Pilarki przenośne budowa i eksploatacja

Produkt niedostępny

Tytuł: Pilarki przenośne budowa i eksploatacja
Autor: Jerzy Więsik, Krzysztof Wójcik, Roman Kozłowski, Zbigniew Neugebauer
Wydawca: Fundacja Rozwój SGGW
Rok wydania: 2005, Wydanie II poprawione i uzupełnione
Liczba stron: 236
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 83-7274-067-4

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Książka jest adresowana przede wszystkim do użytkowników grupy maszyn jaka stanowia pilarki przenośne. Powinna być pomocna zarówno osobom planującym wyposażenie specjalistycznej firmy, jak i sprzedawcom pilarek, mechanikom dokonującym ich obsługi i napraw oraz operatorom chcącym poszerzyć wiadomości o tej grupie maszyn. Pozycja ta stanowi także istotną pomoc dydaktyczną dla studentów leśnictwa z zakresu mechanizacji oraz dla osób szkolących operatorów pilarek i nadzorujących ich pracę.

Najwięcej uwagi poświecono przenośnym pilarkom konwencjonalnym - z piłą łańcuchową i silnikiem spalinowym. Ta grupa pilarek ma najszerszy zakres stosowania. Ich użytkownikami są przede wszystkim zawodowi operatorzy, ale też osoby nabywające je do sporadycznej obróbki drewna; stąd ich duże zróżnicowanie pod względem wielkości i konstrukcji poszczególnych zespołów. Poza tą zasadniczą grupą autorzy omawiają także pilarki łańcuchowe z napędem elektrycznym oraz pilarki wysięgnikowe -wycinarki, wykaszarki i podkrzesywarki.

Publikacja składa się z trzech części.
Pierwsza zawiera omówienie cech charakterystycznych i budowę wszyst­kich grup pilarek przenośnych.
W drugiej omówiono niezbędne w okresie eksploatacji rodzaje obsług tech­nicznych i charakterystyczne dla tej grupy maszyn naprawy. Wskazano w niej resursy międzyobsługowe, wyszczególniono niezbędne narzędzia i przy­ rządy wymagane przy wykonywaniu czynności obsługowych, naprawczych i diagnozowaniu stanu technicznego pilarki lub jej zespołów.
W części trzeciej przedstawiono podstawowe zasady użytkowania pilarek w zakresie: ścinki drzew (w warunkach dogodnych i trudnych), ich okrzesywania i przerzynki. Wskazano niezbędny - do zachowania bezpieczeństwa pracy - sprzęt ochrony osobistej oraz pomocniczy, przede wszystkim do obalania drzew; zwrócono też uwagę na organizację prac zrębowych.

Autorzy publikacji starali się przedstawić omawiane zagadnienia w sposób możli­wie przystępny, tak aby mogła ona zainteresować jak najszersze grono osób. Sądzimy, iż książka ta będzie pomocna zarówno osobom planującym wyposażenie specjalistycz­nej firmy, sprzedawcom pilarek, mechanikom dokonującym ich obsług i napraw, ale też operatorom chcącym poszerzyć wiadomości o tej grupie maszyn. Mamy także nadzieję, że publikacja ta będzie stanowiła pomoc dydaktyczną dla studentów mechanizacji le­śnictwa oraz osób szkolących operatorów pilarek i nadzorujących ich pracę.

Dużą uwagę autorzy zwrócili na stosowanie w opracowaniu właściwego nazew­nictwa elementów, zespołów, a nawet wyróżnionych grup pilarek przenośnych. Za­uważamy bowiem, że w tym względzie nie tylko w potocznej mowie, instrukcjach, ale i w publikacjach - panuje bardzo duża dowolność prowadząca często do nieporozu­mień. Powodem jest najczęściej zaniedbanie sprawdzenia w odpowiednich słowni­kach definicji określeń wprowadzanych do instrukcji i opisów przez ich autorów. Przy­kładem mogą być tu takie nazwy jak: łańcuch - zamiast piła, zębatka - zamiast kółko napędowe, kosa mechaniczna - zamiast kosiarka (wykaszarka). Niekiedy przyczyną jest niedostateczna wiedza tłumaczy. Z tego powodu można znaleźć w instrukcjach: szablę - zamiast prowadnicę, ciężar pilarki (podawany w kg) - zamiast masa, rodzaje pił: półprzerwane, a nawet przerwane - zamiast z przemiennie zwiększonym lub zwiększonym odstępem zębów tnących. Mamy nadzieję, że przedstawione opracowanie będzie pomoc­ne do skorygowania wielu instrukcji obsługi tej grupy maszyn i opisów ich części wymiennych.

