Kurs budowy mostów - Podpory kamienne i mosty drewniane

Cena: 61,00 zł

(Cena netto: 58,10 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Kurs budowy mostów - Część ogólna - Podpory kamienne i mosty drewniane
Autor: Andrzej Pszenicki
Wydawca: Volumina
Rok wydania: Reprint 1938
Liczba stron: 442
Wymiary: 170x240 mm
Okładka twarda
ISBN 978-83-7867-957-8

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Pisząc Kurs budowy mostów, celem jaki postawił przed sobą Pszenicki, było stworzenie zwięzłego i nie nazbyt obszernego zbioru wykładów tyczących się omawianej dziedziny. Materiał podany jest treściwie i zwięźle. Autor podaje obliczenia i zastosowanie wzorów do poznania wytrzymałości części mostów, a nie tylko samych materiałów, z których są wykonane. Tom ten poświęci głównie mostom drewnianym i ich podporom - kamiennym lub drewnianym. Klasyfikuje je i dzieli na różne rodzaje, podaje wytrzymałość i naprężenia, analizuje połączenia i zastosowanie. Podaje sposób wyliczenia wytrzymałości dźwigarów dla różnego typu pociągów. Wykład uzupełniają setki tabel i rysunków pomocnych w projektowaniu i wykonaniu konstrukcji.


Autor książki prof. zw. dr inż. Andrzej Pszenicki był polskim inżynierem budowlanym i konstruktorem, autorem konstrukcji wielu mostów i innych budowli. Studiował na wydziale matematyczno-fizycznym Instytutu Inżynierów Komunikacji w Petersburgu, który ukończył w 1889 roku. W późniejszym okresie życia kierował katedrą na tej uczelni, a także w innych uczelniach petersburskich - Żeńskim Instytucie Politechnicznym i Instytucie Inżynierów Cywilnych. W latach 1898-1919 pracował w służbie mostowej Zarządu Miejskiego Petersburga, opiekując się kilkuset mostami miasta zwanego "Wenecją Północy". W 1921 roku został kierownikiem Katedry Budowy Mostów Politechniki Warszawskiej, której szefował aż do wybuchu II wojny światowej. Jednocześnie, w latach 1923-1929 pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej na tej uczelni, w latach 1929-1932 był jej rektorem, a w roku akademickim 1932/1933 prorektorem. W roku 1938 otrzymał doktorat h.c. Politechniki. Wykładał również w Szkole Podchorążych Saperów, był doradcą m.in. Ministerstwa Robót Publicznych i firmy prywatnych.

W przedmowie do swojego działa Andrzej Pszenicki napis: Wydając książkę niniejszą pod tytułem, Kurs budowy mostów - część ogólna, podpory kamienne i mosty drewniane mam na celu dać możność moim słuchaczom poznania zasad budowy mostów w zakresie wykładów moich na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej. Nie traktowałem tego przedmiotu zbyt obszernie, gdyż nie miałem zamiaru pisać encyklopedii mostów, lecz chciałem dać gruntowne podstawy, nie wdając się zbytnio w szczegóły. Trzymam się zasady, że kurs powinien odpowiadać wykładom profesorskim, zatem nie powinien zajmować znacznie więcej materiału niż profesor jest w stanie wyłożyć w godzinach przeznaczonych mu w planie wykładów.

Rozdział I. Część ogólna.
1. Pojęcia wstępne
2. Części mostu

Rozdział II.Klasyfikacja mostów
3. Sposoby klasyfikacji mostów
4. Drzewo
5. Wybór materiału
6. Klasyfikacja mostów względem działania statycznego dźwigarów głównych na podpory mostowe
7. Mosty łukowe
8. Mosty wiszące
9. Klasyfikacja mostów w zależności od położenia części przejazdowej
10. Klasyfikacja mostów pod względem ustroju podpór oraz budowy wierzchniej
11. Klasyfikacja mostów ruchomych
12. Mosty podnoszone pionowa
13. Mosty obrotowe koto osi poziomej — mosty klapowe

