Poradnik mechanika

Cena: 79,00 zł

(Cena netto: 75,24 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 7 dni

Tytuł: Poradnik mechanika 
Autor: Ulrich Fischer, Roland Gomeringer, Max Heinzler, Roland Kilgus, Friedrich Naher, Stefan Oesterle, Heinz Paetzold, Andreas Stephan 
Rok wydania: 2008
Wydawca: rea
Liczba stron: 422 + 48 (wkładka)
Wymiary: 150x210 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7141-845-7 Wkładka 978-83-7141-846-4
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Poradnik mechanika to kompendium wiedzy przewidziane do kształcenia i dokształcania, szczególnie zawodowego, oraz jako podręcznik dla praktyków w zawodach związanych z budową maszyn i technologią mechaniczną.

Poradnik w zwartej i przejrzystej formie prezentuje informacje niezbędne dla:
- mechaników zatrudnionych w przemyśle i rzemieślników,
- technologów produkcji mechanicznej,
- technologów obróbki skrawaniem,
- kreślarzy technicznych,
- uczniów techników i kursów mistrzowskich,
- praktyków zatrudnionych w przemyśle i rzemiośle,
- studentów wydziałów mechanicznych.

Poradnik obejmujący tablice i wzory rozmieszczone w siedmiu rozdziałach zaopatrzony jest w spis treści oraz skorowidz nazw i norm.

Tabele zawierają najważniejsze dane określające zasady stosowania, typowe wielkości, gatunki, wymiary oraz zalecenia odnoszące się do zgromadzonego w tabeli materiału.

We wzorach nie podaje się w legendzie nazw jednostek, jeżeli istnieje możliwość stosowania różnych jednostek. W przykładach obliczeniowych dołączonych do każdego wzoru stosuje się jednak powszechnie używane w praktyce jednostki. Również w często używanej równolegle z poradnikiem broszurze Poradnik mechanika. Wzory podawane są jednostki przede wszystkim w celu ułatwienia obliczeń początkującym adeptom zawodu.

Przykłady oznakowania znormalizowanych części i materiałów omawianych w poradniku, które podawane są również na rysunkach technicznych, wyróżnione są w tabelkach czerwoną strzałką.

Ogólny spis treści umieszczony na początku poradnika uzupełniają spisy treści każdego rozdziału podawane na pierwszej stronie danego rozdziału.
Skorowidz nazw na końcu poradnika jest opracowany bardzo szczegółowo i zawiera oprócz nazw polskich również nazwy angielskie.

W skorowidzu norm zamieszczono wszystkie aktualne normy i przepisy cytowane w poradniku. Aby ułatwić czytelnikowi przejście od norm znanych do nowych, często podawane są również normy znajdujące się w poprzednich edycjach.

Szybki rozwój techniki oraz wprowadzenie jednolitych międzynarodowych norm wymagały gruntownego przeredagowania poradnika. W nowym wydaniu uwzględniono również wiele sugestii czytelników oraz zadbano o większą przejrzystość opracowania.

Za opracowanie merytoryczne wersji polskiej Poradnika mechanika odpowiedzialny był dr hab. inż. Joachim Potrykus, prof. nadzw.

1. Matematyka techniczna
1.1 Tablice
Pierwiastek, powierzchnia koła
Sinus, cosinus
Tangens, cotangens 
1.2 Funkcje trygonometryczne
Definicje, twierdzenie sinusów, -cosinusów
Twierdzenie Talesa.
1.3 Podstawy matematyki
Nawiasy, potęgowanie, pierwiastkowanie
Równania
Potęgi liczby dziesięć, odsetki
Rachunek procentowy, reguła trzech.
1.4 Symbole wielkości, jednostki
Symbole, znaki matematyczne.
Podstawowe wielkości i jednostki układu SI
Jednostki spoza układu SI
1.5 Długości
Trójkąt prostokątny
Podział długości
Długość rozwinięta, długość drutu sprężyny, długość półfabrykatu
1.6 Figury płaskie
Powierzchnie graniaste
Trójkąt równoboczny, wielokąt, koło
Powierzchnie koliste
1.7 Bryły
Sześcian, walec, piramida
Piramida ścięta, stożek, stożek ścięty, kula
Bryły złożone
1.8 Masa
Obliczenie ogólne
Masa na jednostkę długości
Masa na jednostkę powierzchni
1.9 Środki ciężkości
Środki ciężkości linii
Środki ciężkości powierzchni
 
