Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym
Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym
Atlas drewna
Atlas drewna

Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego

Produkt niedostępny
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Tytuł: Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego
Autor: Jerzy Szczuka, Jan Żurowski
Wydawca: WSiP
Rok wydania: 1999, Wydanie IX
Liczba stron: 406
Wymiary: 167x240 mm
Okładka miękka
ISBN 83-02-05326-0

Książka "Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego" zawiera podstawowe wiadomości dotyczące drewna, tworzyw drzewnych i materiałów stosowanych w meblarstwie oraz w produkcji innych wyrobów z drewna lub z tworzyw drzewnych. Omówiono w niej także zasady rozpoznawania jakości i przydatności tych materiałów oraz zasady racjonalnej gospodarki materiałami w zakładzie produkcyjnym.

Materiałoznawstwo jest nauką, która zajmuje się charakteryzowaniem, systematyką i klasyfikacją materiałów produkcyjnych. Materiałami produkcyjnymi nazywamy surowce i półfabrykaty, z których po przeróbce uzyskuje się wyroby gotowe (produkty), stanowiące przeważnie użytkowe przedmioty obrotu towarowego (towary). Charakteryzowaniem, systematyką i klasyfikacją towarów zajmuje się nauka, nazywana towaroznawstwem.

Charakteryzowanie, jako jedna z funkcji materiałoznawstwa, polega na zestawieniu i określeniu właściwości materiałów, niezbędnych do rozpoznawania poszczególnych ich rodzajów, odmian, klas i gatunków. Polega ono również na ocenie jakości i przydatności użytkowej materiałów, jak również na określeniu ich właściwego zastosowania i warunków racjonalnego magazynowania.

Systematyka polega na uporządkowaniu materiałów zależnie od ich podstawowych cech lub przeznaczenia i podzieleniu ich na grupy, rodzaje, odmiany itp. zbiory materiałów o wspólnych lub podobnych cechach, bądź przeznaczeniu. Zadaniem systematyki jest ponadto ustalenie jednolitych nazw i ewentualnie symboli materiałów.

Spis treści:

1. Wiadomości wstępne

2. Encyklopedyczne wiadomości o normalizacji

3. Wiadomości ogólne o drewnie
3.1. Znaczenie drewna jako surowca
3.2. Zasoby drewna - jego rodzaje i pozyskiwanie
3.3.  Podstawy systematyki roślin
3.4. Kształt i morfologiczna budowa drzew
3.5. Budowa makroskopowa drewna
3.6. Budowa mikroskopowa drewna
3.7. Budowa i charakterystyka drewna drzew iglastych
3.8. Budowa i charakterystyka drewna drzew liściastych

4. Właściwości fizyczne drewna
4.1.  Określenie
4.2. Właściwości określające wygląd i zapach drewna
4.3. Właściwości drewna wynikające z działania wody
4.4. Gęstość i porowatość drewna
4.5. Właściwości cieplne drewna
4.6. Właściwości elektryczne drewna
4.7. Właściwości akustyczne drewna
4.8. Przenikanie światła, promieniowania elektromagnetycznego i gazów przez drewno
4.9. Trwałość drewna

5. Właściwości chemiczne drewna
5.1. Skład chemiczny drewna
5.2. Korozja drewna
5.3. Wartość opałowa drewna

6. Wady drewna
6.1.  Charakterystyka i podział ogólny
6.2.  Sęki
6.3.  Pęknięcia
6.4. Wady budowy i zabarwienia drewna
6.5. Porażenia grzybami
6.6. Uszkodzenia drewna
6.7. Wady kształtu
6.8. Wady przetarcia drewna

7. Właściwości mechaniczne drewna
7.1. Wiadomości ogólne
7.2. Zasady przygotowywania próbek drewna do badań i maszyny probiercze
7.3. Wytrzymałość drewna na obciążenia statyczne
7.4. Wytrzymałość drewna na obciążenia dynamiczne
7.5. Wytrzymałość drewna na zmęczenie
7.6. Wyboczenie drewna
7.7.  Sprężystość i plastyczność drewna
7.8. Łupliwość
7.9. Twardość drewna
7.10. Czynniki wpływające na właściwości mechaniczne drewna