W drugim wydaniu książki autorzy wprowadzili odpowiednie korekty w tekście i rysunkach, które zapewne przyczynia sie do lepszego zrozumienia omawianych problemów. Uzupełniono również wiedzę w zakresie charakterystyki silników i skrawania drewna piłami łańcuchowymi. Dołączona została również szeroka bibliografia dotycząca pilarek i skrawania drewna piłami łańcuchowymi.

Spis treści
Przedmowa do wydania drugiego
Przedmowa do wydania pierwszego
Część l
BUDOWA PILAREK - autorzy: Jerzy Więsik, Krzysztof Wójcik
1. Wstęp
1.1. Zastosowanie pilarek przenośnych
1.2. Rys historyczny
1.3. Klasyfikacja
2. Charakterystyka ogólna pilarek konwencjonalnych
2.1. Główne zespoły
2.2. Podstawowe parametry
3. Silnik spalinowy
3.1. Cechy charakterystyczne
3.2. Korpus i układ tłokowo-korbowy
3.3. Układ chłodzenia
3.4. Układ zasilania
3.4. l. Zadania i elementy składowe
3.4.2. Zbiornik paliwa
3.4.3. Gaźnik z pompą paliwową
3.4.4. Doskonalenie gaźników
3.4.5. Mocowanie gaźnika i filtr powietrza
3.5. Układy zapłonowy i elektryczny
3.5. l. Zadania i elementy składowe
3.5.2. Zasady działania
3.5.3. Obwody elektryczne
3.6. Układ wydechowy
3.7. Urządzenia rozruchowe
3.7.1. Rozrusznik
3.7.2. Ułatwienia rozruchu
4. Zespół tnący
4.1. Zadania, wymagania i elementy składowe
4.2. Sprzęgło
4.2.1. Zadania
4.2.2. Budowa
4.2.3. Charakterystyka
4.3. Kółko napędowe
4.4. Piła łańcuchowa
4.4. l. Cechy charakterystyczne
4.4.2. Ogniwa tnące i ich geometria
4.4.3. Ogniwa prowadzące i łączące
4.4.4. Oznaczenia pil łańcuchowych
4.5. Prowadnica piły
4.6. Układ smarowania piły
4.6.1. Zadania i elementy składowe
4.6.2. Zbiornik oleju
4.6.3. Pompa olejowa
4.7. Urządzenie napinające piłę łańcuchową
4.7.1. Wymagania i charakterystyka ogólna
4.7.2. Urządzenie czołowe
4.7.3. Urządzenia boczne
4.7.4. Urządzenie z szybką regulacją napięcia piły
4.8. Hamulec piły łańcuchowej
4.8. l. Wymagania i charakterystyka ogólna
4.8.2. Rozwiązania konstrukcyjne
4.9. Ostroga i chwytacz
4. 10. Ślizgacze i osłony wiórów
5. Zespół sterujący
5.1. Charakterystyka i elementy składowe
5.2. Amortyzatory i ich rozmieszczenie
5.3. Uchwyt przedni
5.4. Uchwyt tylny
5.5. Układ sterowania silnikiem
6. Pilarki elektryczne
6. l. Charakterystyka
6.2. Budowa
7. Pilarki wysięgnikowe.
7.1. Charakterystyka
7.2. Budowa wycinarek i wykaszarek
7.3. Budowa podkrzesywarek wysięgnikowych
8. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo i wydajność pracy pilarek
8.1. Emisja hałasu
8.2. Emisja drgań
8.3. Emisja gazów
8.4. Odbicie pilarki
8.5. Wydajność skrawania
Część 2
OBSŁUGA TECHNICZNA I NAPRAWA PILAREK - autor: Roman Kozłowski
1. Materiały eksploatacyjne
1.1. Paliwa
1.2. Środki smarowe
1.3. Inne materiały eksploatacyjne
2. Klasyfikacja systemów obsługowo-naprawczych
2.1. Wiadomości wstępne
2.2. Zabiegi obsługowe
