Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych
Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych

Poradnik ochrony lasu

Produkt niedostępny

Tytuł: Poradnik ochrony lasu
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Wydawnictwo Świat
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 522
Wymiary: 175x242 mm
Okładka twarda
ISBN 83-85597-91-3

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Książka "Poradnik ochrony lasu", to kompendium wiedzy z zakresu ochrony lasu dotyczącej czynników szkodotwórczych: abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych. W poradniku znajdują się zagadnienia traktujące o ochronie lasu przed szkodliwymi owadami, chorobami grzybowymi lasu, zwierzyną, gryzoniami i ptakami, czynnikami atmosferycznymi (mrozem, upałem, suszą, nadmiernymi opadami, wodą, wiatrem), pożarami oraz szkodliwą działalnością człowieka taką jak zanieczyszczenia środowiska, nadmierna penetracja lasu spowodowana niezorganizowaną turystyką, oddziaływaniem ciągów komunikacyjnych, szkodnictwem leśnym. W książce tej omówiono zakres wykorzystania pożytecznej fauny do ochrony lasu. W Poradniku ochrony lasu zamieszczono kalendarz ochrony lasu zawierający zakres kontroli i zabiegów ochronnych lasu w poszczególnych miesiącach.
Książka ta jest bogato ilustrowana - zamieszczono w niej 301 ilustracji czarno-białych i 119 barwnych. Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin ochrony lasu.

