiotycznych na las
3. Czynniki biotyczne i ich rola w kształtowaniu środowiska leśnego 
4. Czynniki ograniczające w przyrodzie 
5. Mechanizmy współwystępowania gatunków
6. Właściwości biologiczne i wymagania ekologiczne najważniejszych gatunków drzew leśnych 
C. Zagadnienia synekologii lasu
1. Pojęcie biocenozy lasu i ekosystemu leśnego
2. Homeostaza ekosystemu. Zasady regulacji biocenotycznej
3. Granice biocenoz - pojęcie ekotonu
4. Nisze ekologiczne gatunku
5. Obieg materii i przepływ energii w biocenozie i ekosystemie
a. Cykle biogeochemiczne i prawa termodynamiki w przyrodzie
b. Poziomy troficzne w biocenozie i ekosystemie, łańcuchy pokarmowe i piramidy ekologiczne
6. Pierwotna i wtórna produktywność biocenozy
7. Dynamika biocenozy w ekosystemie leśnym
a. Zmiany cykliczne
b. Zmiany regeneracyjne (nieregularne) 
c. Zmiany asymptotyczne (niepowtarzalne), czyli sukcesje ekologiczne
d. Zmiany historyczne. Historia naturalna lasów europejskich po ostatnim zlodowaceniu
II. Las jako zjawisko geograficzne
1. Ekologiczne formy i typy lasu według ich rozmieszczenia poziomego
a. Tropikalny las deszczowy - dżungla
b. Lasy tropikalne zielone w porze deszczowej - lasy monsunowe
c. Tropikalne lasy suche
d. Twardolistne lasy ciepłej i umiarkowanej strefy klimatycznej
e. Lasy letnie - lasy liściaste umiarkowanej strefy klimatycznej (zrzucające liście na zimę)
f. Lasy mieszane liściasto-iglaste oraz lite lasy iglaste umiarkowanej strefy klimatycznej
g. Lasy iglaste chłodnej strefy klimatycznej
2. Ekologiczne typy lasu według ich rozmieszczenia pionowego
a. Uwarunkowanie formacji leśnej wzniesieniem nad poziom morza w różnych szerokościach geograficznych 
b. Leśne piętra roślinne w górach 
3. Granice lasu
a. Granica lasu powodowana niską temperaturą powietrza 
b. Granica lasu powodowana fizjologiczną suszą mrozową 
c. Granica lasu powodowana suszą rzeczywistą  
d. Granica lasu powodowana nadmiarem wilgoci
4. Problematyka lasu krańcowego na przykładzie górnej granicy lasu i drzew
III. Las jako obiekt zainteresowań człowieka
1. Pojęcie, istota oraz budowa lasu .
2. Las jako wartość przyrodnicza, gospodarcza i idealna w biosferze
a. Las pierwotny i naturalny
b. Las gospodarczy 
c. Las ochronny - fizjotaktyczne i krajobrazowe funkcje lasów 
3. Człowiek a las   .
a. Bezpośredni wpływ człowieka na lasy i konsekwencje tego wpływu
b. Pośredni wpływ człowieka na lasy (zagadnienia sozologiczne)