2.2.1. Obsługa techniczna handlowa
2.2.2. Obsługa techniczna w okresie docierania
2.2.3. Obsługa techniczna codzienna
2.2.4. Obsługi techniczne okresowe
2.2.5. Obsługa techniczna transportowa
2.2.6. Obsługa techniczna magazynowa
2.3. Diagnostyka
2.4. Naprawy
3. Sprzęt techniczny do obsługi i naprawy pilarek
3.1. Narzędzia do obsługi codziennej
3.2. Aparaty diagnostyczne, maszyny i narzędzia warsztatowe
4. Obsługa codzienna i okresowa pilarek
4.1. Obsługa codzienna pilarek łańcuchowych
4.2. Obsługa codzienna pilarek wysięgnikowych
4.3. Obsługa okresowa pilarek łańcuchowych
4.4. Obsługa okresowa pilarek wysięgnikowych
5. Diagnostyka, regulacje i naprawy warsztatowe pilarek
5.1. Uszkodzenia pilarek i ich diagnozowanie
5.1.1. Zespół napędowy
5.1.2. Zespół tnący
5.1.3. Zespół sterujący i urządzenia zabezpieczające
5.2. Naprawy warsztatowe
5.2.1. Ogólne zasady demontażu i montażu
5.2.2. Naprawa główna zespołu napędowego
5.2.3. Naprawy bieżące zespołu tnącego
5.2.3.1. Naprawa hamulca
5.2.3.2. Naprawa i ostrzenie piły łańcuchowej
5.2.3.3. Naprawa prowadnic
5.3. Regulacja gaźnika
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztacie
Część 3
UŻYTKOWANIE PILAREK - autor: Zbigniew Neugebauer
1. Przeznaczenie i warunki użytkowania pilarek
1.1. Rodzaje wykonywanych operacji
1.2. Warunki użytkowania
2. Wyposażenie drwala i miejsca pracy
2.1. Sprzęt ochrony osobistej
2.2. Narzędzia i urządzenia pomocnicze
2.3. Schrony zrębowe
2.4. Pierwsza pomoc i ratownictwo
3. Podstawy techniki ścinki i obalania drzew
3.1. Czynności przygotowawcze
3.2. Uruchomienie pilarki
3.3. Ścinka i obalanie drzew
3.3.1. Dobór sprzętu
 3.3.2. Wycinanie napływów korzeniowych
 3.3.3. Wykonanie podcięcia
 3.3.4. Wykonanie rzazu ścinającego i obalanie
 3.3.5. Ścinka i obalanie drzew cienkich
3.3.6. Ścinka i obalanie drzew grubych
4. Ścinka i obalanie drzew trudnych
4.1. Drzewa pochylone
4.2. Drzewa rozwidlone i podwójne
4.3. Drzewa zmurszałe i pęknięte
4.4. Drzewa złamane
4.5. Ścinka drzew w warunkach szczególnych
4.6. Ściąganie drzew zawieszonych
4.7. Ścinka drzew w drzewostanach pohuraganowych
5. Okrzesywanie drzew leżących
5.1. Wymagania jakościowe
5.2. Czynności wstępne i warunki bezpieczeństwa
5.3. Techniki okrzesywania
6. Przerzynka dłużyc i wywrotów
6.1. Czynności przygotowawcze
6.2. Technika przerzynki
6.3. Przerzynka dłużyc w przypadkach szczególnych
7. Technika pracy pilarkami wysięgnikowymi
7.1. Wycinarki
7.1.1. Przygotowanie do pracy
7.1.2. Technika pracy
7.2. Podkrzesywarki
8. Bezpieczeństwo użytkowania pilarek
8.1. Zagrożenia przy pracy
8.2. Wypadki przy pracy
Bibliografia

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 10 z 31 Następny Następny
Kategoria Maszyny i urządzenia

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range