Optymalizacja sposobów realizacji procesu technologicznego pozyskiwania i zrywki drewna na określony

Cena: 31,50 zł

(Cena netto: 30,00 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 7 dni

 

Tytuł: Optymalizacja sposobów realizacji procesu technologicznego pozyskiwania i zrywki drewna na określonym obszarze leśnym 
Autor: Krzysztof Jabłoński 
Wydawca: UP w Poznaniu  
Rok wydania: 2006 
Liczba stron: 89  
Wymiary: 170x239mm  
Okładka miękka 
ISSN 1896-1894
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Książka "Optymalizacja sposobów realizacji procesu technologicznego pozyskiwania i zrywki drewna na określonym obszarze leśnym" wydana została w serii Rozprawy naukowe.
 
Rozwój techniki na świecie wyraża się m.in. w mechanizowaniu różnorodnych prac w gospodarce leśnej. Postęp techniczny i organizacyjny nie tylko prowadzi do wzrostu wydajności pracy, lecz także często umożliwia spadek kosztów ponoszonych na jej wykonanie. Obniżenie do minimum kosztów w celu osiągnięcia planowanych na dany okres zadań produkcyjnych jest jednym ze sposobów realizacji zasady racjonalnego gospodarowania, której podstawy opracował Lange (1964). Problem wprowadzania zaawansowanej techniki maszynowej do gospodarki leśnej jest wieloaspektowy. Praca za pomocą maszyn staje się wydajniejsza, a przede wszystkim bezpieczniejsza dla osoby, która ją wykonuje. Pod uwagę brane są również inne kryteria oceny procesów technologicznych: na równi z kryterium ekonomiczności i bezpieczeństwa stawia się kryterium przyjazności maszyn dla środowiska. Wielu autorów silnie akcentuje niekorzystny wpływ, jaki maszyny mogą mieć na środowisko leśne. Droga do niwelowania niekorzystnego oddziaływania maszyn leśnych na środowisko wiedzie jednak nie przez zaprzestanie ich stosowania, ale przez postęp techniczny w zakresie ich konstrukcji. Zastępowanie technologii ręcznej lub ręczno-maszynowej technologią maszynową stanowi od szeregu już lat powszechną tendencję w gospodarce leśnej krajów uprzemysłowionych. Wydaje się, że nie wprowadzano by maszynowych technologii pozyskiwania drewna, gdyby nie fakt, że są one znacznie wydajniejsze niż technologie ręczno-maszynowe, a mogą być również tańsze. Leśnictwo jest działalnością gospodarczą i jako takie powinno być oparte na rachunku ekonomicznym, który silnie oddziałuje na postać zastosowanych procesów technologicznych. W rachunku tym niezwykle istotną rolę odgrywa problem kosztów ponoszonych na realizację procesu technologicznego, jego wydajność i właściwe wykorzystanie posiadanych środków produkcji w postaci maszyn.
 
Od szeregu już lat, wskutek tzw. prywatyzacji prac leśnych w kraju, zadania z zakresu pozyskiwania drewna i jego zrywki są częściowo wykonywane przez zakłady usług leśnych (ZUL) - za określoną stawkę, ustalaną najczęściej w toku przetargu. Zakłady usług leśnych nie zawsze są jednostkami małymi, słabo wyposażonymi w środki techniczne. Coraz częściej są to firmy duże, posiadające własny wysokowydajny sprzęt. Wiele nadleśnictw praktycznie nie realizuje na szerszą skalę zadań z zakresu pozyskiwania i zrywki drewna za pomocą własnych środków, lecz zleca te prace wspomnianym firmom. Istnieje jednak i taka grupa nadleśnictw, która - posiadając własne, zaawansowane technicznie maszyny - pozyskuje i zrywa drewno we własnym zakresie, a jedynie część zadań z tego zakresu zleca firmom zewnętrznym. Kwestią o decydującym znaczeniu jest tutaj sprawa ekonomicznego wykorzystania własnych środków, a więc niezwykle istotnego znaczenia nabiera sprawa kosztów prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Znajomość kosztu pracy danej maszyny, wykonującej daną operację technologiczną jest niezbędna w działaniach zmierzających do podniesienia efektywności jej pracy, a przez to całego procesu technologicznego. Niemniej istotnego znaczenia nabiera zastosowana metoda obliczania kosztów. Sposób ich obliczania na poziomie nadleśnictwa wynika z wymagań stawianych przez księgowość, która nie ma na celu racjonalizacji procesów technologicznych (przez np. racjonalizację użytkowania maszyn), ale służy śledzeniu i analizie przychodów i rozchodów w jednostce gospodarczej, śledzenia wyniku finansowego.
 
Aby zracjonalizować organizację pracy, wykorzystanie i dobór maszyn, są wymagane nieco inne informacje niż te, które mówią, ile kosztował l m3 pozyskanego, zerwanego i wywiezionego drewna. Stąd pojawiły się różne metody obliczania kosztów użytkowania maszyn, tak w kraju, jak i za granicą, którym towarzyszy z reguły analiza czasu pracy maszyn i uzyskiwanych wydajności pracy. Jest to podyktowane koniecznością wyłowienia czynników wpływających na czas i wykonanie pracy. Analizy tego typu są konieczne w celu wybrania zestawu maszyn najbardziej ekonomicznie uzasadnionego dla danych warunków pracy w danym terenie. Analizy te umożliwiają także ustalenie odpowiedniego wynagrodzenia za pracę dla operatorów urządzeń.
 
