Pokrycia lakierowe na drewnie

Produkt niedostępny

Tytuł: Pokrycia lakierowe na drewnie - parametry i oddziaływania
Autor: Heinz Pecina, Oswald Paprzycki
Wydawca: Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne
Rok wydania: 1997
Liczba stron: 167
Wymiary: 165x240 mm
Okładka miękka
ISBN 83-09-016-77-8

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Potrzeby ludzkie w zakresie malowania oraz pokrywania różnymi powłokami wykończeniowymi przedmiotów pracy i codziennego użytku, a także wybranych elementów środowiska są znane od zarania cywilizacji. Pomimo że na przestrzeni tysiącleci zmieniły się cele, materiały wykończeniowe i sposoby ich nanoszenia, to jednak „uszlachetnianie powierzchni" nadal związane jest z kreatywnym działaniem ludzi.

Poczynając od malowideł na skałach i w jaskiniach pochodzących z okresu wczesnej i średniej epoki kamiennej, które zachowały się w Hiszpanii, Francji, Skandynawii lub Afryce Północnej, poprzez pełne kunsztu japońskie i chińskie wyroby z lakierowanego drewna, aż do nowoczesnych systemów nanoszenia metodą elektrostatyczną, elektroforezy lub HVLP (High Volume Low Pressure) oraz systemów High-Tech lub malowania proszkowego, trwa ustawicznie rozwój technik wykańczania powierzchni.

Również w dawnych epokach zaczęto stosować drewno jako materiał budowlany, wówczas podobnie jak i dzisiaj, używano je w wielu dziedzinach życia codziennego. Trwająca od wieków sztuka budowania z drewna dowodzi, że już dawniej nauczono się skutecznie zapobiegać nietrwałości drewna wykorzystując powłoki lakierowe na bazie dostępnych wówczas żywic naturalnych, będących protoplastami obecnych wyrobów lakierowych zapewniających wysoką jakość wykończeń. Bez względu jednak na to czy uszlachetniona jest powierzchnia drewna, czy też innych materiałów za pomocą pokryć lakierowych o właściwościach ochronno-dekoracyjnych istnieją liczne podobieństwa pomiędzy dawnymi a współczesnymi metodami wykańczania.

Dotychczas uszlachetnianie powierzchni w różnych procesach produkcyjnych prawie zawsze występuje na końcu łańcucha technologicznego i na ogół wystarczający jest dobór odpowiedniego wyrobu lakierowego, i ekonomicznie uzasadnionego sposobu jego aplikacji.

Niejednokrotnie sądzi się. że tworzenie się powłok lakierowych na powierzchni drewna nie jest skomplikowane wystarczy tylko nałożyć wyrób lakierowy i doprowadzić do jego utwardzenia. Pomimo że pogląd ten w pewnym sensie usankcjonował się. to wystąpiła konieczność naukowego zgłębienia tych zagadnień, aby uzyskać informacje pozwalające zrozumieć przebieg zachodzących procesów.

Intensywne studia literatury fachowej dotyczącej wykańczania powierzchni dowodzą, że dotychczas dużą uwagę poświęcono problemom budowy wyrobów lakierowych, zastosowaniu. badaniu właściwości, jak również technologii nanoszenia i utwardzania oraz obróbki uszlachetniającej. Prawdopodobnie wynika to z tego, że autorzy większości publikacji są fachowcami z renomowanych firm zajmujących się chemią wyrobów lakierowych bądź technikami ich aplikacji.

Wraz z rosnącymi wymaganiami w stosunku do wykańczanych powierzchni, tak z chemicznego jak i mechanicznego punktu widzenia, stało się konieczne prowadzenie szczegółowych badań naukowych, które pozwoliłyby wniknąć w całokształt procesów zachodzących na podłożu, w uzyskiwanych powłokach i na granicy faz. Dopiero poznanie całokształtu zachodzących zjawisk umożliwi wyjaśnienie złożoności wzajemnych oddziaływań.

Dotyczy to w szczególności drewna, które dzięki typowej, dla materiałów lignocelulozowych, strukturze znalazło szerokie praktyczne zastosowanie w technice. Pozyskiwanie drewna jako odtwarzalnego surowca jest ściśle uwarunkowane prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej.

