Owady uszkadzające drewno

Produkt niedostępny

Tytuł: Owady uszkadzające drewno
Autor: Jan Dominik, Jerzy R. Starzyk
Wydawca: Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 550 + 32 (tablice barwne)
Wymiary: 170x240 mm
Okładka twarda
ISBN 83-09-01785-5

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

W myśl Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991 r. nadrzędnym celem leśnictwa jest optymalizacja świadczeń wynikających z jego wielofunkcyjności. Wskazuje to na nadrzędność pozaprodukcyjnych funkcji lasów (korzystny wpływ na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowie człowieka) nad ich funkcjami produkcyjnymi. Realizacja tej idei nie może się jednak obyć bez poniesienia przez gospodarstwo leśne dodatkowych nakładów na wprowadzanie odpowiednich zasad zagospodarowania i użytkowania lasu. Wiążą się z tym również pewne ograniczenia zarówno w produkcji, jak i w pozyskaniu drewna (np. zakaz lub ograniczenie stosowania zrębów zupełnych, wyłączenie z użytkowania całych drzewostanów ze względu na ich unikalne wartości przyrodnicze itp.). Z pewnością będzie to wpływać zarówno na wielkość dostaw drewna, jak i na jego cenę.

Przedstawiona sytuacja zbiega się z renesansem drewna jako naturalnym i zdrowym materiałem, szeroko wykorzystywanym w budownictwie, stolarstwie, meblarstwie i innych działach gospodarki. Niezbędna jest więc ochrona drewna przed niszczycielskim działaniem owadów. Powinna być ona konsekwentnie prowadzona, poczynając od drzew stojących, poprzez materiał ścięty i składowany, aż do wytworzenia produktu końcowego. Szczególny nacisk należałoby położyć na ochronę surowca w okresie między ścinką a przerobem drewna, ponieważ w tym czasie ulega ono najłatwiej deprecjacji. Środki i metody ochrony stosowane w tym okresie nastawione są przede wszystkim na ochronę drzewostanów, a tylko marginesowo uwzględniają metody bezpośredniej dezynsekcji surowca. Tymczasem często się zdarza, że leśnik staje przed problemem ratowania większej ilości leżącego w lesie drewna okrągłego, w chwili gdy zostało ono już opanowane przez owady. Nie zawsze bowiem drewno takie może być w odpowiednim czasie wywiezione z lasu i przerobione.

Wczesna ochrona surowca drzewnego nabiera również szczególnego znaczenia w związku z wprowadzeniem na szeroką skalę tzw. ścinki całorocznej. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat gwałtownie wzrosły i nadal powiększają się szkody powodowane przez owady nie tylko w leśnictwie i drzewnictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki, jak np. w budownictwie, komunikacji, górnictwie itd. Często też w wyniku działalności owadów niszczeją skarby kultury narodowej, jak np. drewniane rzeźby, sprzęty, zabytkowe budowle itp.

Wraz z rozwojem stosunków handlowych coraz większego znaczenia nabierają szkody wyrządzane u nas przez owady przywleczone wraz z drewnem z regionów o cieplejszym klimacie. Są one tym dotkliwsze, że często dotyczą cennych wyrobów. Zachodzi też niebezpieczeństwo zaaklimatyzowania się w Polsce niektórych z tych gatunków. Jednocześnie może mieć miejsce przeoczenie opanowania drewna przez rodzime gatunki, np. w opakowaniach produktów eksportowanych przez nasz kraj, co bywa przyczyną cofnięcia całych partii towaru, konieczności płacenia kar i innych utrudnień. Stąd też celowe wydawało się całościowe opracowanie, dotyczące ochrony drewna przed owadami na wszystkich etapach jego użytkowania w różnych działach gospodarki narodowej, z którego mogliby korzystać wszyscy zainteresowani.

Wybór odpowiedniej metody zabezpieczania i dezynsekcji drewna zależy przede wszystkim od gatunku owada. Konieczna jest więc umiejętność oznaczania gatunku szkodnika, przede wszystkim na podstawie larw i powodowanych przez nie uszkodzeń drewna. Pozwoli to zapobiec dalszemu jego niszczeniu. Z tego powodu dużo miejsca poświęcono opisom larw i postaci dojrzałych szkodników oraz charakterystyce powodowanych przez nie uszkodzeń drewna.

Owady różnią się od siebie nie tylko wyglądem zewnętrznym, ale także różnym cyklem rozwojowym, zwyczajami oraz wymaganiami względem środowiska. Znajomość tych zagadnień ma podstawowe znaczenie przy wyborze metody zwalczania owadów, a przede wszystkim decyduje o wyborze sposobów zapobiegania szkodom i o terminie zabiegów ochronnych. W opracowaniu sporo uwagi poświęcono biologii i ekologii poszczególnych gatunków owadów, kładąc nacisk przede wszystkim na momenty bezpośrednio związane z techniką ochrony drewna.

