Poradnik hodowcy lasu

Produkt niedostępny

Tytuł: Poradnik hodowcy lasu
Autor: Elżbieta Murat
Wydawca: Wydawnictwo Świat
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 580
Wymiary: 175x242 mm
Okładka twarda
ISBN 83-85597-39-5

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Książka "Poradnik hodowcy lasu" stanowi kompendium wiedzy z zakresu hodowli lasu i jest przeznaczona zarówno dla osób profesjonalnie związanych z hodowlą lasu, jak i dla przyszłych właścicieli lasu zainteresowanych poznaniem podstaw hodowli lasu. Książka jest bogato ilustrowana rysunkami i zdjęciami. Poradnik hodowcy lasu jest monumentalnym dziełem z zakresu hodowli lasu. Znajomość zagadnień zawartych w tej książce jest niezbędna w pracy każdego leśnika w tym leśniczego i podleśniczego.
"Poradnik hodowcy lasu" zawiera całokształt zagadnień związanych z hodowlą lasu, a w szczególności problematykę dotyczącą zasad klasyfikacji siedlisk, nasiennictwa, szkółkarstwa, odnowienia lasu, pielęgnacji lasu, sposobów zagospodarowania lasu, postępowania na gruntach porolnych, zalesiania nieużytków itp. Szczególną uwagę zwrócono na uwzględnienie zmian wynikających z nowych Zasad hodowli lasu, siedliskoznawstwa leśnego oraz klasyfikacji gleboznawczej. Ponadto, w tym wydaniu, rozbudowano dział dotyczący nasiennictwa leśnego i szkółkarstwa ze względu na brak z tego zakresu całościowych publikacji o charakterze poradnikowym, oraz wejściu w życie wielu nowych technik i metod w tych dwóch działach hodowli lasu.

 

Spis treści:
   1. Las - obiekt zainteresowań człowieka
         1. Pojęcie, istota oraz budowa lasu
         2. Funkcje lasu
   2. Pojęcie i cechy drzewostanu
         1. Pojęcie drzewostanu
         2. Pojęcie okrajka leśnego oraz ściany i brzegu drzewostanu
         3. Cechy drzewostanu
         4. Drzewostan istniejący i docelowy. Rola gatunków drzew w drzewostanie
   3. Przyrodnicze podstawy hodowli lasu
         1. Podstawowe pojęcia ekologiczne
         2. Abiotyczne czynniki siedliska
         3. Edaficzne czynniki siedliska
   4. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski
         1. Wstęp
         2. Charakterystyka przyrodniczych warunków produkcji leśnej w krainach i dzielnicach przyrodniczo-leśnych
   5. Zasady klasyfikacji siedlisk
         1. Wstęp
         2. Siedliskowe typy lasu a naturalne zbiorowiska leśne
         3. Charakterystyka typów siedliskowych lasu
               1. Typy siedliskowe lasu terenów nizinnych
               2. Typy siedliskowe lasu terenów wyżynnych
               3. Typy siedliskowe lasu terenów górskich
         4. Produkcyjność lasów w Polsce
   6. Nasiennictwo drzew i krzewów leśnych

      A. Gospodarka nasienna
         1. Stan regulacji prawnych w nasiennictwie leśnym
         2. Rejestracja leśnego materiału podstawowego (LMP)
         3. Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym (LMR)
         4. Wymagania jakościowe dla materiału rozmnożeniowego
         5. Wymagania stawiane leśnemu materiałowi podstawowemu
               1. Kategoria ze zidentyfikowanego źródła
               2. Kategoria wyselekcjonowany
               3. Kategoria kwalifikowany
         6. Zasady kwalifikowania leśnego materiału podstawowego i pozyskiwania z niego leśnego materiału rozmnożeniowego
               1. Baza nasienna "ze zidentyfikowanego źródła"
               2. Baza nasienna "wyselekcjonowana"
               3. Baza nasienna "wyselekcjonowana" - uprawy pochodne
               4. Baza nasienna "kwalifikowana"
               5. Baza nasienna "przeterminowana"
         7. Ochrona zasobów genowych
         8. Regionalizacja nasienna
         9. Biuro Nasiennictwo Leśnego
      B. Pozyskiwanie nasion drzew i krzewów leśnych
         1. Czynniki wpływające na kwitnienie i owocowanie drzew i drzewostanów
         2. Przewidywanie i określanie urodzaju nasion
         3. Pory dojrzewania i terminy zbioru owoców oraz nasion drzew i krzewów leśnych
         4. Sposoby zbioru nasion
         5. Organizacja zbioru nasion
      C. Wyłuszczanie nasion drzew iglastych
      D. Wydobywanie z owocni nasion drzew liściastych
      E. Przechowywanie nasion
         1. Przydatność nasion do przechowywania
         2. Przechowywanie nasion na potrzeby bieżące
         3. Długookresowe przechowywanie rezerw nasion
         4. Termoterapia nasion dębu
         5. Kriogenika w przechowywaniu nasion
      F. Przedsiewne przysposabianie nasion
      G. Transport owoców i nasion
      H. Ocena nasion