Na wartość użytkową wykończonych powierzchni drewna przede wszystkim wpływają: sposób przygotowania podłoża, rodzaj wyrobu lakierowego i parametry jego aplikacji. Pomiędzy tymi czynnikami występuje wzajemne oddziaływanie wpływające na efekty finalne takich zjawisk i procesów, jak zwilżalność, rozlewność, przebieg procesów utwardzania, powstawanie odkształceń oraz naprężeń itp. Mając na względzie szeroką gamę ciekłych i stałych wyrobów wykończeniowych, specyficzne właściwości powierzchni drewna i sposoby jego przygotowania, metody aplikacji i obróbki uszlachetniającej, można stwierdzić, że malowanie nie zalicza się do procesów o małym stopniu złożoności. Popełnianie błędów technologicznych w procesie wykańczania wpływa w istotnym stopniu na koszty produkcji, zwłaszcza w przypadku stosowania wysokowydajnych, nowoczesnych urządzeń, a podejmowanie przedsięwzięć korygujących związane jest zazwyczaj z powstawaniem uciążliwych odpadów przemysłowych.

Bazując na danych literaturowych, wynikach prac własnych oraz doświadczeń praktycznych w niniejszym opracowaniu przedstawiono zaakcentowane powyżej zależności, zmierzając do pewnych uogólnień pogłębiających wiedzę teoretyczną w zakresie wykańczania powierzchni drewna ciekłymi wyrobami lakierowymi. Książka ta kierowana jest do producentów i użytkowników wyrobów lakierowych, a także pracowników jednostek naukowo-badawczych, dla których może ona stanowić przyczynek do dalszego pogłębiania tej interesującej problematyki.

Doświadczenia z różnych dziedzin mają wpływ na naukowo uzasadniony opis zachowania się układu lakier - drewno. Przede wszystkim wyroby lakierowe można scharakteryzować na podstawie chemizmu stanowiącego pewnego rodzaju bazę. Także w przypadku drewna chemiczna charakterystyka składników i substancji ekstrakcyjnych zawartych w drewnie przyczynia się w dużym stopniu do zrozumienia jego cech użytkowych. Wzajemne oddziaływanie obu tych elementów, a mianowicie wyrobu lakierowego w postaci ciekłej lub stałej z jednej strony, a z drugiej drewna z charakterystyczną dla danego gatunku powierzchnią określone jest pewnymi prawidłowościami z różnych dziedzin wiedzy. Należy tutaj uwzględnić aspekty z zakresu reologii. termodynamiki (zwłaszcza energii powierzchniowej), jak również mechaniki odkształceń. Przy tym jak dalece należy zagłębiać się w szczegóły określonej dziedziny wiedzy, okaże się gdy uświadomimy sobie, że lakier po zestaleniu w powłokę jest materiałem lepkosprężystym, a przede wszystkim jeżeli wnikniemy we właściwości drewna, a szczególnie w skomplikowany skład fizykochemiczny, jego strukturę oraz cechy anizotropowe.

Autorzy zdają sobie sprawę, że nie wszystkie istotne aspekty zostały w tym opracowaniu uwzględnione, chcieli jednak przedstawić aktualny stan wiedzy w tym zakresie i zainspirować zainteresowanych do dalszych prac badawczych.