Do podjęcia decyzji o zwalczaniu (zwłaszcza w lesie i na składowiskach) ważna jest również umiejętność odróżniania (na podstawie larw) owadów szkodliwych od owadów występujących w podobnych warunkach, ale nie powodujących żadnych szkód. Dotyczy to głównie owadów, których larwy żyją w początkowej fazie rozwoju pod korą. Z tego powodu omówiono również niektóre gatunki owadów, które nie uszkadzają drewna, ale często występują w podobnych warunkach co owady szkodliwe i mogą wywoływać fałszywe alarmy.

Omawiając technikę ochrony drewna, zwrócono uwagę przede wszystkim na te sposoby, które nie wymagają specjalnych, skomplikowanych urządzeń, a więc mogą być wykonane „systemem gospodarczym" we własnym zakresie. Również dość dużo wagi poświęcono metodom badania przydatności środków chemicznych w ochronie drewna. Wychodzono z założenia, że ranga szkód wyrządzanych przez owady wymaga szerszych usprawnień zarówno natury technicznej, jak i organizacyjnej w celu ograniczenia strat. Podjęcie przez branżowe i przyzakładowe laboratoria szeroko zakrojonych badań nad środkami i metodami ochrony drewna przed owadami jest nieodzownym warunkiem szybszego postępu praktyki ochrony drewna w różnych dziedzinach gospodarki. Dotyczy to również zabezpieczenia drewna przed termitami ze względu na eksport wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych do krajów o cieplejszym klimacie.

W opracowaniu omówiono przede wszystkim owady występujące w Polsce i na obszarach sąsiadujących z naszym krajem, a także uwzględniono zagadnienia bezpośrednio związane z praktyką ochrony drewna.

Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów wydziałów leśnych, technologii drewna i przyrodniczych szkół wyższych, uczniów techników leśnych, ale także dla szerokiego kręgu odbiorców, a mianowicie pracowników terenowej służby ochrony lasu, kwarantanny roślin i ochrony drewna w fabrykach przemysłu drzewnego, pracowników zieleni miejskiej oraz użytkowników drewnianych domów i starych zabytkowych mebli.