   7. Szkółkarstwo leśne
         1. Rodzaje szkółek
         2. Zasady i warunki lokalizacji szkółek
         3. Powierzchnia szkółki, jej podział i zagospodarowanie
         4. Ekologiczne uwarunkowania produkcji sadzonek
               1. Wpływ czynników klimatycznych na wzrost i rozwój materiału sadzeniowego
               2. Zmęczenie i chemizacja gleby
               3. Mikoryzacja w szkółkach
         5. Nawożenie szkółek
               1. Nawożenie organiczne
               2. Nawożenie zielone
               3. Nawożenie mineralne
         6. Uprawa gleby
         7. Stosowanie płodozmianów w szkółkach leśnych
         8. Siew nasion
         9. Pielęgnowanie siewek i sadzonek
        10. Produkcja wielolatek
        11. Prace końcowe w szkółce
        12. Deszczowanie szkółek
        13. Produkcja sadzonek w warunkach kontrolowanych
        14. Produkcja sadzonek w szkółkach podokapowych
        15. Szkółkarstwo kontenerowe
   8. Sztuczne i naturalne odnowienie lasu

      A. Sztuczne odnowienie lasu
         1. Ogólne zasady organizacji prac odnowieniowych i zalesieniowych
         2. Przygotowanie terenu do odnowienia lasu
         3. Zabiegi melioracyjne
         4. Uprawa gleby
         5. Odnawianie i zalesianie siewem
         6. Organizacja i technika odnowień
         7. Sposoby i technika sadzenia
         8. Zakładanie upraw mieszanych
         9. Odnawianie lasu w wyższych położeniach górskich
        10. Odnawianie pożarzysk
        11. Przebudowa drzewostanów
        12. Zasady zagospodarowania granic kompleksów leśnych
      B. Naturalne odnowienie lasu
         1. Zalety i wady odnowienia naturalnego
         2. Warunki udatności samosiewu
         3. Rodzaje samosiewów
         4. Odnowienie odroślowe
         5. Odnowienie naturalne ważniejszych gatunków lasotwórczych
               1. Sosna
               2. Świerk
               3. Jodła
               4. Dąb
               5. Buk
         6. Półnaturalna hodowla lasu
      C. Poprawki, uzupełnienia i dolesienia
         1. Poprawki
         2. Uzupełnienia
         3. Dolesienia

   9. Melioracje leśne
         1. Zasady gospodarowania wodą w lasach
         2. Melioracje biologiczne (fitomelioracje)
         3. Melioracje agrotechniczne (agromelioracje)
         4. Melioracje zdegradowanych siedlisk leśnych
  10. Pielęgnowanie lasu
         1. Pojęcie i cel pielęgnowania lasu
         2. Pielęgnowanie upraw i nalotów
         3. Cięcia pielęgnacyjne
         4. Pozostałe prace pielęgnacyjne
  11. Sposoby zagospodarowania lasu
         1. Rys historyczny
         2. Pojęcie i klasyfikacja sposobów zagospodarowania
         3. Pojęcie i elementy rębni
         4. Rodzaje i formy rębni
  12. Przebudowa drzewostanów i rekultywacja w rejonach przemysłowych
         1. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na ekosystem
         2. Monitoring lasów
         3. Przebudowa drzewostanów w rejonach przemysłowych
         4. Rekultywacja gleb zniekształconych oddziaływaniem przemysłu
  13. Ochrona bioróżnorodności w lasach
  14. Postępowanie hodowlane na gruntach porolnych
         1. Krajowy Program Zwiększania Lesistości
         2. Ekologiczne aspekty odtwarzania lasu na gruntach porolnych
         3. Agromelioracje nieużytków porolnych
         4. Zalesianie nieużytków porolnych
         5. Postępowanie pielęgnacyjne w drzewostanach na gruntach porolnych
         6. Przebudowa drzewostanów zniszczonych przez grzyby pasożytnicze
         7. Ustalanie granicy rolno-leśnej
  15. Zalesianie nieużytków
         1. Wydmy piaszczyste
         2. Grunty podlegające erozji wodnej
         3. Grunty zabagnione i torfowiska
         4. Powierzchnie silnie zachwaszczone
         5. Grunty z rudawcem
  16. Plantacje
         1. Zasady plantacyjnej uprawy topoli
         2. Zasady plantacyjnej uprawy szybko rosnących drzew leśnych
         3. Uprawa wierzby w odroślowych plantacjach o skróconym cyklu
         4. Plantacje stroiszowo-choinkowe
  17. Zadrzewienia
         1. Pojęcie zadrzewień
         2. Klasyfikacja zadrzewień
         3. Funkcje zadrzewień
         4. Projektowanie zadrzewień
         5. Zakładanie zadrzewień
         6. Konserwacja i pielęgnacja zadrzewień
         7. Użytkowanie zadrzewień
  18. Kalendarz leśnych prac hodowlanych

Opinię o Poradnik hodowcy lasu napisał(a) Bogdan Dodano: 19/09/2015Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 1
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 7 z 75 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)