Ochrona budynków przed korozją biologiczną

Cena: 61,43 zł

(Cena netto: 58,50 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 14 dni

Tytuł: Ochrona budynków przed korozją biologiczną
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Ważnego i Jerzego Karysia
Wydawca: Arkady
Rok wydania: Reprint wydania z 2001  
Liczba stron: 374
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 83-213-4205-1

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Ochrona budynków przed korozją biologiczną należy do trudnych, a zarazem nie zawsze docenianych, problemów budownictwa, rzadko lub tylko fragmentarycznie uwzględnianych w programach wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest głównie interdyscyplinarny charakter przedstawianych wiadomości, wymagający łączenia zarówno problemów biologicznych, jak i technicznych.

W książce przedstawiono zagadnienia związane z zapobieganiem korozji biologicznej w budynkach. Omówiono budowę, właściwości fizyczne i mechaniczne drewna, opisano czynniki sprzyjające porażeniu budowli przez grzyby i owady, a także sposoby przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom, polegające na stosowaniu preparatów grzybo- i owadobójczych oraz impregnacji drewna i innych materiałów budowlanych. Poruszono zagadnienia związane z opracowywaniem ekspertyz mykologiczno-budowlanych.

Książka "Ochrona budynków przed korozją biologiczną" jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa i technologii drewna wyższych uczelni technicznych oraz uczniów techników budowlanych.

Będzie także przydatna dla uczestników kursów specjalistycznych prowadzonych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne.

Książka jest reprintem oryginalnego wydania z 1999r. Wszystkie fotografie w książce są czarnobiałe.

Spis treści:
Przedmowa
1. Mykologia budowlana - rys historyczny - Jerzy Ważny

2. Zagadnienia prawne dotyczące ochrony obiektów budowlanych przed korozją biologiczną - Zygmunt Stramski
2.1. Akty prawne dotyczące działalności budowlanej
2.2. Dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
2.3. Zasady utrzymania obiektów budowlanych
2.4. Warunki, jakie musi spełniać wentylacja i klimatyzacja
2.5. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
2.6. Ochrona dóbr kultury
2.7. Bezpieczeństwo użytkowania budynku
2.8. Środki ostrożności przy pracach impregnacyjno-odgrzybieniowych
2.9. Bezpieczeństwo konstrukcji
2.10. Zabezpieczanie obiektów budowlanych przed pożarem

3. Drewno - Piotr Witomski
3.1. Wstęp
3.2. Makroskopowa budowa drewna
3.3. Różnice w anatomicznej budowie drewna drzew iglastych i liściastych
3.4. Mikroskopowa budowa drewna. Rodzaje komórek
3.5 Submikroskopowa budowa drewna
3.5.1. Chemiczna budowa drewna
3.5.2. Połączenie składników ściany komórkowej
3.6. Fizyczne właściwości drewna
3.6.1. Gęstość drewna
3.6.2. Wilgotność drewna
3.6.3. Wytrzymałość drewna

4. Mikroorganizmy rozwijające się w budynkach - Jerzy Ważny
4.1. Wstęp
4.2. Grzyby
4.2.1. Wiadomości ogólne
4.2.2. Budowa grzybów
4.2.3. Rozwój grzybów domowych
4.2.4. Wpływ grzybów domowych na drewno
4.2.5. Wpływ grzybów domowych na cegłę, beton i zaprawę
4.2.6. Wpływ grzybów domowych na organizmy żywe
4.2.7. Rozpoznawanie gatunków grzybów domowych
4.2.8. Grzyby-pleśnie
4.3. Glony
4.4. Bakterie