Treść zawarta w rozdziałach 2. i 3. oparta została w dużym stopniu na wynikach prac eksperymentalnych wykonanych w ramach rozprawy habilitacyjnej doc. dr inż. Oswalda Paprzyckiego. Po jego naglej śmierci materiały zostały przugotowane i przekazane do Wydawnictwa przez Wydział technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Spis treści:
Przedmowa
Przedmowa do wydania polskiego
Wprowadzenie
1. Materiały i ich charakterystyka
1.1. Drewno i materiały drewnopochodne jako podłoże
Systematyka
Drewno lite
Tworzywa drzewne
Substytuty i stałe materiały wykończeniowe do drewna
1.2. Materiały pokryciowe
Ważniejsze grupy ciekłych materiałów pokryciowych
Malowanie farbami proszkowymi
1.3. Materiały dodatkowe i pomocnicze
Materiały do przygotowania podłoża
Składniki wyrobów lakierowych
Materiały do obróbki uszlachetniającej
2. Podstawy tworzenia się pokryć lakierowych na podłożach lignocelulozowych
2.1. Pojęcia podstawowe
2.2. Matematyczno-fizyczne podstawy oceny pokryć lakierowych oraz sposobów ich nanoszenia
3. Tworzenie pokryć lakierowych na powierzchni drewna
3.1. Zwilżanie podłoża wyrobem lakierowym i jego rozlewanie się na powierzchni
3.2. Parametry i wzajemne ich oddziaływanie w tworzących się układach pokrycie lakierowe - podłoże
Zwilżanie i przyczepność na gładkich powierzchniach
Zwilżanie i przyczepność na chropowatych powierzchniach
3.3. Wpływ parametrów na wzajemne oddziaływanie podczas rozlewania się lakierów na powierzchni
Rozlewanie się lakierów na gładkiej powierzchni o dobrej przyczepności
Rozlewanie się lakierów na powierzchniach z równoległymi rowkami
3.4. Wnikanie lakierów w pory drewna
3.5. Rozlewanie się lakierów na powierzchni drewna
Rozlewanie się lakierów na poziomej powierzchni drewna
Spływanie lakierów z powierzchni nachylonej
Spływanie i rozlewanie się lakierów w strefie porów drewna
Rozlewanie się lakierów na powierzchni drewna pokrytej powłoką podkładową
3.6. Przyczepność powłok lakierowych do powierzchni drewna
4. Powstawanie i oddziaływanie naprężeń w układach drewno – pokrycie lakierowe
4.1. Powstawanie naprężeń i stanów naprężenia
4.2. Naprężenia występujące podczas tworzenia się i utwardzania – suszenia powłok lakierowych
Naprężenia w układach jedno- i wielowarstwowych wykonanych z tych samych wyrobów lakierowych
Wpływ utwardzaczy w lakierach chemoutwardzalnych
Kształtowanie się naprężeń w procesach suszenia i utwardzania powłok lakierowych w różnych warunkach klimatycznych
Naprężenia w układzie pokrycie lakierowe – podłoże
4.3. Naprężenia wywołane czynnikami zewnętrznymi
Powstawanie naprężeń pod wpływem temperatury
Powstawanie naprężeń pod wpływem działania wilgotności
4.4. Parametry i ich wzajemne oddziaływanie na mechaniczne właściwości układów drewno - powłoki lakierowe
Właściwości mechaniczne błon lakierowych
Właściwości mechaniczne powłok i pokryć lakierowych
Wpływ podłoża na mechaniczne właściwości pokryć lakierowych
Wpływ warunków klimatycznych i procesów starzenia na mechaniczne właściwości pokryć lakierowych
5. Właściwości użytkowe układów drewno - pokrycie lakierowe i ich oddziaływanie
5.1. Właściwości użytkowe, ich znaczenie i badania
5.2. Czynniki wpływające na wady podczas tworzenia się pokryć lakierowych na podłożu
Wpływ na właściwości dekoracyjne
Wpływ grubości pokryć lakierowych na ich właściwości użytkowe
Wpływ obróbki mechanicznej podłoża na tworzenie się pokryć lakierowych
Obniżenie jakości wykończonych powierzchni w wyniku inhibitowania procesów suszenia i utwardzania pokryć lakierowych
Zmiany właściwości użytkowych powłok w wyniku nadmiernego naniesienia wyrobu lakierowego
5.3. Czynniki wpływające na powstawanie wad podczas użytkowania i starzenia się pokryć lakierowych
Wpływ różnych czynników na właściwości ochronne
Wpływ czynników mechanicznych
Wpływ czynników biologicznych i środowiska
Literatura cytowana
Literatura dodatkowa
Suplement
Skorowidz

Opinię o Pokrycia lakierowe na drewnie napisał(a) Kinga Dodano: 26/08/2015

Szybka dostawa, bez problemów

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Pokrycia lakierowe na drewnie napisał(a) Tadeusz Dodano: 05/11/2014

Jak się okazuje, nie ma rzeczy nie możliwych! Warto było czekać na tę pozycję tak długo. Firma "Drewno.pl" spisała się na medal. Jeśli chodzi o książkę "Pokrycia lakierowe na drewnie", bardzo dobra pozycja, można dowiedzieć się dużo na temat lakierowania drewna i materiałów drewnopodobnych w różnych warunkach pogodowych i klimatycznych. Sposoby pokrywania i zabezpieczania drewna, rodzaje lakierów itp. polecam tę książkę szczególnie stolarzom, modelarzom, i wszystkim tym, którzy zajmują się obróbką i wyrobami z drewna...

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 2
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 3 z 35 Następny Następny
Kategoria Meblarstwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range