I. Czynniki szkodotwórcze
1. Czynniki abiotyczne
2. Czynniki biotyczne
3. Czynniki antropogeniczne
II. Metody ochrony lasu przed czynnikami szkodotwórczymi
1. Metody biologiczne
2. Metody fizykomechaniczne
a. Wykorzystanie metod fizykomechanicznych w celach prognostycznych
b. Zastosowanie metod fizykomechanicznych w celach ochronnych
3. Metody chemiczne
4. Metody biotechniczne
5. Metody zintegrowane
6. Metoda ogniskowo-kompleksowa
7. Kwarantanna w ochronie lasu
III. Ochrona lasu poprzez ochronę pożytecznej fauny
1. Charakterystyka pożytecznej fauny leśnej
a. Owady pasożytnicze
b. Owady drapieżne
c. Ptaki owadożerne
d. Ssaki owadożerne
2. Wykorzystanie i ochrona pożytecznej fauny leśnej
a. Owady pasożytnicze
b. Owady drapieżne
c. Ptaki owadożerne
d. Ssaki owadożerne
3. Sztuczne miejsca lęgowe w lasach
a. Rodzaje skrzynek lęgowych
b. Zasady rozmieszczania budek w lasach
c. Ochrona lęgów dziuplaków
d. Czyszczenie, naprawa i konserwacja skrzynek
IV. Ochrona lasu przed szkodliwymi owadami
1. Rola owadów w ekosystemach leśnych
2. Przyczyny i przebieg powstawania masowych (gradacyjnych) pojawów owadów
3. Insektycydy stosowane w ochronie lasu przed szkodliwymi owadami
a. Charakterystyka insektycydów zalecanych do stosowania w ochronie lasu
b. Klasy toksyczności insektycydów
c. Formy użytkowe insektycydów
d. Zwalczanie szkodliwych owadów leśnych
4. Ochrona szkółek, upraw i młodników przed szkodnikami owadzimi
a. Szkodniki owadzie korzeni
b. Owady żerujące na liściach, pędach i pączkach
5. Ochrona średnio- i starszowiekowych drzewostanów iglastych i liściastych przed szkodnikami pierwotnymi
a. Szkodniki pierwotne drzewostanów iglastych
b. Szkodniki pierwotne drzewostanów liściastych
c. Biologiczne i biotechniczne metody ograniczania liczebności szkodników pierwotnych
6. Ochrona lasu przed owadzimi szkodnikami wtórnymi
a. Owadzie szkodniki fizjologiczne drzew iglastych
Zespól owadzich szkodników fizjologicznych świerka pospolitego
Zespól owadzich szkodników fizjologicznych sosny zwyczajnej
Zespól owadzich szkodników fizjologicznych jodły pospolitej
Zespól owadzich szkodników fizjologicznych modrzewia europejskiego
b. Owadzie szkodniki wtórne drzew liściastych
Zespól owadzich szkodników fizjologicznych dębu
Zespół owadzich szkodników fizjologicznych buka zwyczajnego
Zespól owadzich szkodników fizjologicznych brzozy brodawkowatej
Zespół owadzich szkodników fizjologicznych jesionu wyniosłego
Zespół owadzich szkodników fizjologicznych wiązu
Owadzie szkodniki fizjologiczne olszy, klonu, lipy i graba
c. Sposoby zapobiegania, metody zwalczania i ograniczania liczebności korników
7. Ochrona przed owadzimi szkodnikami technicznymi drewna
a. Owadzie szkodniki techniczne drewna
b. Ochrona surowca drzewnego przed owadami w lesie i na składnicach przyzakładowych
8. Ochrona przed owadzimi szkodnikami nasion i owoców drzew leśnych
a. Owadzie szkodniki szyszek, nasion i owoców
b. Owadzie szkodniki magazynowe
V. Ochrona lasu przed chorobami grzybowymi
1. Choroby w szkółkach leśnych
2. Choroby upraw i młodników
3. Choroby drzew w drzewostanach
4. Choroby kompleksowe drzewostanów
5. Zgnilizny drewna
VI. Ochrona lasu przed zwierzyną, gryzoniami i ptakami
1. Ochrona lasu przed zwierzyną
a. Charakterystyka gatunków ssaków dokonujących szkód w lasach
b. Charakterystyka szkód i ich przyczyny
c. Normy ilościowe zwierzyny
d. Poprawa naturalnych warunków bytowania zwierzyny w lesie
e. Dokarmianie zwierzyny
f. Ocena szkód od zwierzyny - stosowane sposoby szacowania szkód
g. Metody ochrony lasu przed zwierzyną
2. Ochrona lasu przed gryzoniami
a. Główni sprawcy uszkodzeń
b. Przyczyny i rodzaje uszkodzeń
c. Metody zwalczania gryzoni i profilaktyka
3. Ochrona lasu przed ptakami
VII. Ochrona lasu przed pożarami i zagospodarowanie terenów popożarowych
1. Zagrożenie pożarowe lasu
2. Bezpieczeństwo pożarowe lasu
3. Organizacja walki z pożarami
4. Zagospodarowanie terenów popożarowych
VIII. Ochrona przed szkodami powodowanymi przez czynniki atmosferyczne
1. Chłód i mróz
2. Wysoka temperatura
3. Susze
4. Nadmiar wody, opady
5. Pokrywa śnieżna
6. Wiatr
7. Szkody zimowe
8. Przymrozki
IX. Ochrona środowiska leśnego przed działalnością człowieka
1. Zagrożenie lasów spowodowane oddziaływaniem zanieczyszczeń przemysłowych
2. Zagrożenia lasów wywołane niezorganizowaną turystyką i nadmierną penetracją ze strony społeczeństwa
3. Zagrożenie lasów spowodowane oddziaływaniem ciągów komunikacyjnych szybkiego ruchu
4. Ochrona lasów przed szkodnictwem
a. Wstęp
b. Rodzaje szkodnictwa leśnego
c. Straty spowodowane szkodnictwem leśnym
d. Zwalczanie szkodnictwa leśnego
e. Tryb postępowania w sprawach o wykroczenia i przestępstwa z dziedziny szkodnictwa leśnego
I X. Ochrona przyrody w lasach
1. Cele i zadania ochrony przyrody
2. Ochrona przyrody w polityce leśnej państwa
3. Formy ochrony przyrody
4. Ochrona gleb, wód, powietrza
XI. Kalendarz ochrony lasu
Indeks polskich nazw owadów omówionych w książce
Barwne zdjęcia chorób grzybowych i szkodliwych owadów
 

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 38 z 76 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range