5. Owady - szkodniki drewna budowlanego - Adam Krajeński
5.1. Pojęcie szkodnika i rodzaje szkód
5.2. Budowa ciała i zmysły owadów
5.3. Rozwój osobniczy owadów
5.4. Klasyfikacja taksonomiczna owadów niszczących drewno w budynkach
5.5. Drewno jako środowisko życia owadów
5.6. Inne czynniki środowiska wpływające na rozwój owadów
5.7. Przyczyny masowego porażenia drewna w budynkach przez owady
5.8. Klasyfikacja gatunków owadów pod względem rodzaju porażonego drewna i rozmiarów szkód w budynkach
5.8.1. Owady rozwijające się w drewnie powietrznosuchym
5.8.2. Owady zasiedlające zawilgocone i zagrzybione drewno, których larwy mogą następnie żerować w powietrznosuchych partiach drewna
5.8.3. Owady rozwijające się w zawilgoconym i zagrzybionym drewnie
5.8.4. Owady związane na stałe z zanurzonym w wodzie drewnem nadpsutym przez mikroorganizmy
5.8.5. Owady rozwijające się we wbudowanym nieokorowanym drewnie
5.8.6. Owady wprowadzane do budynku jako larwy z wcześniej zasiedlonym materiałem drzewnym, gdzie mogą kończyć swój rozwój
5.8.7. Owady wykorzystujące drewno wyłącznie jako kryjówkę
5.9. Objawy porażenia drewna i cechy rozpoznawcze gatunków owadów
5.10. Przegląd najważniejszych gatunków owadów niszczących w Polsce drewno budynków
5.11. Sposoby zwalczania owadów niszczących drewno

6. Chemiczne środki ochrony drewna przed korozją biologiczną - Krzysztof J. Krajeński
6.1. Rozwój i przeznaczenie środków ochrony drewna
6.2. Podział środków ochrony drewna
6.2.1. Ogólna klasyfikacja środków ochrony drewna
6.2.2. Środki oleiste
6.2.3. Środki rozpuszczalnikowe
6.2.4. Środki solne
6.2.5. Środki wodorozcieńczalne
6.2.6. Inne formy środków ochrony drewna
6.3. Dobór środków ochrony drewna
6.4. Badania środków ochrony drewna
6.5. Perspektywy rozwoju środków ochrony drewna
6.6. Impregnaty stosowane w budownictwie

7. Stosowanie chemicznych środków ochrony drewna budowlanego - Krzysztof J. Krajeński
7.1. Warunki skutecznej impregnacji drewna
7.2. Klasy zagrożenia drewna budowlanego
7.3. Podatność drewna na impregnację
7.4. Wpływ wilgotności drewna na dobór i stosowanie środków ochrony
7.5. Przygotowanie drewna do impregnacji
7.6. Przygotowanie impregnatów
7.7. Podział i charakterystyka metod impregnacji drewna
7.8. Przegląd chemicznych metod ochrony drewna
7.8.1. Bezciśnieniowe metody impregnacji drewna
7.8.2. Niskociśnieniowe metody impregnacji drewna
7.8.3. Wysokociśnieniowe metody impregnacji drewna
7.8.4. Specjalistyczne metody ochrony drewna
7.9. Postępowanie z drewnem po impregnacji
7.10. Ocena potrzebnej ilości impregnatu i kontrola jakości prac

8. Zwalczanie korozji biologicznej w budynkach - Krzysztof J. Krajeński
8.1. Sprawdzanie budynków pod względem zagrzybienia
8.2. Uszkodzenia budynków wskutek korozji biologicznej
8.3. Przyczyny występowania korozji biologicznej w budynkach
8.4. Likwidacja korozji biologicznej w budynkach
8.4.1. Zakres prac związanych z likwidacją korozji biologicznej
8.4.2. Remonty odgrzybieniowe
8.4.3. Zabiegi tymczasowe
8.4.4. Rozbiórka budynków
8.5. Ogólne zasady prowadzenia prac odgrzybieniowych
8.6. Metody zwalczania korozji biologicznej
8.7. Kontrola i odbiór prac odgrzybieniowych

