Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Zarys fizykochemii drewna
Zarys fizykochemii drewna
Drewno pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych
Drewno pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych

Fizyka drewna w teorii i zadaniach

Produkt niedostępny
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Tytuł: Fizyka drewna w teorii i zadaniach
Autor: Paweł Kozakiewicz
Wydawca: Wydawnictwo SGGW
Rok wydania: 2012 Wydanie IV zmienione
Liczba stron: 152
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7583-356-0

Skrypt dotyczy bardzo istotnego fragmentu nauki o drewnie. Wraz z rozwojem nowoczesnych metod hodowli i użytkowania lasu dotychczasowe wiadomości o drewnie stopniowo się dezaktualizują i wymagają stałego rozszerzania i pogłębiania. Tymczasem w miarę postępu technicznego i rozwoju cywilizacji wielkoprzemysłowej, drewno zyskuje nadal na znaczeniu, powstają nowe technologie jego przerobu, a zmieniają się tylko kierunki jego stosowania wobec ograniczonego — ze względów proekologicznych - rozmiaru pozyskania surowca drzewnego w lasach.

W niniejszym skrypcie teoretycznie powiązano różne aspekty strukturalne drewna z gęstością i tymi jego właściwościami (wilgotność i higroskopijność, kurczliwość, nasiąkliwość), które zależą od obecności wody w omawianym materiale. Rozważania teoretyczne uzupełniono bogatym wyborem zadań rachunkowych, a także tabelarycznymi zestawieniami danych liczbowych i wykresami niezbędnymi do prowadzenia obliczeń.

Dobra znajomość poruszanych zagadnień stanowi właściwy warunek wstępny do spełnienia przy podejmowaniu wszelkich prac materiałoznawczych, technologicznych, konstrukcyjnych, a nawet konserwatorskich. Ma także szczególne znaczenie przy dokonywaniu innowacji substytucjonalnych, skierowanych na zastępowanie deficytowego surowca drzewnego wysokiej jakości drewnem odpadowym lub staroużytecznym.

Autor wyraża przekonanie, że z uznaniem zostaną przez Czytelnika zauważone walory dydaktyczne niniejszego skryptu, polegające na przejrzystości i komunikatywności tekstu wspartego starannie dobranymi ilustracjami oraz wzbogaconego praktycznymi przykładami i teoretycznymi obliczeniami. Percepcję omawianych zagadnień ułatwi Czytelnikowi dobre przygotowanie w zakresie fizyki ciała stałego i struktury drewna na podstawie źródeł literaturowych według programu studiów na kierunku „technologia drewna". W indywidualnych przypadkach może więc być konieczne sięgnięcie do podręczników z przedmiotów poprzedzających fizykę drewna.

W celu uzupełnienia czy też przypomnienia niektórych wiadomości źródłowych omówiono syntetycznie budowę drewna we wstępnej, teoretycznej części niniejszego opracowania, dzięki czemu zyskało ono jeszcze bardziej na użyteczności. Zachęcam do lektury prezentowanego skryptu.

Skrypt ten przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów Wydziału Technologii Drewna jako pomoc w opanowaniu wiedzy dotyczącej zachowania się drewna pod wpływem działania wilgoci i związanymi z tym zjawiskami skurczu i pęcznienia (według wymagań programowych).

Zasadniczą część skryptu stanowią dwa działy. Pierwszy z nich to wstęp teoretyczny, przypominający i systematyzujący potrzebne wiadomości (niezbędne minimum), w którym zawarte są także wyprowadzenia wzorów i wykresy. Niektóre z zagadnień są tu omówione dokładniej, na przykład budowa submikroskopowa lub zjawisko zmian wymiarowych drewna, a inne tylko zasygnalizowane, przez co wymagane jest uzupełnienie wiedzy z innych podręczników.