2. Fizyka techniczna
2.1 Ruchy
Ruchy jednostajne i przyspieszone
Prędkości w maszynach
2.2 Siły
Składanie i rozkładanie
Siła ciężkości, siła sprężysta
Prawo dźwigni, siła nacisku 
Momenty obrotowe, siła odśrodkowa
2.3 Praca, moc, sprawność
Praca i energia
Maszyny proste
Moc, sprawność
2.4 Tarcie
Siła tarcia
Współczynniki tarcia
Tarcie w łożyskach
2.5 Ciśnienie w cieczach i gazach
Ciśnienie - definicja i rodzaje
Wypór
Zmiany stanu gazów
2.6 Wytrzymałość materiałów
Obciążenia, rodzaje obciążeń 
Współczynniki bezpieczeństwa, stałe wytrzymałościowe
Naprężenie rozciągające, ściskające i naciski
Ścinanie, wyboczenie
Zginanie, skręcanie
Wytrzymałość zmęczeniowa
Momenty powierzchniowe i wskaźniki wytrzymałości
Porównanie przekrojów o różnych kształtach
2.7 Technika cieplna
Temperatury, dylatacja, skurcz
Ilość ciepła
Ciepło topnienia, parowania, spalania i strumień ciepła
2.8 Elektrotechnika
Prawo Ohma, oporność przewodnika
Łączenie oporników
Rodzaje prądów elektrycznych
Praca i moc elektryczna
 
3. Komunikacja techniczna
3.1 Podstawowe konstrukcje geometryczne
Odcinki prostopadłe i kąty
Styczne i przejścia kołowe, wielokąty
Okręgi wpisane, elipsy
Cykloida, ewolwenta, parabola.
3.2 Wykresy
Kartezjański układ współrzędnych 
Rodzaje wykresów
3.3 Elementy rysunku technicznego
Znaki pisma
Liczby normalne, promienie, podziałki
Arkusze rysunków 
Rodzaje linii.
3.4 Sposoby przedstawiania na rysunkach
Metody rzutowania
Widoki
Przekroje 
Kreskowanie
3.5 Wymiarowanie
Reguły wymiarowania 
Elementy rysunku technicznego 
Nanoszenie tolerancji wymiarowych
Rodzaje wymiarów 
Uproszczenia rysunkowe 
3.6 Elementy maszyn
Koła zębate
Łożyska toczne 
Uszczelnienia
Pierścienie osadcze, sprężyny
3.7 Elementy przedmiotu obrabianego
Nadlewy, krawędzie 
Wyjścia gwintów, podcięcia
Gwinty, połączenia gwintowe
Nakiełki, powierzchnie moletowane, podcięcia
3.8 Spawanie, lutowanie
Sposoby przedstawiania na rysunkach
Przykłady wymiarowania
3.9 Powierzchnie
Podawanie twardości na rysunkach
Odchyłki kształtu, chropowatość
Pomiary powierzchni 
3.10 Tolerancje i pasowania
Podstawy
Pasowanie wg zasady stałego otworu i stałego wałka
Tolerancje ogólne 
Zalecane pasowania
Pasowanie łożysk tocznych 
Tolerowanie kształtu i położenia
 
4. Technika materiałowa
4.1 Materiały
Własności materiałów stałych.
Własności materiałów ciekłych i gazowych
Układ okresowy pierwiastków 
4.2 System oznaczania stali
Definicja i podział stali 
Cyfrowe oznakowanie stali 
4.3 Rodzaje stali
Stale - przegląd
Stale konstrukcyjne
Stale do nawęglania, ulepszania cieplnego, azotowania, automatowe
Stale narzędziowe 
Stale nierdzewne i sprężynowe 
4.4 Wyroby gotowe ze stali
Blachy, taśmy, rury
Profile
4.5 Obróbka cieplna
Układ żelazo - węgiel
Procesy
4.6 Odlewnicze stopy żelaza
Skrótowe oznaczenia, numery materiałowe
Podział odlewniczych stopów żelaza
4.7 Technika odlewnicza
Modele, budowa modeli
Skurcz odlewniczy, tolerancje
4.8 Metale lekkie
Stopy Al do obróbki plastycznej
Aluminiowe stopy odlewnicze
Profile aluminiowe
Stopy magnezowe i tytanowe 
4.9 Metale ciężkie
Przegląd
System oznaczeń
Stopy miedzi 
4.10 Inne materiały 
4.11 Tworzywa sztuczne
Przegląd
Termoplasty
Duroplasty, elastomery
Przeróbka tworzyw sztucznych
4.12 Badanie materiałów
Metody badań
Próba rozciągania, ścinania, udarności, tłoczności
Pomiar twardości
4.13 Korozja, ochrona przed korozją 
4.14 Materiały niebezpieczne
 
