Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Hodowla lasu
Hodowla lasu

Krajowy program zwiększania lesistości. Zalesienia porolne

Produkt niedostępny
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Tytuł: Krajowy program zwiększania lesistości. Poradnik od A do Z. Zalesienia porolne
Autor: Tadeusz Henryk Puchniarski
Wydawca: PWRiL
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 236
Wymiary: 128x204
Okładka twarda
ISBN 83-09-01720-0


Zwiększanie lesistości kraju jest trwałym elementem polityki ekologicznej państwa. Rozmiar trwających i spodziewanych przekształceń w strukturze użytkowania ziemi, jak też dokonane w 1992 roku szacunki wskazują, że do 2015 roku wyłączone zostanie z produkcji rolnej około 700 tys. ha najsłabszych i marginalnych gruntów rolnych. Zalesienia mogą się stać ważnym elementem zwiększającym rentowność gospodarki wiejskiej, instrumentem łagodzącym skutki migracji ludności oraz występującego bezrobocia. W tej sytuacji ekologiczne, ekonomiczne i społeczne przesłanki uzasadniają potrzebę zwiększenia udziału lasów do 30% w perspektywie 2020 roku.

Z myślą o tym opracowany został „Krajowy program zwiększania lesistości" przyjęty do realizacji przez rząd uchwałą Rady Ministrów w czerwcu 1995r. Dokument ten określa rozmiar zalesień, strategię realizacji programu, kwestię kosztów i źródeł finansowania oraz czasowy harmonogram realizacji. Założenia „Krajowego programu zwiększania lesistości" są na ogól mało znane, a szczególnie przez bezpośrednich realizatorów zalesień oraz zainteresowanych tą tematyką właścicieli ziemskich.

Celem tej publikacji jest zatem:
- przedstawienie całokształtu aktów i przepisów prawnych dotyczących zalesienia nieużytkowanych gruntów rolnych i nieużytków,
- przedstawienie źródeł i możliwości finansowania prac zalesieniowych,
- określenie roli i miejsca zalesień w planach zagospodarowania przestrzennego,
- przedstawienie ekologicznych aspektów zalesień,
- zapoznanie z zasadami postępowania hodowlanego i ochronnego.

Przedstawienie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych przy zalesianiu gruntów porolnych. Niezależnie od powyższego w pracy znajdą się zasady postępowania pielęgnacyjnego i problemy przebudowy w już istniejących drzewostanach na gruntach porolnych. Prywatni właściciele gruntów, którzy zamierzają je zalesić, znajdą dla siebie wiele rad i wskazówek, w tym wskazanie możliwości zdobycia pomocowych środków finansowych oraz skorzystania z doradztwa w zakresie hodowlanym i ochronnym. W celu łatwiejszego obcowania z treścią zamieszczony został słownik wyrażeń fachowych, przeznaczony zarówno dla kadry leśnej, szczególnie tej najmłodszej, jak i osób bez przygotowania leśnego.

Problemy zalesień innych nieużytków, w tym głównie poprzemysłowych i rekultywacji terenu nie będą tematem tego opracowania. Zainteresowanym radzimy skorzystać z publikacji W. Strzeleckiego i R. Sobczaka „Zalesienie nieużytków i gruntów trudnych do odnowienia" wydanej przez PWRiL w 1973r. Przy opracowaniu niniejszej pracy korzystałem zarówno z najnowszej dostępnej literatury i prac naukowych IBL, jak i z doświadczeń, rad, pomocy i opracowań doświadczonych leśników praktyków, których przy odpowiednich rozdziałach przedstawię.

Niektóre propozycje hodowlane będą nieco odbiegały od przedstawionych w „Zasadach hodowli lasu" z roku 1988, gdyż do ich opracowania korzystałem z nieopublikowanego jeszcze projektu „Zasad hodowli i użytkowania lasu" autorstwa pana Zygmunta Rozwałki. Autor ma nadzieję, że opracowanie to będzie służyło praktyczną pomocą wszystkim zainteresowanym zalesieniem własnych gruntów oraz osobom zajmującym się z urzędu problematyką zalesień.