Mimo że wydaje się, iż kryterium ekonomiczności prac z zakresu pozyskiwania drewna ma znaczenie podstawowe w działalności gospodarczej nadleśnictw, to jednak istotne są również inne aspekty pozyskania drewna. Nie wszystkie drzewostany są dostępne dla maszyn, np. z uwagi na pochylenia stoków, podmokły teren, i wskutek tego część drewna musi być pozyskiwana z użyciem znacznie prostszych środków technicznych. Należy mieć na względzie także fakt, że nadleśnictwa nie znajdują się w społecznej próżni i z reguły ich tereny są otoczone przez wioski, w których występuje siła robocza, często tania i niewykorzystana. Na niektórych terenach, z uwagi na niską dochodowość rolnictwa i znaczny poziom bezrobocia, praca w lesie, w tym przy pozyskiwaniu drewna, staje się źródłem utrzymania dla wielu osób. Nadleśnictwa, biorąc także udział w realizowaniu zasady zrównoważonego rozwoju społecznego, pełnią rolę pracodawcy dla lokalnych społeczności. Z drugiej jednak strony występują sytuacje pewnego niedoboru siły roboczej, spowodowanego np. emigracją zarobkową. Wówczas zadania z zakresu pozyskiwania i zrywki drewna wymuszają stosowanie wysoko wydajnych technologii maszynowych. Istnienie takich uwarunkowań wskazuje, że kryterium ekonomiczne może być ważnym, ale nie jedynym wyznacznikiem dobrego gospodarowania na określonym obszarze. Sam fakt posiadania wysokowydajnych maszyn do pozyskiwania i zrywki drewna nie oznacza, że należy stosować wyłącznie technologie maszynowe.
 
Optymalizacja prac leśnych od szeregu lat znajduje zastosowanie w nauce. Mimo że przede wszystkim służy jako pomoc w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu regulacji użytkowania, planowania strategicznego w leśnictwie i użytkowania lasów wielofunkcyjnych, to wykorzystuje się ją również w planowaniu tzw. operacji leśnych w tym procesów pozyskiwania drewna.
 
Niniejsza praca jest próbą rozwiązania zagadnienia optymalizacji sposobów realizacji procesu technologicznego pozyskiwania i zrywki drewna na określonym obszarze leśnym. 

 

Spis treści:
1. Wstęp 
2. Przegląd literatury 
3. Cel i zakres pracy 
4. Metodyka
4.1. Teren badań 
4.2. Model optymalizacji rozdziału prac z zakresu pozyskiwania i zrywki drewna pomiędzy różne środki techniczne 
4.2.1. Uwagi ogólne 
4.2.2. Przyjęte założenia i warunki ograniczające podejmowanie decyzji
4.2.3. Budowa modelu 
4.2.4. Określenie parametrów wejściowych modelu 
4.2.4.1. Grupy zrębów i ich charakterystyka 
4.2.4.2. Określenie pracochłonności maszyn 
4.2.4.3. Określenie kosztów użytkowania maszyn 
4.2.4.4. Określenie rocznych limitów dostępnego czasu pracy maszyn
4.2.4.5. Określenie ilości drewna przewidywanych do pozyskania i zrywki w każdej z grup zrębów
4.2.5. Przeprowadzenie obliczeń optymalizacyjnych 
5. Wyniki
5.1. Charakterystyka i podział zrębów 
5.2. Pracochłonność pozyskiwania i zrywki drewna 
5.2.1. Pracochłonność pozyskiwania drewna z użyciem pilarki
5.2.2. Pracochłonność pozyskiwania drewna z użyciem harwestera 
5.2.3. Pracochłonność zrywki drewna z użyciem forwardera 
5.2.4. Pracochłonności i wydajności harwesterów i forwarderów w Nadleśnictwie Dąbrowa w latach 1997-2005 
5.2.5. Pracochłonność zrywki drewna z użyciem zestawu zrywkowego 
5.3. Koszty pracy analizowanych środków technicznych 
5.4. Wartości limitów warunków ograniczających zastosowanych w modelu optymalizacyjnym 
5.4.1. Zakres rocznego rozmiaru użytkowania rębnego drewna sosnowego (Q) (limit b1) 
5.4.2. Limity czasu pracy maszyn pracujących na terenie badanego obiektu leśnego (limity TH, TP, TF i TZZ) 
5.5. Zoptymalizowany rozdział zadań z zakresu pozyskiwania drewna pomiędzy badane środki techniczne 
5.6. Zoptymalizowany rozdział zadań z zakresu zrywki drewna pomiędzy badane środki techniczne 
6. Dyskusja 
7. Wnioski 
8. Literatura 
Summary
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 25 z 76 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range