5. Elementy maszyn
5.1 Gwinty
Przegląd gwintów 
Gwinty metryczne ISO 
Gwinty Withwortha, gwinty rurowe
Gwinty trapezowe, gwinty trapezowe niesymetryczne
Tolerancje gwintów
5.2 Śruby
Przegląd
Oznaczanie, wytrzymałość
Śruby z łbem sześciokątnym 
Pozostałe śruby
Obliczanie połączeń śrubowych
Zabezpieczenia śrub
Rozwartość klucza
5.3 Pogłębienia
Pogłębienia pod wkręty z łbem stożkowym 
Pogłębienia pod wkręty z łbem walcowym
5.4 Nakrętki
Przegląd
Oznaczenia
Klasy wytrzymałości, nakrętki sześciokątne
Pozostałe nakrętki
5.5 Podkładki
Przegląd
Podkładki płaskie
Podkładki HV, podkładki sprężyste
5.6 Kołki i sworznie
Przegląd
Kołki walcowe, kołki sprężyste 
Kołki karbowane, nitokołki, sworznie
5.7 Połączenia wałek - piasta
Kliny i wpusty
Wpusty, wpusty czółenkowe
Połączenia wielowpustowe
Stożki narzędziowe
5.8 Sprężyny, oprzyrządowanie
Sprężyny 
Tulejki wiertarskie, chwyty 
Znormalizowane części techniki wykrawania
5.9 Elementy napędowe
Pasy
Koła zębate
Przełożenia, wykres przełożeń 
5.10 Łożyska
Łożyska ślizgowe 
Łożyska toczne 
Pierścienie osadcze, płytki sprężynujące
Elementy uszczelniające 
Oleje smarowe, smary plastyczne
 
6. Technika produkcji
6.1 Zarządzanie jakością
Pojęcia, definicje
Planowanie jakości, kontrola jakości
Ocena statystyczna 
Statystyczne sterowanie procesem
Jakościowe możliwości procesu
6.2 Planowanie produkcji
Określenie harmonogramów metodą REFA
Rachunek kosztów
Godzinowe koszty masznowe
6.3 Obróbka skrawaniem
Czasy główne maszynowe
Chłodzenie i smarowanie technologiczne
Materiały narzędziowe
Siły i moce skrawania 
Parametry skrawania: wiercenie, toczenie 
Toczenie stożków
Parametry skrawania: frezowanie 
Dzielenie podzielnicą
Parametry skrawania: szlifowanie i gładzenie
6.4 Obróbka erozyjna
Parametry procesu
Metody
6.5 Oddzielanie przez cięcie
Siły cięcia 
Wymiary narzędzia i przedmiotu wycinanego
Położenie czopa tłocznika
6.6 Obróbka plastyczna
Charakterystyka gięcia
Głębokie ciągnienie
6.7 Łączenie
Metody spawania i pozycje spawania
Przygotowanie złącz
Spawanie gazowe 
Spawanie w osłonie gazów ochronnych
Cięcie termiczne
Znakowanie butli gazowych 
Lutowanie
Klejenie
6.8 Ochrona pracy i ochrona środowiska
Znaki zakazu
Znaki ostrzegawcze
Znaki nakazu, znaki ratunkowe
Znaki informacyjne 
Symbole zagrożenia
Oznakowanie przewodów rurowych
Dźwięk i hałas
 
