Polskie prawo leśne

Produkt niedostępny
Tytuł: Polskie prawo leśne
Autor: Daria Danecka, Adam Habuda, Wojciech Radecki, Jerzy Rotko
Wydawca: Difin
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 416
Wymiary: 160x230 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-8085-124-5
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Polskie prawo leśne to publikacja poświęcona jest podstawowym konstrukcjom polskiego prawa leśnego. Punkt centralny tej dziedziny regulacji prawnej stanowi ustawa o lasach z 1991 r., jednak istotne dla leśnictwa unormowania znajdują się także w innych aktach prawnych. Autorzy postulują zmiany w ustawodawstwie – od ustawy o lasach ku ustawie Prawo leśne, który to akt powinien objąć to, co jest teraz niepotrzebnie rozproszone w wielu innych aktach.
 
Autorzy omawiają instytucje prawne służące ochronie lasów i gospodarce leśnej. Ukazują leśnictwo jako fragment nowoczesnej ochrony środowiska, w tym przyrody. Lasy są dla tych zjawisk doskonałą ilustracją, ponieważ z jednej strony poddaje się je ochronie, z drugiej jednak są ważnym zasobem gospodarczym. 
 
W polskiej literaturze prawniczej poświęconej leśnictwu publikacja ma pionierski charakter. Ukazywały się dotychczas pozycje poświęcone pewnym szczególnym zagadnieniom prawnym leśnictwa, określonym wybranym problemom. Wydano opracowania o charakterze komentarzy. Publikacji pretendującej do całościowego ukazania tej ważnej, także z praktycznego punktu widzenia, dziedziny prawa, dotychczas nie było.
Spis treści:
 
Objaśnienie ważniejszych skrótów
Wstęp
 
Rozdział 1. Ochronne, społeczne i produkcyjne funkcje lasu (Wojciech Radecki)
 
Rozdział 2. Lasy i leśnictwo w prawie międzynarodowym i unijnym (Adam Habuda)
2.1. Prawo międzynarodowe
2.2. Prawo unijne
 
Rozdział 3. Rozwój polskiego prawa leśnego (Wojciech Radecki)
3.1. Od Statutów Kazimierza Wielkiego do Uniwersału leśnego Stanisława Augusta
Poniatowskiego
3.2. Prawo leśne II Rzeczypospolitej
3.3. Prawo leśne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
3.4. Prawo leśne III Rzeczypospolitej
 
Rozdział 4. Prawo leśne w systemie prawa (Adam Habuda, Wojciech Radecki)
4.1. Kryteria podziałów prawa
4.2. Źródła prawa leśnego
4.2.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
4.2.2. Ustawy
4.2.3. Akty wykonawcze
4.3. Prawo leśne jako gałąź, dział, dziedzina prawa
4.4. Prawo leśne a prawo ochrony środowiska i przyrody
 
Rozdział 5. Prawna definicja lasu i kategoryzacja lasów (Adam Habuda)
5.1. Las i grunt leśny
5.2. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa i lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa
5.3. Lasy gospodarcze i lasy ochronne
5.4. Lasy objęte ochroną specjalną
5.4.1. Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody
5.4.2. Lasy w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu
5.4.3. Lasy na obszarach Natura 2000
5.4.4. Lasy objęte innymi formami ochrony
 
Rozdział 6. Zasady prawa leśnego (Daria Danecka)
6.1. Koncepcja zasad prawa
6.2. Zasady prawa ochrony środowiska
6.2.1. Zasady konstytucyjne odnoszone do prawa ochrony środowiska i konstytucyjne zasady ochrony środowiska
6.2.2. Ustawowe zasady prawa ochrony środowiska
6.3. Zasady prawa znajdujące umocowanie w ustawie o lasach
6.4. Relacje między zasadami prawa leśnego a zasadami prawa ochrony środowiska
 
Rozdział 7. Trwale zrównoważona gospodarka leśna (Adam Habuda, Wojciech Radecki) 
7.1. Koncepcja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
7.2. Instrumenty realizacyjne trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
7.2.1. Powiększanie zasobów leśnych
7.2.2. Stosowanie leśnego materiału rozmnożeniowego należytej jakości
7.2.3. Planowanie leśne
7.2.4. Gospodarowanie nieruchomościami leśnymi
 
