Leśnictwo

Produkt niedostępny

Tytuł: Leśnictwo
Autor: Leszek Drozd, Mariusz Florek
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 206
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 83-86761-46-6

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Leśnictwo jako dziedzina gospodarki narodowej obejmuje całokształt zagadnień związanych z zagospodarowaniem odnawialnych zasobów przyrody leśnej i ma na celu zaspokajanie potrzeb różnych gałęzi gospodarki na drewno i jego pochodne. Zadaniem nauk leśnych jest badanie i systematyczne przedstawianie zjawisk, procesów i praw istniejących w lesie i w gospodarstwie leśnym oraz opracowywanie sposobów i metod realizacji celów gospodarstwa leśnego, tzn. zachowania, pomnażania i doskonalenia sposobów gospodarowania zasobami leśnymi w zależności od warunków i potrzeb. Nauki leśne korzystają z nauk przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych. Podstawę ich stanowią wybrane działy takie jak: botanika leśna, zoologia leśna z entomologią leśną oraz ekologia, która zajmuje szczególną pozycję i stanowi podstawę typologii leśnej, geografii leśnej, urządzania, ochrony i hodowli lasu oraz łowiectwa.
Nauki leśne można ująć w następujące grupy:
-organizacja gospodarstwa leśnego - obejmuje ona geografię, historię i urządzanie lasu, ekonomikę gospodarstwa leśnego oraz politykę i ustawodawstwo leśne;
- produkcja leśna - obejmuje hodowlę lasu, dendrometrię oraz naukę o przyroście drzew i drzewostanów;
- ochrona produkcji leśnej (ochrona lasu) - do tej grupy należą dyscypliny zajmujące się profilaktyką i zwalczaniem patogenów roślinnych i zwierzęcych oraz likwidowaniem szkód spowodowanych przez człowieka bądź czynniki abiotyczne;
- pozyskiwanie i wykorzystanie produktów leśnych - obejmuje zarówno użytkowanie lasu, jak i transport leśny;
- inżynieria leśna - dotyczy budowy dróg i urządzeń komunikacyjnych w lesie, budownictwa osiedli leśnych, regulacji i zabudowy potoków;
- czynności obejmujące mechanizację prac leśnych z uwzględnieniem ich następstw dla środowiska leśnego i przydatności technologicznej pozyskanych produktów oraz bezpieczeństwa, higieny i fizjologii pracy w leśnictwie.

SPIS TREŚCI
Wstęp
1. ZAKRES NAUK LEŚNYCH
1.1. Las, jego istota i budowa
1.2. Przyrodnicze znaczenie lasów
1.3. Podział lasów w Polsce
1.4. Zasoby leśne w Polsce
2. BOTANIKA LEŚNA
2.1. Formy wzrostowe roślin
2.2. Korzeń
2.3. Pień
2.3.1. Morfologia pnia
2.3.2. Anatomia pnia
2.3.3. Budowa drewna drzew iglastych
2.3.4. Budowa drewna drzew liściastych
2.3.5. Rdzeń
2.4. Korona
2.5. Pędy
2.6. Pączki
2.7. Liście
2.8. Kwiaty
2.8.1. Kwiaty roślin okrytozalążkowych
2.8.2. Kwiaty roślin nagozalążkowych
2.9. Owoce
2.10. Nasiona
2.11. Systematyczny przegląd roślin nagozalążkowych
2.12. Systematyczny przegląd roślin okrytozalążkowych
2.13. Wymagania ekologiczne drzew
2.14. Szeregi ekologiczne wymagań drzew
2.15. Granice występowania gatunków drzew
3. URZĄDZANIE LASU
3.1. Podział powierzchniowy
3.2. Sposoby zagospodarowania
3.2.1. Sposób zrębowy
3.2.2. Sposób przerębowy
3.2.3. Sposób przerębowo-zrębowy
3.3. Metody urządzania lasu
3.4. Sposoby ustalania etatu użytkowania rębnego
3.5. Ład czasowy
3.6. Taksacja lasu
3.6.1. Podstawy tworzenia wydzieleń (pododdziałów) na gruntach leśnych
3.7. Opis taksacyjny drzewostanu
4. ELEMENTY TYPOLOGII LEŚNEJ
4.1. Jednostki regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski
42. Gleba
43. Runo leśne
4.4. Drzewostan
4.5. Typy siedliskowe lasu
5. HILOPATOLOGIA
5.1. Predyspozycje chorobowe drzew
5.2. Odporność drzewostanu i drzew
5.3. Choroby łańcuchowe
5.4. Biotyczne czynniki patogenne
5.4.1. Nasilenie i przebieg chorób powodowanych przez mikroorganizmy
5.4.2. Masowe pojawy szkodliwych owadów
5.4.3. Przegęszczone populacje roślinożernych ssaków
55. Abiotyczne bodźce chorobowe
5.5.1. Pożary lasów
5.5.2. Wyładowania elektryczne
5.53. Grad
5.5.4. Wiatry
5.5.5. Niska temperatura
5.5.6. Wysoka temperatura
5.5.7. Niekorzystne warunki świetlne
5.5.8. Niekorzystne warunki wodne
5.6. Kompleksowe oddziaływanie fizycznych czynników środowiska
5.6.1. Kompleks posuchy
5.6.2. Kompleks intoksykacji
5.6.3. Kompleks wygłodzenia
5.7. Leczenie chorób lasu
5.7.1. Higiena lasu
5.7.2. Profilaktyka
5.7.3. Diagnoza
5.7.4. Kontrola i prognoza
5.75. Terapia
6. ZASADY GOSPODAROWANIA W LASACH USTAWOWO CHRONIONYCH
6.1. Parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody
6.2. Parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu
63. Zasady gospodarowania w lasach grupy chronionej
6.3.1. Zagospodarowanie lasów strefy zieleni wysokiej
6.3.2. Zagospodarowanie lasów strefy zieleni wysokiej wokół miast i osiedli oraz lasów komunalnych
63.3. Zagospodarowanie lasów strefy zieleni wysokiej wokół aglomeracji przemysłowych
6.3.4. Zagospodarowanie lasów rekreacyjnych
6.3.5. Zagospodarowanie lasów uzdrowiskowo-klimatycznych
6.3.6. Zagospodarowanie lasów pozostałych kategorii ochronnych
6.3.7. Lasy niepaństwowe
7. REKULTYWACJA NIEUŻYTKÓW POPRZEMYSŁOWYCH
7.1. Fazy rekultywacji
7.2. Metody rekultywacji
7.2.1. Techniczne metody rekultywacji
7.2.2. Techniczno-biologjczne metody rekultywacji
7.2.3. Biologiczne metody rekultywacji
Piśmiennictwo

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 36 z 76 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range