Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych

Cena: 135,00 zł

(Cena netto: 128,57 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 21 dni

Tytuł: Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych
Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Gołosa
Wydawca: IBL
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 253
Wymiary: 165x235 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-87647-85-8

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Aby umożliwić zdobycie podstaw wiedzy dotyczącej gospodarowania lasem, zespól specjalistów opracował niniejszy „Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych". Książka ta jest przeznaczona zarówno dla posiadaczy terenów leśnych, jak i dla pracowników instytucji sprawujących nadzór nad lasami prywatnymi.

Już teraz blisko 18% lasów Polski znajduje się w prywatnych rękach, a wraz z dalszym postępem zalesień, związanym z realizacją Krajowego Programu Zwiększania Lesistości oraz Ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia, wskaźnik ten będzie wzrastał, jednakże rozdrobnienie lasów prywatnych i ich specyficzny charakter (stanowią one przeważnie część gospodarstw zorientowanych na produkcję rolną lub są działkami rekreacyjnymi) powodują, że gospodarkę leśną prowadzą na nich właściciele nie mający przeważnie fachowego przygotowania.

"Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych" przedstawia sytuację lasów prywatnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej (rozdział 1), zagadnienia prawne gospodarowania w polskich lasach prywatnych (rozdział 2 i 3), a także informacje praktyczne dotyczące zagospodarowania, ochrony i użytkowania lasu (rozdziały 4-9) i na koniec ekonomiczne aspekty gospodarki leśnej (rozdział 10).

„Opracowanie należy przywitać z dużym uznaniem, gdyż wnosi istotne uzupełnienie w stosunku do wcześniejszych, nielicznych prac dotyczących praktycznych aspektów gospodarowania w lasach prywatnych, a ponadto wypełnia Istniejącą lukę na polskim rynku księgarskim w zakresie prawnych aspektów gospodarki w tych lasach, problematyki nadzoru ł doradztwa oraz wspierania finansowego prywatnego sektora leśnego. Zagadnienia te nie doczekały się, jak dotąd, należytego omówienia, a zwłaszcza przedstawienia w formie przystępnego i kompleksowego poradnika służącego prywatnym właścicielom I zarządcom lasów w ich codziennej praktyce. Przytoczone względy sprawiają, że zapewne praca spotka się z szerokim zainteresowaniem i przyjęciem przez jej czytelników".
Prof. dr hab. Stanisław Zając - Instytut Badawczy Leśnictwa

„Niewątpliwym walorem poradnika jest jego funkcjonalność, czyli uwzględnienie praktycznej strony stosowania prawa bezpośrednio i pośrednio związanego z leśnictwem, a także praktycznej prezentacji metod hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna. Wiąże się z tym atut przystępności treści zawartej w publikacji dla przeciętnego odbiorcy, nawet przy opisywaniu trudniejszych zagadnień, ze względu na jej zrozumiały język i bogactwo Ilustracji".
Mgr Włodzimierz Adamczyk - Ministerstwo Środowiska