9. Czynniki fizyczne warunkujące porażenie budynków przez grzyby i owady - Jerzy Karyś, Kazimierz Marszałek
9.1. Wstęp
9.2. Adsorpcja i absorpcja
9.3. Potencjał przenoszenia wilgoci
9.4. Napięcie powierzchniowe
9.5. Kondensacja pary wodnej na powierzchni
9.5.1. Punkt rosy
9.5.2. Współczynnik przenikania ciepła
9.5.3. Temperatura na powierzchni przegrody
9.5.4. Kondensacja powierzchniowa
9.6. Dyfuzja i kondensacja pary wodnej wewnątrz przegrody
9.6.1. Dyfuzja pary wodnej
9.6.2. Kondensacja pary wodnej wewnątrz przegrody
9.7. Kapilarny transport wilgoci
9.8. Wysychanie przegród budowlanych

10. Inne rodzaje korozji występujące w budynkach - Jerzy Karyś
10.1. Wstęp
10.2. Korozja chemiczna tworzyw cementowych i stali
10.3. Ochrona materiałowo-strukturalna materiałów konstrukcyjnych

11. Izolacje wodochronne - Jerzy Hola, Zygmunt Matkowski, Andrzej Pawlonka
11.1. Przyczyny i skutki zawilgocenia obiektów budowlanych
11.2. Ogólne wymagania stawiane izolacjom wodochronnym
11.3. Materiały do izolacji wodochronnych i ich charakterystyka
11.3.1. Rodzaje materiałów do izolacji wodochronnych
11.3.2.  Materiały bitumiczne
11.3.3. Materiały z tworzyw sztucznych
11.3.4.  Materiały mineralne
11.4. Rodzaje izolacji wodochronnych
11.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe
11.4.2. Izolacje przeciwwodne
11.4.3. Izolacje parochronne
11.5. Izolacje wodochronne w obiektach nowo wznoszonych
11.5.1. Zasady wykonywania izolacji wodochronnych
11.5.2. Wskazówki dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
11.5.3. Wskazówki dotyczące wykonywania izolacji przeciwwodnych
11.5.4. Wskazówki dotyczące wykonywania izolacji parochronnych
11.6. Zabezpieczenie wodochronne w obiektach istniejących
11.7. Przykłady zabezpieczenia przeciwwodnego i przeciwwilgociowego w obiektach nowo wznoszonych i istniejących

12. Sposoby osuszania budynków - Jerzy Karyś
12.1. Wstęp
12.2. Sposoby wykonywania przepon w murze
12.2.1. Klasyfikacja sposobów wykonywania przepon
12.2.2. Podcinanie murów
12.2.3. Podmurowywanie ław fundamentowych
12.2.4. Mechaniczne lub pneumatyczne wciskanie blachy nierdzewnej
12.2.5. Wykonywanie otworów Knappena prostych i kolankowych
12.2.6. Wykonywanie otworów i wprowadzanie środków higroskopijnych
12.2.7. Wykorzystanie elektroosmozy
12.2.8. Wykonywanie aktywnych ekranów wentylacyjnych
12.2.9. Wykonywanie rowów odprowadzających wodę
12.2.10. Wykonywanie drenażu opaskowego
12.2.11. Stosowanie iniekcji grawitacyjnej
12.2.12. Stosowanie iniekcji niskociśnieniowej
12.2.13. Stosowanie iniekcji wysokociśnieniowej
12.2.14. Stosowanie elektroiniekcji
12.2.15. Stosowanie iniekcji z czynnikiem termicznym
12.2.16. Wnioski dotyczące osuszania inwazyjnego
12.3. Bezinwazyjne osuszanie obiektów budowlanych
12.3.1. Wilgotność przegród budowlanych w trakcie wznoszenia budynku i eksploatacji
12.3.2.  Osuszanie naturalne
12.3.3. Osuszanie sztuczne