8. Właściwości technologiczne drewna
8.1. Czynniki wpływające na technologiczne właściwości drewna
8.2. Próby technologiczne

9. Przemysłowe rodzaje drewna, ich cechy i zastosowanie
9.1. Rozpoznawanie drewna
9.2.  Ważniejsze rodzaje drewna umiarkowanej strefy klimatycznej
9.3.  Niektóre rodzaje drewna tropikalnej strefy klimatycznej

10. Drewno okrągłe
10.1. Wiadomości ogólne
10.2. Sortymenty drewna do obróbki tartacznej
10.3. Sortymenty drewna do obróbki skrawaniem
10.4. Sortymenty drewna do przerobu chemicznego lub fizykochemicznego
10.5.  Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie surowca drzewnego
10.6. Składowanie surowca drzewnego

11. Materiały tarte (tarcica)
11.1.  Określenia i podział ogólny
11.2.  Klasyfikacja i znakowanie materiałów tartych
11.3.  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
11.4.  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
11.5.  Tarcica i półfabrykaty określonego przeznaczenia
11.6.  Pomiar i obliczanie miąższości materiałów tartych
11.7. Magazynowanie materiałów tartych

12. Materiały drzewne nawierzchni kolejowej
12.1.  Określenia i podział ogólny
12.2. Materiały drzewne normalnotorowej nawierzchni kolejowej
12.3. Materiały drzewne wąskotorowej nawierzchni kolejowej
12.4. Znakowanie materiałów drzewnych nawierzchni kolejowej i obliczanie ich miąższości
12.5. Ochrona materiałów drzewnych nawierzchni kolejowej
12.6.  Podkłady specjalne i przekładki drewniane
12.7. Składowanie i warunki transportu materiałów drzewnych nawierzchni kolejowej

13. Forniry — okleiny i obłogi
13.1.  Określenia i podział ogólny
13.2.  Okleiny i obłogi
13.3.  Pomiar oklein i obłogów
13.4.  Mikrookleiny i okleiny warstwowe
13.5. Pakowanie i magazynowanie fornirów

14. Sklejka
14.1.  Charakterystyka i podział ogólny
14.2.  Sklejka przeznaczenia ogólnego
14.3.  Sklejka przeznaczenia specjalnego
14.4. Magazynowanie sklejki

15. Płyty stolarskie
15.1.  Określenia i podział ogólny
15.2.   Płyty stolarskie pełne
15.3.  Płyty stolarskie komórkowe
15.4. Wymagania techniczno-użytkowe i zastosowanie
15.5.  Magazynowanie płyt stolarskich

16. Płyty pilśniowe
16.1.  Charakterystyka i podział ogólny
16.2.  Nazwy, określenia i właściwości płyt pilśniowych
16.3.  Płyty pilśniowe miękkie (porowate)
16.4.  Płyty pilśniowe półtwarde
16.5.  Płyty pilśniowe twarde zwykłe i bardzo twarde
16.6.  Płyty pilśniowe twarde lakierowane
16.7. Płyty pilśniowe twarde laminowane
16.8. Zastosowanie płyt pilśniowych
16.9. Magazynowanie płyt pilśniowych


17. Płyty wiórowe i paździerzowe
17.1. Określenie i podział ogólny
17.2. Płyty wiórowe prasowane zwykłe
17.3. Płyty wiórowe wytłaczane
17.4. Płyty wiórowe laminowane
17.5. Płyty paździerzowe zwykłe
17.6. Płyty paździerzowe uszlachetnione
17.7. Płyty paździerzowe uodpornione na działanie ognia
17.8. Płyty wiórowo-paździerzowe zwykłe
17.9. Płyty trocinowe
17.10. Właściwości technologiczne płyt wiórowych i paździerzowych
17.11. Zastosowanie płyt wiórowych i paździerzowych
17.12. Magazynowanie płyt wiórowych i paździerzowych