Rozdział III. Materiały stosowane do budowy mostów
14. Drzewo
15. Wytrzymałość drzewa
16. Czynniki wpływające na wyznaczenie naprężeń dopuszczalnych
17. Dopuszczalne naprężenia dla drzewa
1S. Własności kamieni stosowanych do budowy mostów
19. Zaprawy cementowe i licówki
20. Wykonanie murów kamiennych
21. Własności betonu do budowy podpór
22. Dopuszczalne naprężenia w murze
23. Ciężar materiałów używanych do budowy mostów

Rozdział IV. Siły zewnętrzne działające na ustroje mostowe
24. Ciężar własny mostu
25. Ciężar mostów kratowych drewnianych
26. Obciążenie ruchome mostów drogowych
27. Obciążenie ruchome mostów kolejowych

Rozdział V. Tablice pomocnicze do obliczeń sił w częściach mostów
28. Norma A. schemat I, II, III, IV, V, VI, VII
      Norma B. schemat I, II, III, IV, V, VI, VII
      Norma D. schemat I, II, III, IV
29. Obciążenia zastępcze dla momentów gnących normy A
      Obciążenia zastępcze sił poprzecznych normy A
      Obciążenia zastępcze momentów gnących normy B
      Obciążenia zastępcze sił poprzecznych normy B
30. Objaśnienia do tablic
31. Obciążenia zastępcze
32. Siły poziome działające na ustrój
33. Siła odśrodkowa
34. Siły powstające wskutek hamowania
35. Parcie wiatru
36. Parcie wiatru w mostach drogowych

Rozdział VI. Szerokość i wysokość mostów kolejowych i drogowych.
37. A. Szerokość mostów kolejowych
       B.Szerokość mostów drogowych i miejskich
   
Rozdział VII. Wybór miejsca i obliczenia otworu mostów
38. Wybór miejsca do budowy mostu
39. Obliczenie wielkości otworu mostu
40. Obliczenie wielkości światła mostów dużych
41. Obliczenie wielkości otworów małych mostów
42. Przykłady obliczeń otworów mostów
43. Współczynniki szorstkości dna łożyska

Rozdział VIII. Przyczółki
44. Przyczółki kamienne
45. Typ I przyczółków kamiennych
46. Typ II. Przyczółki zatopione w nasypie
47. Typ. II. Przyczółki rozdzielcze
48. Niektóre odmiany przyczółków typu I i II
49. Kształty przyczółków w planie i ich architektoniczne opracowanie
50. Zakończenie i pokrycie skrzydeł przyczółków
51. Obliczenie przyczółków
52. Wyznaczenie wymiarów przyczółków
53. Obliczenie posady palowej
54. Obliczenie przyczółków mostów rozporowych.
55. Przykład obliczenia przyczółka kamiennego

Rozdział IX. Filary.
56. Podział ogólnej długości mostu na przęsła
57. Kształt filarów rzecznych w planie
58. Wymiary filarów
59. Izbice

Rozdział X. Podpory drewniane.
60. Przyczółki palowe
61. Przyczółki kaszycowe
62. Filary drewniane
63. Typy filarów na palach
64. Połączenie zastrzałów z filarami
65. Sztukowanie pali
66. Filary na legarach
67. Filary kaszycowe
68. Podpory drewniane na cokołach kamiennych
69. Filary ramowe
70. Połączenie słupków z oczepem lub kleszczami w filarach ramowych
71. Obliczenie śrub łączących oddzielne ramy
72. Filary kratowe
73. Izbice drewniane

Rozdział XI. Ustrój pomostu mostów drewnianych. Jezdnia i chodniki
74. Ustrój jezdni w mostach drogowych.
75. Obliczenie nawierzchni w mostach drogowych
76. Ustrój nawierzchni mostów kolejowych.
77. Obliczenie mostownic i dyli pod szynami
78. Chodniki
79. Poręcze