7. Technika automatyzacji i informatyka
7.1 Technika sterowania, pojęcia podstawowe
Pojęcia, oznaczenia, symbole graficzne
Regulatory analogowe
Regulatory nieciągłe i cyfrowe
Działania logiczne
7.2 Obwody elektrotechniczne
Symbole połączeń
Oznaczenia połączeń na schematach 
Schematy przepływu prądu
Sensory
Sposoby ochrony
7.3 Schematy działania i diagramy funkcyjne
Schematy działania 
Diagramy funkcyjne 
7.4 Układy pneumatyczne i hydrauliczne
Symbole połączeń
Struktura schematów połączeń 
Układy sterowania
Ciecze ciśnieniowe w hydraulice
Siłowniki pneumatyczne
Siły parcia tłoków
Prędkości, moc 
Dokładne rury stalowe
7.5 Sterowniki swobodnie programowalne
Języki programowania PLC 
Schemat drabinkowy (LD)
Język modułów funkcyjnych (FBS) 
Tekst strukturalny (ST) 
Lista instrukcji
Proste funkcje 
7.6 Technika manipulacyjna i robotyka
Układ współrzędnych i osie 
Budowa robotów
Chwytaki, bezpieczeństwo pracy
7.7 Technika NC
Układ współrzędnych
Struktura programu
Warunki drogi, funkcje dodatkowe
Korekcje narzędzi i toru 
Ruchy robocze
Cykle PAL we frezarkach
Cykle PAL w tokarkach
7.8 Technika informacyjna
Systemy liczbowe
Zestaw znaków ASCII
Symbole na schematach blokowych programów
Schemat blokowy programu, strukturogram
Rozkazy WORDa i EXCELa
 
Skorowidz norm
Skorowidz nazw
 
Wkładka: Poradnik mechanika Wzory
 
Matematyka techniczna
Przeliczanie jednostek 
Funkcje trygonometryczne, suma kątów w trójkącie, twierdzenie Talesa
Obliczenia trójkąta prostokątnego 
Reguła trzech, rachunek procentowy, odsetki
Długości, długość rozwinięta, długość prefabrykatu
Wielokąty
Trójkąt równoboczny, wielokąty, koło, wycinek koła
Odcinek koła, pierścień, wycinek pierścienia
Objętość i powierzchnia: sześcian, prostopadłościan, walec, walec drążony, piramida (ostrosłup)
Ostrosłup ścięty, stożek, stożek ścięty, kula, odcinek kuli
Objętość brył złożonych, obliczenie masy 
Środek ciężkości linii 
Środek ciężkości powierzchni
 
Fizyka techniczna
Ruch jednostajny i jednostajnie przyspieszony 
Prędkości w maszynach
Prędkości w maszynach, siły
Siła przyspieszenia, siła ciężkości, siła sprężysta, siła odśrodkowa 
Dźwignia, moment obrotowy
Praca i energia, złota reguła mechaniki
Maszyny proste 
Maszyny proste, tarcie 
Moc i sprawność
Obliczenia wytrzymałościowe (rozciąganie, ściskanie, nacisk powierzchniowy) 
Obliczenia wytrzymałościowe (ścinanie, zginanie, skręcanie) 
Próba rozciągania metali i tworzyw sztucznych
Technika cieplna: jednostki temperatury, przyrost długości, objętości, zmiana stanu gazu 
Technika cieplna: skurcz, ciepło topnienia, parowania i spalania 
Elektrotechnika: prawo Ohma, oporność 
Elektrotechnika: spadek napięcia w przewodach, łączenie oporników 
Elektrotechnika: praca i moc elektryczna, transformator
 
Technika produkcji
Tolerancje i pasowania
Wymiarowanie kół zębatych 
Przekładnia 
Wykres prędkości 
Zarządzanie jakością
Toczenie stożków
Czas główny maszynowy przy toczeniu 
Czas główny maszynowy przy: wierceniu, rozwiercaniu, pogłębianiu i gwintowaniu
Czas główny maszynowy przy frezowaniu
Dzielenie przy użyciu podzielnicy, frezowanie rowków śrubowych 
Siły i moce skrawania
 
Technika automatyzacji
Ciśnienie, wypór, zużycie powietrza 
Hydraulika i pneumatyka
 
Tabele liczbowe
Pierwiastek, powierzchnia koła
Sinus i cosinus 
Tangens i cotangens
 
Skorowidz
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 29 z 31 Następny Następny
Kategoria Maszyny i urządzenia
 
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:
Pilarki ramowe i taśmowe
Pilarki ramowe i taśmowe

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range