18. Lignofol i lignoston
18.1. Lignofol
18.2. Lignoston
18.3. Magazynowanie lignofolu i lignostonu

19. Materiały podłogowe
19.1. Charakterystyka ogólna materiałów podłogowych
19.2. Tarcica podłogowa
19.3. Deszczułki posadzkowe lite
19.4. Płyty posadzki mozaikowej
19.5. Deski posadzkowe
19.6. Płyty posadzkowe
19.7. Płytki posadzkowe
19.8. Kostka brukowa drewniana
19.9. Listwy przyścienne z drewna

20. Wełna drzewna
20.1. Charakterystyka i podział ogólny wełny drzewnej
20.2. Wełna drzewna opakowaniowa
20.3. Wełna drzewna budowlana
20.4. Wełna drzewna eksportowa
20.5. Liny z wełny drzewnej
20.6. Pakowanie i magazynowanie wełny drzewnej i lin

21. Zrębki
21.1. Charakterystyka i podział ogólny zrębków
21.2. Zrębki leśne
21.3. Zrębki tartaczne
21.4. Zrębki poekstrakcyjne
21.5. Pakowanie, przechowywanie i transport

22. Mączka drzewna
22.1. Charakterystyka i podział ogólny mączki drzewnej
22.2. Mączka drzewna do tworzyw sztucznych
22.3. Mączka drzewna do materiałów wybuchowych
22.4. Pakowanie i magazynowanie

23. Wyroby hutnicze, łączniki i okucia
23.1. Wyroby hutnicze
23.2. Sprężyny tapicerskie
23.3. Łączniki metalowe
23.4. Okucia meblowe
23.5. Okucia budowlane
23.6. Magazynowanie wyrobów hutniczych i okuć

24. Tworzywa sztuczne i modyfikowane tworzywa naturalne stosowane w meblarstwie i w produkcji wyrobów z drewna
24.1. Pojęcia podstawowe i systematyka tworzyw sztucznych
24.2. Charakterystyka chemiczna i użytkowa tworzyw sztucznych

25. Kleje stosowane w meblarstwie i w produkcji wyrobów z drewna
25.1. Terminologia klejów
25.2.  Systematyka klejów
25.3.  Kleje naturalne
25.4.  Kleje syntetyczne
25.5.  Oznaczanie klejów

26. Materiały wykończeniowe
26.1. Systematyka i charakterystyka ogólna materiałów wykończeniowych
26.2.  Barwniki
26.3. Wyroby lakierowe
26.4.  Pomocnicze materiały malarskie
26.5. Magazynowanie barwników, wyrobów lakierowych i pomocniczych materiałów malarskich
26.6.  Okładziny z tworzyw sztucznych

27. Materiały impregnacyjne
27.1. Wiadomości ogólne
27.2. Chemiczne środki ochrony drewna przed szkodnikami biologicznymi
27.3. Chemiczne środki ognioochronne i wodoodporne
27.4. Magazynowanie chemicznych środków ochrony drewna

28. Materiały i półfabrykaty tapicerskie
28.1.  Materiały włókiennicze
28.2.  Materiały wyściółkowe

29. Materiały papiernicze
29.1.  Charakterystyka i podział ogólny materiałów papierniczych
29.2.  Materiały papiernicze stosowane w przemyśle drzewnym
29.3. Magazynowanie

30. Wyroby szklane
30.1.  Charakterystyka ogólna szkła i podział wyrobów szklanych
30.2.  Wyroby szklane stosowane w meblarstwie i do produkcji stolarki budowlanej
30.3. Magazynowanie szkła płaskiego

31. Gospodarka materiałami w zakładzie produkcyjnym
31.1. Zasady gospodarki materiałami
31.2. Przyjmowanie, wydawanie i rozliczanie materiałów
31.3. Warunki magazynowania

Wykaz literatury

 

 

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 20 z 40 Następny Następny
Kategoria Nauka o drewnie

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range