1. Ogólna charakterystyka prywatnej własności leśnej
1.1. Wstęp
1.2. Lasy prywatne w wybranych krajach Unii Europejskiej
1.3. Lasy prywatnych w Polsce
2. Prawne aspekty gospodarki w lasach prywatnych
2.1. Wprowadzenie
2.2 . Historyczne uwarunkowania reguł siej i prawnych dotyczących prywatnych gospodarstw leśnych w Polsce
2.3. Współczesne podstawy prawne leśnictwa prywatnego
2.4. Prawne zasady prowadzenia gospodarki leśnej
2.5. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w Polsce
2.6. Zbiorowe formy organizacyjne w leśnictwie prywatnym
2.7. Obowiązki i uprawnienia właścicieli lasów
2.8. Prawne zagadnienia ochrony gruntów leśnych
2.9. Prawne aspekty zalesień
2.10. Wpływ zagospodarowania przestrzennego na gospodarkę leśną
2.11. Opodatkowanie lasów
2.12. Przepisy karne
2.13. Stanowienie a stosowanie prawa leśnego
3. Prawne aspekty nadzoru nad gospodarką leśną
3.1. Wstęp
3.2. Organizacja nadzoru i jego zakres
3.3. Praktyczne uwagi dotyczące prowadzenie spraw nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych
3.4. Wybrane problemy realizacji nadzoru
3.5. Doradztwo w zakresu zalesiania gruntów i gospodarki leśnej świadczone na podstawie przepisów o lasach
3.6. Praktyczne uwagi dotyczące korzystania przez właścicieli lasów z pomocy finansowej
4. Zagospodarowanie lasu
4.1. Cele i zasady gospodarki leśnej
4.2. Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej
4.3. Odnowienie lasu
4.4. Zalesianie terenów nieleśnych
4.5. Pielęgnowanie drzewostanów
5. Ochrona zasobów leśnych przed szkodliwymi owadami
5.1. Wstęp
5.2. Zagrożenie lasów przez szkodliwe owady - przeszłość i stan obecny
5.3. Przegląd najważniejszych szkodników lasu
5.4. Główne zasady oceny zagrożenia ze strony szkodliwych owadów leśnych
5.5. Podstawowe metody zapobiegania szkodom powodowanym przez szkodliwe owady
6. Ważniejsze choroby powodowane przez grzyby pasożytnicze
6.1. Wprowadzenie
6.2. Choroby igieł
6.3. Choroby liści i pędów
6.4. Choroby pędów i pni
6.5. Choroby korzeni
7. Grzyby wspomagające wzrost drzew leśnych
7.1. Wprowadzenie
7.2. Przegląd grzybów mikoryzowych dla wybranych gatunków drzew leśnych
7.2.   Zmiany biotopu a występowanie grzybów
8. Użytkowanie lasu
8.1. Wartość użytkowa podstawowych gatunków drewna
8.2. Właściwości drewna
8.3. Wady drewna
8.4. Klasyfikacja i pomiar surowca drzewnego
8.5. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo przy pozyskiwaniu drewna
8.6. Środki techniczne przeznaczone do pozyskiwania drewna w małych gospodarstwach leśnych
8.7. Domowe instalacje grzewcze wykorzystujące drewno
9. Gospodarka łowiecka
9.1. Historia i znaczenie łowiectwa w Polsce
9.2. Polski Związek Łowiecki
9.3. Członkostwo w Polskim Związku Łowieckim
9.4. Związki łowiectwa z leśnictwem i rolnictwem
9.5. Ekologiczne podstawy łowiectwa
9.6. Szkody od zwierzyny w lasach
9.7. Charakterystyka metod zabezpieczania odnowień leśnych przed uszkodzeniami przez roślinożerne ssaki
9.8. Szkody od zwierzyny w uprawach i płodach rolnych
9.9. Procedura zgłaszania i szacowania szkód powstałych w wyniku żerowania zwierząt łownych
10. Ekonomiczne aspekty gospodarki leśnej
10.1. Charakterystyka procesu produkcji leśnej
10.2. Zakłady usług leśnych
10.3. Sprzedaż drewna oraz jego ceny

Tabele:
Tabela 1. Siatka typologiczna siedlisk leśnych w Polsce (Siedliskowe podstawy hodowli lasu 2004).
Tabela 2. Przykładowe składy upraw dla poszczególnych typów siedliskowych lasu (wg Zasad hodowli lasu 2003).
Tabela 3. Orientacyjny skład gatunkowy zalesień na gruntach porolnych w zależności od żyzności gleby i krainy przyrodniczo-leśnej (wg Zasad hodowli lasu 2003).
Tabela 4. Potrącenia na korę w różnych rodzajach drewna.
Tabela 5. Procentowy udział kory W drewnie dłużycowym.
Tabela 6. Współczynniki zamienne dla drewna mierzonego w stosach.
Załączniki:
Załącznik nr 1. Dane adresowe stowarzyszeń właścicieli lasów prywatnych w Polsce (według stanu w marcu 2009 r.)
Załącznik nr 2. Akty prawne regulujące gospodarkę leśną w lasach prywatnych oraz inne dokumenty z nimi powiązane.

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 41 z 76 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range