Spis treści:
Wstęp                        
I. Ogólne aspekty zalesiania nieużytków
1. Historyczne i prawne uwarunkowania zalesiań        
2. Obecny stan prawny    
3. Zalesienia gruntów porolnych i nieużytków właściwych po drugiej wojnie światowej                    
4. Zalesienia w innych krajach europejskich          
II. Krajowy program zwiększania lesistości 
1. Zalesienia jako element polityki międzynarodowej      
2. Założenia ogólne programu zwiększania lesistości
3. Możliwości zwiększania lesistości kraju           
4. Ekologiczne przesłanki zalesień             
5. Przestrzenny model zwiększania lesistości 
6. Udział zadrzewień w zwiększaniu lesistości        
a. Zadrzewienia i ich znaczenie               
b. Stan zadrzewień w Polsce                
7. Miejsce zalesień w planach zagospodarowania przestrzennego 
8. Ustalanie granicy rolno-leśnej              
III. Realizacja „Krajowego programu zwiększania lesistości" 
1. Zasady przeznaczania gruntów do zalesień        
a. Grunty skarbu państwa                
b. Grunty osób fizycznych i prawnych lub w użytkowaniu wieczystym
2. Ewidencja gruntów przeznaczonych do zalesienia      
3. Projektowanie zalesień na przykładzie Nadleśnictwa Nidzica  
IV. Aspekty ekonomiczne „Krajowego programu zwiększania lesistości"                       
1. Uwarunkowania prawne i koszty realizacji programu     
2. Źródła finansowania zalesień gruntów skarbu państwa    
a. Budżet państwa                    
b. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
c. Wojewódzki Fundusz 0onrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
d. EkoFundusz
e. Środki urzędów pracy przeznaczone na walkę z bezrobociem
f. Lokalne źródła pomocowe
3. Źródła finansowania zalesień gruntów niestanowiących własności skarbu państwa
a. Budżet państwa   
b. Fundusz leśny 
c. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
d. Inne źródła                     
4. Ocena realizacji I etapu „Krajowego programu zwiększania lesistości"
V. Hodowlane i ochronne aspekty zalesień         
1. Planowanie gospodarki szkółkarskiej           
2. Wymagania przyrodnicze produkcji sadzonek do zalesień   
3. Klasyfikacja gruntów i podział powierzchniowy        
4. Zabezpieczenia przeciwpożarowe             
5. Ograniczenie populacji szkodników glebowych       
a. Prognozowanie liczebności szkodników          
b. Zwalczanie szkodników glebowych           
Zwalczanie mechaniczne                
Zwalczanie chemiczne pędraków             
Ograniczanie liczebności owadów doskonałych        
c. Koszty zabiegów                   
d. Obowiązki właściciela w zakresie prognozowania i zwalczania pędraków chrabąszczy                 
6. Zoomelioracje i fitomelioracje gruntów porolnych       
VI. Technika i organizacja prac zalesieniowych       
1. Wybór metody przygotowania gleby            
2. Sprzęt do przygotowania gleby              
a. Pługi do pełnych głębokich orek             
b. Pługi do wyorywania bruzd               
c. Inne urządzenia do uprawy gleby            
3. Skład gatunkowy zalesień i więźba sadzenia        
4. Drzewostany przedplonowe              
5. Uprawa plantacyjna drzew szybko rosnących       
a. Zasady ogólne   i                
b. Forma plantacji i dobór gatunków             
c. Przygotowanie gleby i sadzenie             
d. Pielęgnowanie                    
6. Kształtowanie strefy ekotonowej i ognisk biocenotycznych  
7. Sukcesja naturalna                  
8. Zalesienie gruntów przez właścicieli           
9. Plantacje choinkowe                 
10. Czy warto zalesiać grunty prywatne           
VII. Zabiegi hodowlane i ochronne na powierzchniach zalesionych
1. Poprawki i uzupełnienia                 
2. Prace pielęgnacyjne                 
3. Ograniczanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę      
4. Zagrożenie upraw, młodników i drzewostanów ze strony owadów
5. Choroby grzybowe na zalesionych gruntach porolnych    
a. Biologiczne i hodowlane metody zwalczania huby korzeni  
b. Szczepienie pniaków sosnowych preparatami  PgIBL"    
6. Szkody wyrządzane przez drobne gryzonie        
VIII. Zasady przebudowy drzewostanów na gruntach porolnych 
1. Przebudowa częściowa drzewostanów o postępujących procesach chorobowych                      
2. Przebudowa drzewostanów gatunków lekkonasiennych powstałych w wyniku sukcesji naturalnej                
3. Całkowita przebudowa drzewostanów    
Słowniczek terminów leśnych
Realizatorzy „Krajowego programu zwiększania lesistości" - władze, instytucje, fundusze
Wykaz obowiązujących aktów prawnych, zarządzeń, wytycznych i innych dokumentów zwiazanych z realizacją „Krajowego programu zwiększania lesistości"
Literatura

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 17 z 76 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range