Część druga. Ekologia populacji drzewiastych
I. Pojęcie drzewostanu 
II. Cechy drzewostanu
1. Pochodzenie drzewostanu 
2. Wiek drzewostanu  
a. Drzewostany równowiekowe i różnowiekowe
b. Fazy rozwojowe drzewostanu .
c. Fazy rozwojowe a pielęgnacja drzewostanu
3. Wysokość drzewostanu
4. Wielkość i kształt powierzchni drzewostanu  
5. Skład gatunkowy drzewostanu
a. Stopień zmieszania gatunków  
b. Formy zmieszania gatunków drzew
c. Ocena hodowlanej wartości domieszki
d. Planowanie odnowienia o składzie mieszanym
e. Skład gatunkowy a odporność i produkcyjność drzewostanów
6. Budowa pionowa drzewostanu
a. Drzewostany jednopiętrowe-klasyfikacja drzew w drzewostanie
b. Drzewostany dwupiętrowe  
c. Drzewostany wielopiętrowe 
d. Budowa lasów pierwotnych
7. Zagęszczenie drzewostanu
a. Pojęcie zagęszczenia w ekologii 
b. Problem więźby przy sztucznym odnowieniu lasu 
c. Zagęszczenie drzew a konkurencja i kooperacja między nimi
d. Grupowe życie drzew w drzewostanie  
8. Zwarcie drzewostanu 
a. Pojęcie i sposoby określania zwarcia drzewostanu
b. Przyczyny różnego zwarcia drzewostanów 
c. Wpływ zwarcia na drzewostan i na glebę
d. Zwarcie koron drzew a ażurowość sklepienia leśnego oraz stosunek zwarcia do zagęszczenia drzewostanu.
9. Jakość drzewostanu
a. Pojęcie i przyczyny różnej jakości drzewostanu
b. Jakość drzewostanu w świetle instrukcji urządzeniowej z roku 1980
c. Kształtowanie się cechy jakości w drzewostanach sosnowych 
d. Wpływ deformacji morfologicznych drzew na jakość drzewostanów sosnowych
10. Struktura drzewostanu
a. Prawo Oueteleta oraz pojęcie struktury drzewostanu
b. Struktura litego drzewostanu równowiekowego
c. Struktura drzewostanu różnowiekowego  
d. Struktura wieku drzewostanu
e. Struktura drzewostanu wielogatunkowego (mieszanego)
f. Zabiegi pielęgnacyjne a struktura drzewostanu
III. Dynamika rozwoju drzewostanu
1. Charakter i rodzaje zmian zachodzących w drzewostanie z upływem czasu
2. Proces naturalnego przemieszczania się drzew w warstwach drzewostanu
3. Proces naturalnego wydzielania się drzew
4. Proces naturalnego oczyszczania się pni drzew z dolnych gałęzi
5. Proces starzenia się drzewostanu  

Część trzecia. Typologia leśna i rejonizacja produkcji 
I. Zarys typologii leśnej  
1. Wprowadzenie  
2. Geneza klasyfikacji lasów dla potrzeb gospodarczych i dla podnoszenia ich produkcyjności 
3. Rys historyczny koncepcji typologicznych w Europie
a. Kierunek florystyczny (botaniczny, fitosocjologiczny) w typologii leśnej
b. Kierunek siedliskowy (ekologiczny) w typologii leśnej - rozwój kierunku siedliskowego w Rosji i ZSRR
c. Rozwój kierunku siedliskowego (ekologicznego) w Polsce
4. Systemy typologii leśnej wdrożone do praktyki w Polsce i w sąsiednich krajach europejskich
a. Typologia leśna obowiązująca w Polsce - siedliskowe typy lasu L. Mroczkiewicza i T. Tramplera(1964)
b. Typologia leśna stosowana w Słowacji i Czechach (Hanćinsky 1973,1977)
c. Typologia leśna stosowana w ZSRR
d. Typologia leśna stosowana w Niemczech  
II. Zarys przyrodniczej rejonizacji produkcji leśnej
1. Wprowadzenie  
2. Regionalizacja rolniczo-klimatyczna Polski według R. Gumińskiego (1948)
3. Podstawy rejonizacji produkcji leśnej w Polsce (opracowane na podstawie fizyczno-geograficznego podziału J. Kondrackiego 1969) 
4. Podział Polski na krainy i dzielnice przyrodniczoleśne według L. Mroczkiewicza (1952)
5. Podział Polski na krainy i dzielnice przyrodniczoleśne według Instytutu Badawczego Leśnictwa („Zasady hodowli lasu" 1979) 
6. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych (Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie, 1990)
a. Założenia i kryteria regionalizacji  
b. Jednostki regionalizacji  
c. Elementy charakterystyki regionów przyrodniczo-leśnych
d. Kierunki wykorzystania regionalizacji przyrodniczo-leśnej

Literatura 
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 24 z 75 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo
 
Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Hodowla lasu
Hodowla lasu

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)