Drugi dział to zestaw zadań o wzrastającej skali trudności do samodzielnego rozwiązania. Na początku działu znajdują się zadania ułożone tematycznie (podrozdziały), a w dalszej części podane są ich rozwiązania z komentarzem. Pierwszy podrozdział wprowadza pojęcia wilgotności względnej i bezwzględnej i ilustruje zależność wilgotności równoważnej drewna od parametrów powietrza. Drugi pozwala na przewidywanie wielkości skurczu lub spęcznienia drewna w zależności od warunków pracy. Trzeci przybliża zagadnienia związane z gęstością, porowatością oraz nasiąkliwością drewna. W celu przetrenowania i utrwalenia nabytych umiejętności w czwartym podrozdziale znajdują się zadania przekrojowe, do których rozwiązania potrzebna jest znajomość całego materiału. Piąty podrozdział to typowy zestaw zadań kolokwialnych umożliwiający sprawdzenie własnej wiedzy. Zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań i dopiero po rozwiązaniu porównania uzyskanych wyników oraz własnej ścieżki myślowej z danymi w skrypcie.

Uzupełnieniem materiału zawartego w niniejszym opracowaniu są tabele i wykresy oraz zestaw wzorów pomocnych przy rozwiązywaniu zadań.

Skrypt kończy słownik użytych terminów, ułożonych w kolejności alfabetycznej, podający krótkie definicje podstawowych pojęć takich, jak: gęstość, wilgotność, higroskopijność, sorpcja, oraz wykaz oznaczeń poszczególnych wielkości wraz z jednostkami miary.

 
Spis treści:
Przedmowa do wydania pierwszego
Od autora
Część I. Teoria
1. Budowa drewna
1.1. Budowa makroskopowa
1.2. Budowa mikroskopowa
1.3. Budowa submikroskopowa

2. Wilgotność drewna
2.1. Wielkości opisujące wilgotność drewna
2.2. Metody określania wilgotności drewna
2.3. Wilgotność drewna w drzewach rosnących
2.4. Rozkład wilgotności
2.5. Stopień wilgotności drewna

3. Właściwości higroskopijne drewna
3.1. Wilgotność równoważna i histereza wilgotności
3.2. Wilgotność punktu nasycenia włókien
3.3. Praktyczny zakres zmian wilgotności równoważnych drewna
3.4. Opis izoterm sorpcji.

4. Kurczenie się i pęcznienie drewna
4.1. Wielkości opisujące kurczenie się i pęcznienie drewna
4.2. Skurcz i spęcznienie objętościowe
4.3. Anizotropia skurczu i spęcznienia
4.4. Ciśnienie pęcznienia (skurcz i spęcznienie nieswobodne)
4.5. Skutki skurczu i spęcznienia (zapobieganie)

5. Gęstość drewna

6. Porowatość drewna

7. Nasiąkliwość drewna

8. Właściwości elektryczne drewna a pomiar wilgotności
8.1. Zależność rezystancji od wilgotności drewna
8.2 Zależność pojemności od wilgotności drewna

9. Cieplne właściwości drewna
9.1. Rozszerzalność cieplna
9.2. Ciepło właściwe
9.3. Przewodzenie ciepła
9.4. Przewodzenie temperatury
9.5. Zapalność i palność
9.6. Ciepło spalania i wartość opałowa

10. Akustyczne właściwości drewna
10.1. Charakterystyka dźwięku
10.2. Prędkość rozchodzenia się dźwięku
10.3. Oporność akustyczna i tłumienie

Część II. Zadania
1. Zawartość wilgoci i wilgotność równoważna
2. Skurcz i pęcznienie drewna
3. Gęstość, porowatość i nasiąkliwość drewna
4. Zadania przekrojowe
5. Zadania kolokwialne
6. Rozwiązania.
Spis najważniejszych wzorów
Tabele i wykresy
Literatura
Słownik używanych terminów
Wykaz symboli

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 8 z 40 Następny Następny
Kategoria Nauka o drewnie

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)