13. Profilaktyka materiałowo-konstrukcyjna w tradycyjnych rozwiązaniach stropów, podłóg, ścian i dachów - Kazimierz Grabowski, Jan Kunert
13.1. Wstęp
13.2. Stropy
13.2.1. Charakterystyka stropów
13.2.2. Stropy drewniane
13.2.3. Stropy na belkach stalowych
13.2.4. Stropy żelbetowe płytowe i płytowo-żebrowe
13.2.5. Stropy gęstożebrowe
13.2.6. Stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych
13.3. Podłogi
13.3.1. Podłogi na gruncie
13.3.2. Podłogi na stropach
13.4. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
13.4.1. Ściany drewniane
13.4.2. Ściany murowane
13.5. Dachy i stropodachy
13.6. Pokrycia dachowe

14. Ochrona i rewaloryzacja obiektów zabytkowych - Mirosław Przyłęcki
14.1. Wstęp
14.2. Definicje zabytku architektury i budownictwa
14.3. Wstępny etap prac konserwatorskich - badania specjalistyczne i zabezpieczenie obiektu
14.4. Podstawowa dokumentacja konserwatorska poprzedzająca projekt prac budowlanych przy zabytku architektury
14.4.1. Pomiarowa inwentaryzacja konserwatorska
14.4.2.  Studium historyczne
14.5. Prace projektowe
14.6. Powykonawcza dokumentacja konserwatorska
14.7. Prace konserwatorsko-budowlane
14.8. Zabiegi techniczne stosowane przy zabezpieczaniu zabytków architektury i budownictwa
14.8.1. Zabezpieczanie podłoża (gruntu)
14.8.2. Zabezpieczanie fundamentów
14.8.3. Zabezpieczanie murów konstrukcyjnych i sklepień
14.8.4. Zabezpieczanie otworów architektonicznych
14.8.5. Zabezpieczanie tymczasowym lub trwałym pokryciem dachowym (zadaszenie)
14.8.6. Inne formy zabezpieczania
14.9. Prace remontowe (konserwatorskie, restauratorskie, renowacyjne)
14.9.1. Wprowadzenie
14.9.2. Fundamenty
14.9.3.  Mury nośne i ściany działowe
14.9.4.  Sklepienia i stropy
14.9.5. Dachy obiektów, hełmy wież
14.9.6. Elementy wystroju architektonicznego
14.9.7. Inne prace architektoniczno-budowlane związane z obiektami zabytkowymi

15. Ochrona przeciwogniowa drewna i materiałów drewnopochodnych - Andrzej Fojutowski
15.1. Proces palenia się drewna
15.2. Klasyfikacja i terminologia w zakresie pożarowej oceny materiałów budowlanych
15.3. Zabezpieczanie przeciwogniowe drewna i materiałów drewnopochodnych
15.3.1. Wprowadzenie
15.3.2. Środki ogniochronne
15.3.3. Zabezpieczanie wgłębne drewna i materiałów drewnopochodnych (w masie)
15.3.4. Zabezpieczanie powierzchniowe drewna i materiałów drewnopochodnych
15.3.5. Specjalne techniki zabezpieczania drewna przed działaniem ognia
15.3.6. Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego
15.3.7. Wpływ środków ogniochronnych na niektóre właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych
15.3.8. Trwałość zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych
15.4. Odporność ogniowa elementów z drewna

16. Ekspertyza mykologiczno-budowlana - Zygmunt Stramski
16.1. Wstęp
16.2. Sporządzanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej
16.2.1. Część wstępna
16.2.2. Opis techniczny budynku
16.2.3. Ocena stanu technicznego budynku na zewnątrz
16.2.4. Ocena stanu technicznego budynku wewnątrz
16.2.5. Identyfikacja wykrytych gatunków grzybów i owadów metodą makroskopową
16.2.6. Przyczyny zagrzybienia i porażenia budynku przez owady
16.2.7. Zawilgocenie budynku
16.2.8.  Wnioski
16.2.9.  Zalecenia

Literatura

Opinię o Ochrona budynków przed korozją biologiczną napisał(a) sylwester Dodano: 06/03/2012Ocena: 3 z 5 gwiazdek! [3 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 1
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 13 z 26 Następny Następny
Kategoria Ochrona drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)