Rozdział 8. Ochrona lasów przed zagrożeniami (Wojciech Radecki)
8.1. Typologia zagrożeń lasów
8.2. Ochrona ilościowa gruntów leśnych
8.2.1. Ochrona gruntów leśnych przed przejmowaniem ich na cele nierolnicze i nieleśne
8.2.2. Ochrona gruntów leśnych przed przejmowaniem ich na cele rolnicze
8.3. Ochrona jakościowa gruntów leśnych
8.3.1. Założenia generalne
8.3.2. Obszary ograniczonego użytkowania
8.3.3. Rekultywacja
8.4. Ochrona lasów przed emisjami
8.5. Ochrona lasów przed pożarami
8.6. Ochrona lasów przed organizmami szkodliwymi
8.7. Ochrona drzew leśnych przed zwierzyną
8.8. Ochrona lasów przed szkodnictwem
8.8.1. Założenia ogólne
8.8.2. Ochrona lasów przed bezprawnym wyrębem
8.8.3. Ochrona lasów przed innym szkodnictwem
8.8.4. Ochrona lasów przed kłusownictwem
 
Rozdział 9. Powszechne korzystanie z lasów (Wojciech Radecki)
9.1. Korzystanie z lasów jako publiczne prawo podmiotowe
9.1.1. Koncepcja publicznych praw podmiotowych
9.1.2. Prawo do środowiska a prawo do korzystania z lasów
9.2. Ograniczenia powszechnego korzystania z lasów
 
Rozdział 10. Zarządzanie lasami (Adam Habuda, Wojciech Radecki)
10.1. Zarządzanie lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
10.1.1. Status prawny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
10.1.2. Straż Leśna
10.1.2.1. Wprowadzenie
10.1.2.2. Organizacja Straży Leśnej
10.1.2.3. Kompetencje strażników leśnych
10.1.2.4. Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego
10.1.2.5. Użycie lub wykorzystanie broni palnej
10.1.2.6. Rozwiązania szczególne
10.2. Zarządzanie lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
 
Rozdział 11. Podatek leśny (Wojciech Radecki)
 
Rozdział 12. Odpowiedzialność w prawie leśnym (Wojciech Radecki)
12.1. Wprowadzenie do problematyki odpowiedzialności
12.2. Odpowiedzialność administracyjna
12.2.1. Ustawa o ochronie gruntów
12.2.2. Ustawa Prawo ochrony środowiska
12.2.3. Ustawa o lasach
12.2.3.1. Wprowadzenie nowej formy odpowiedzialności
12.2.3.2. Delikt z art. 66a ustawy o lasach
12.2.3.3. Delikt z art. 66b ustawy o lasach
12.2.3.4. Delikty z art. 66c ustawy o lasach
12.2.3.5. Delikty z art. 66d ustawy o lasach
12.2.3.6. Delikty z art. 66e ustawy o lasach
12.2.3.7. Postanowienia wspólne
12.3. Odpowiedzialność cywilna
12.4. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o szkodach w środowisku
12.5. Odpowiedzialność karna
12.5.1. Problematyka materialnoprawna
12.5.1.1. Rozwój leśnych przepisów karnych
12.5.1.2. Obowiązujący stan prawny
12.5.2. Problematyka proceduralna
12.5.2.1. Wprowadzenie
12.5.2.2. Ściganie przestępstw leśnych
12.5.2.3. Ściganie wykroczeń leśnych
12.5.2.4. Kompetencje procesowe straży przyrodniczych
 
Rozdział 13. Czeskie i słowackie prawo leśne (Wojciech Radecki)
13.1. Wprowadzenie historyczne
13.2. Czeskie i słowackie regulacje konstytucyjne
13.3. Ustawa o środowisku oraz ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu
13.4. Nowe ustawy leśne
13.4.1. Wprowadzenie
13.4.2. Struktura ustaw leśnych
13.4.2.1. Czeska ustawa o lasach
13.4.2.2. Słowacka ustawa o lasach
13.5. Wybrane zagadnienia czeskiego i słowackiego prawa leśnego
13.5.1. Cele ustawodawstwa leśnego
13.5.2. Definicja lasu
13.5.3. Kategoryzacja lasów
13.5.4. Ochrona gruntów leśnych
13.5.5. Zarządzanie lasami państwowymi
13.5.6. Powszechne korzystanie z lasów
13.5.7. Ochrona lasów
13.5.8. Gospodarka leśna
13.5.9. Administracja leśna
13.5.10. Nadzór nad lasami
13.5.11. Odpowiedzialność w prawie leśnym
13.5.11.1. Koncepcje odpowiedzialności prawnej
13.5.11.2. Odpowiedzialność administracyjna
13.5.11.3. Odpowiedzialność karna
13.5.11.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza
13.6. Podsumowanie
 
Rozdział 14. Koncepcja projektu ustawy – Prawo leśne (Jerzy Rotko)
 
Bibliografia
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 68 z 75 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)