Wstęp
Podstawowe warunki życia owadów w drewnie
Drewno jako pokarm owadów
Wpływ temperatury i wilgotności
Wpływ innych czynników
Rola niszczycielska owadów - szkodników technicznych drewna oraz przyczyny obecnego nasilenia szkód
Ochrona drewna w lesie i na składowiskach
Zapobieganie szkodom
Metody hylotechniczne
Higiena lasu
Higiena składowisk
Pora ścinki, wywozu i przerobu drewna
Metody chemiczne
Sposoby chemicznego zabezpieczenia drewna
Preparaty chemiczne
Zwalczanie
Kontrola występowania owadów
Metody mechaniczne
Korowanie drewna opanowanego
Drzewa pułapkowe
Usuwanie i korowanie drzew opanowanych
Przecieranie surowca
Inne sposoby
Metody fizyczne
Metody chemiczne
Opryskiwanie surowca płynnymi insektycydami
Dezynsekcja drewna przy użyciu gazów trujących
Inne sposoby
Możliwości określania potencjalnego zagrożenia lasu przez owady mszczące drewno
Ochrona drewnianych budowli i konstrukcji oraz wyrobów z drewna
Zapobieganie szkodom
Sposoby tkwiące w technice budowlanej i w odpowiednim użytkowaniu
Metody chemiczne
Przegląd metod
Przegląd środków
Badanie przydatności środków chemicznych w ochronie drewna budowli przed owadami
Laboratoryjna hodowla owadów używanych do badań chemicznych środków ochrony drewna
Zwalczanie
Rozpoznanie opanowania
Metody mechaniczne
Metody fizyczne
Metody chemiczne
Powlekanie drewna płynnymi insektycydami
Wprowadzanie płynnych insektycydów do drewna przez wywiercone otwory
Wstrzykiwanie płynnych insektycydów w otwory wylotowe owadów na powierzchni drewna
Dezynsekcja drewna przy użyciu gazów trujących
Badanie przydatności preparatów chemicznych do dezynsekcji drewna
Metody biologiczne
Inne sposoby
Podstawowe wiadomości o budowie ciała i rozwoju owadów
Przegląd systematyczny owadów uszkadzających drewno
Charakterystyka rzędów, rodzin i gatunków owadów uszkadzających drewno
Klucz do oznaczania rzędów owadów uszkadzających drewno na podstawie imagines
Klucz do oznaczania rzędów owadów uszkadzających drewno na podstawie larw
Rząd: Chrząszcze - Coleoptera
Klucz do oznaczania rodzin chrząszczy uszkadzających drewno na podstawie imagines
Klucz do oznaczania rodzin chrząszczy uszkadzających drewno na podstawie larw
Rodzina: Jelonkowate - Lucanidae
Rodzina: Poświętnikowate - Scarabaeidae
Rodzina: Skórnikowate - Dermestidae
Rodzina: Bogatkowate – Buprestidae
Klucz do oznaczania chrząszczy z rodziny bogatkowatych niszczących konstrukcje z drewna drzew iglastych
Klucz do oznaczania larw bogatków niszczących konstrukcje z drewna drzew iglastych
Przegląd gatunków
Rodzina: Goleńczykowate - Eucnemidae
Rodzina: Drwionkowate - Lymexylidae (= Lymexylonidae)
Klucz do oznaczania chrząszczy z rodziny drwionkowatych
Przegląd gatunków
Rodzina: Miazgowcowate - Lyctidae
Klucz do oznaczania rodzimych i zawleczonych do Polski gatunków chrząszczy z rodziny miazgowcowatych
Przegląd gatunków
Rodzina: Kołatkowate -Anobiidae
Klucz do oznaczania chrząszczy z rodziny kołatkowatych niszczących drewno
Klucz do oznaczania larw kołatków znajdowanych w drewnianych konstrukcjach, budowlach, meblach itp.
Przegląd gatunków
Rodzina: Kapturnikowate - Bostrichidae
Klucz do oznaczania rodzimych i najczęściej zawlekanych do Polski gatunków chrząszczy z rodziny kapturnikowatych
Przegląd gatunków
Rodzina: Śniadkowate - Melandryidae (= Serropalpidae)
Rodzina: Zalęszczycowate - Oedemeridae
Rodzina: Kózkowate - Cerambycidae
Klucz do oznaczania podrodzin i wybranych gatunków chrząszczy z rodziny kózkowatych na podstawie imagines
Klucz do oznaczania podrodzin i wybranych gatunków chrząszczy z rodziny kózkowatych na podstawie larw
Przegląd gatunków
Rodzina: Ryjkowcowate - Curculionidae
Klucz do oznaczania wybranych gatunków chrząszczy z podrodziny ryjkowców właściwych - Curculioninae
Przegląd ważniejszych gatunków
Rodzina: Kornikowate - Scolytidae
Klucz do oznaczania gatunków chrząszczy z plemienia drwalników – Xyloterini i rozwiertków - Xyleborini rozwijających się w drewnie
Przegląd gatunków
Rodzina: Wyrynnikowate - Platypodidae
Inne chrząszcze
Rodzina: Schylikowate (= Miastkowate) - Mordellidae
Rodzina: Cisawkowate - Alleculidae (= Cistelidae)
Rodzina: Kobielatkowate - Anthribidae
Rząd: Motyle - Lepidoptera
Klucz do oznaczania rodzin motyli uszkadzających drewno na podstawie imagines
Klucz do oznaczania rodzin motyli uszkadzających drewno na podstawie gąsienic
Rodzina: Trociniarkowate - Cossidae
Klucz do oznaczania wybranych gatunków motyli z rodziny trociniarkowatych uszkadzających drewno
Klucz do oznaczania gąsienic motyli z rodziny trociniarkowatych uszkadzających drewno
Przegląd gatunków
Rodzina: Przeziernikowate - Sesiidae (= Aegeriidae)
Klucz do oznaczania wybranych gatunków motyli z rodziny przeziernikowatych uszkadzających drewno
Klucz do oznaczania gąsienic wybranych gatunków motyli z rodziny przeziernikowatych uszkadzających drewno
Przegląd gatunków
Rząd: Błonkówki (= Błonkoskrzydłe) - Hymenoptera
Klucz do oznaczania rodzin błonkówek uszkadzających drewno na podstawie imagines
Klucz do oznaczania rodzin błonkówek uszkadzających drewno na podstawie larw
Rodzina: Trzpiennikowate - Siricidae
Klucz do oznaczania imagines z rodziny trzpiennikowatych uszkadzających drewno
Klucz do oznaczania rodzajów błonkówek z rodziny trzpiennikowatych uszkadzających drewno na podstawie larw
Przegląd gatunków
Rodzina: Buczowate - Xiphydriidae
Klucz do oznaczania imagines z rodziny buczowatych uszkadzających drewno
Klucz do oznaczania larw wybranych gatunków z rodziny buczowatych uszkadzających drewno
Przegląd gatunków
Rodzina: Mrówkowate - Formicidae
Klucz do oznaczania imagines wybranych gatunków z rodziny mrówkowatych rozwijających się w drewnie
Klucz do oznaczania kast mrówek
Klucz do oznaczania robotnic
Klucz do oznaczania samic
Klucz do oznaczania samców
Przegląd gatunków
Rząd: Muchówki (= Dwuskrzydle) - Diptera
Rodzina: Trawiszkowate - Agromyzidae
Rodzina: Ochotkowate - Tendipedidae
Rząd: Termity – Isoptera
Kwarantannowe szkodniki drewna
Rośliny żywicielskie larw owadów ksylofagicznych
Materiał lęgowy larw owadów ksylofagicznych
Literatura

Opinię o Owady uszkadzające drewno napisał(a) katarzyna Dodano: 02/07/2012Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 1
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 5 z 26 Następny Następny
Kategoria Ochrona drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range