Rozdział XII. Mosty leżajowe
80. Mosty belkowe leżajowe
81. Dźwigary główne mostów belkowych
82. Belki wielokrotne
83. Belki złożone
83a. Obliczenie śrub w belkach sklinowanych i sklockowanych.
S3b Obliczenie klocków w belkach sklockowanych
83c. Wyznaczenie odległości pomiędzy klinami
84. Belki zazębione
85. Wyginanie belek do góry
86. Porównanie belek złożonych: sklinowanych, zazębionych i sklockowanych
B7. Ustawianie belek na podporach za pomocy siodełek
88. Połączenie belek z podporami
89. Obliczenie długości siodełek przy belkach podłużnych rozciętych nad podporami i wspartych na siodełkach
90. Obliczenie belek, podpartych na siodełkach
91. Obliczenie połączenia belek z siodełkami
92. Obliczenie śrub łączących belki z siodełkami
93. Belki leżajowe jako belki ciągłe
94. Sztukowanie belek głównych
95. Połączenie mostu z drogą przy przyczółkach drewnianych.
96. Połączenie mostu z drogą przy przyczółkach murowanych.
97. Tężniki pomiędzy dźwigarami głównymi
98. Tężniki pionowe
99. Tężniki poziome
Rozdział XIII. Mosty zastrzałowe
100. Mosty trójkątne i trapezowo-zastrzałowe
101. Obliczenie mostów trójkątno-jednozastrzałowych
102. Obliczenie mostów trójkątno-dwuzastrzałowych
103. Obliczenie mostów trójkątno-trójzastrzałowych
104. Obliczenie mostów trójkątno-dwuzastrzałowych ze słupkiem
105. Zastrzały
106. Układ zastrzałów
107. Połączenie zastrzałów z podporami drewnianymi
108. Ściągi
109. Oparcie zastrzałów na podporach kamiennych
110. Połączenie zastrzałów z belkami
111. Mosty trapezowo-zastrzałowe. Obliczenie belek
112. Obliczenie zastrzałów
113. Obliczenie siodełek
114. Obliczenie śrub, łączących belkę z siodełkami
115. Połączenie górnych końców zastrzałów z siodełkiem
116. Mosty zastrzałowe z rozpornicą
117. Połączenie zastrzału z rozpornicą
118. Obliczenie układów trapezowo-dwuzastrzałowych z rozpornicą
Rozdział XIV. Mosty łukowe
119. Układy mostów łukowych
120. Ustrój mostów zastrzałowo-łukowych
121. Obliczenie mostów zastrzałowo-łukowych
122. Mosty łukowe
123. Konstrukcja łuków
124. Podparcie łuków
125. Obliczenie mostów łukowych
126. Mosty łukowe z jazdą dołem
127. Wieszaki
128. Obliczenie łuków ze ściągiem

Rozdział XV. Mosty wieszarowe
129. Mosty wieszarowe
130. Mosty trójkątno-wieszarowe
131. Mosty trójkątno-wieszarowe złożone
132. Układ trójkątno-wieszarowy z dwiema parami zastrzałów.
133. Układ trapezowo-zastrzałowy z rozpornicą
134. Połączenie zastrzałów ze ściągiem
135. Połączenie wieszaków z zastrzałami w mostach trójkątno-wieszarowych
136. Połączenie zastrzałów z rozpornicą
137. Połączenie wieszaków ze ściągiem lub belką poprzeczną

Rozdział XVI. Mosty kratowe
138. Belki Howea
139. Pasy dźwigarów układu Howea
140. Sztukowanie bali pasów
141. Zastrzały dźwigarów
142. Słupki dźwigarów
143. Podparcie dźwigarów
144. Obliczenie dźwigarów
145. Mosty systemu Rychtera
146. Słupki w systemie
147. Mosty Pintowskiego
148. Mosty kratowe z desek
149. Dźwigary Towna
150. Krzyżulce w systemie Towna
151. Stężenie pionowe dźwigarów Towna
152. Mosty systemu Lembkego

Rozdział XVII. Belki poprzeczne kratowe
153. Ustrój pomostu w mostach kratowych

Rozdział XVIII. Tężniki dźwigarów
154. Układ tężników podłużnych i poprzecznych
155. Połączenie kraty wiatrownicowej z pasami
156. Tężniki poprzeczne
157. Ochrona mostów kratowych od wpływów atmosferycznych

Errata

Opinię o Kurs budowy mostów - Podpory kamienne i mosty drewniane napisał(a) Piotr Dodano: 17/02/2015Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 1
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 73 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna
 
Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Mosty drewniane
Mosty drewniane
Cieśla Stolarz Dekarz Poradnik
Cieśla Stolarz Dekarz Poradnik

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)