Pozyskiwanie drewna pilarką

Cena: 29,00 zł

(Cena netto: 27,62 zł)


Duża ilość Towar jest w naszym magazynie
 w dużej ilości

Tytuł: Pozyskiwanie drewna pilarką - Techniczne, ergonomiczne i organizacyjne aspekty pracy drwala
Autor: Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, Witold Grzywiński
Wydawca: Wydawnictwo G&P
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 240
Wymiary: 160x230 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7272-262-1

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Pozyskanie drewna w Polsce w ponad 90% realizowane jest na poziomie ręczno-maszynowym. Tempo wprowadzania maszyn wielooperacyjnych spowalniane jest przez szereg przeszkód, wśród których do najważniejszych należą: wysokie koszty zakupu i eksploatacji maszyn, niskie koszty pracy ręcznej, struktura gatunkowa drzewostanów, małopowierzchniowe zręby i brak koncentracji frontu robót. W świetle powyższych stwierdzeń, należy sądzić, że pilarka spalinowa jeszcze przez długi czas pozostanie ważnym środkiem technicznym do realizacji pozyskania drewna, a praca drwala będzie niezbędna.

W technologii ręczno-maszynowej do ścinki drzew i operacji obróbczych stosuje się przenośne pilarki spalinowe obsługiwane przez drwali. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pilarka może być obsługiwana przez osoby przeszkolone, wyposażone w niezbędny zestaw środków ochrony indywidualnej. Kwalifikacje drwala, formalnie uznawane za zawód, nie są jednak objęte systemem szkolnym, a uzyskanie uprawnień do jego wykonywania wymaga specjalistycznego przygotowania w zakresie bezpieczeństwa, organizacji oraz technik pracy.

Ze względu na środowisko pracy, zawód drwala uznawany jest za jeden z najbardziej niebezpiecznych na świecie. W rankingu przedstawionym przez serwis CNN, Fortune&Money, liczba wypadków śmiertelnych wśród drwali w 2009 roku wynosiła 61,8 na 100 tys. pracujących (na podstawie danych z USA), co w łącznej klasyfikacji plasowało go na drugim miejscu zestawienia zestawienia (www.CNNMoney.com). Do najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy należą: nieprawidłowe zachowanie się pracownika, niewłaściwa eksploatacja urządzenia, niewłaściwa organizacja pracy lub stanowiska pracy, nieużywanie środków ochronnych. Poza ryzykiem wypadkowym, w pracy drwala istotna rolę odgrywają również zagrożenia zdrowotne wynikające z ciągłego przeciążenia układu mieśniowo-szkieletowego oraz długotrwałego oddziaływania na organizm czynników szkodliwych, takich jak hałas czy drgania mechaniczne. Rodzaj i poziom zagrożeń występujących na stanowisku drwala zobowiązuje pracodawców do  podejmowania działań profilaktycznych, które powinny nie tylko ograniczać ryzyko zawodowe drwali, ale też uświadamiać im istotę zagrożeń wynikających ze specyfiki pracy.

Książka "Pozyskiwanie drewna pilarką" jest próbą zebrania wiedzy, która powinna stanowić podstawę do wykonywania zawodu drwala. Przedstawiono w niej informacje dotyczące wymagań kwalifikacyjnych do zawodu, ergonomii i ochrony pracy, budowy i obsługi technicznej pilarek spalinowych, narzędzi i urządzeń pomocniczych, wybranych elementów organizacji procesu pozyskania drewna oraz organizacji i technik pracy. W odróżnieniu od innych opracowań, szczegółowo przedstawiono aspekty ergonomii i ochron pracy, zwracając szczególną uwagę na uciążliwość i środowisko pracy drwala, choroby zawodowe oraz profilaktykę. Osobny rozdział poświęcono wypadkowości przy pracy pilarką spalinową, w którym przeanalizowano źródła zagrożeń wypadkowych W kolejnych rozdziałach scharakteryzowano środki ochrony indywidualnej i podano wskazówki ich doboru oraz przedstawiono podstawowe zasady ergonomicznej i bezpiecznej pracy pilarką spalinową.

Część dotycząca budowy i obsługi technicznej pilarek spalinowych zawiera charakterystykę poszczególnych układów i odnosi się do najczęstszych awarii oraz przyczyn ich powstawania. Scharakteryzowano w niej również kierunki rozwoju pilarek spalinowych, podział oraz przedstawiono najnowsze rozwiązania konstrukcyjne. W kontekście właściwego i bezpiecznego stosowania opisano narzędzia i urządzenia pomocnicze, które powinny stanowić niezbędne wyposażenie stanowiska pracy drwala. W rozdziale dotyczącym organizacji i technik pracy szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo pracy, starając się możliwie przejrzyście i wyczerpująco przedstawić poszczególne fazy ścinki i obalania drzewa. Zaprezentowany podział technik ścinki tradycyjnie oparto na dwóch kryteriach - położeniu środka ciężkości drzewa względem obranego kierunku obalania oraz średnicy drzewa w miejscu.

Niniejsza książka adresowana jest przede wszystkim do kandydatów do zawodu drwala. Mamy jednak nadzieję, że korzystać z niej będą również osoby, które mają kwalifikacje zawodowe, ale chcą aktualizować i poszerzać swoją wiedzę, osoby prowadzące kursy i szkolenia zawodowe, właściciele i pracownicy zakładów usług leśnych oraz pracownicy Lasów Państwowych. Informacje zawarte w książce mogą być również pomocne w procesie kształcenia uczniów średnich szkół leśnych oraz studentów leśnictwa i kierunków pokrewnych.

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji jest podstawowym elementem doskonalenia zawodowego i zwiększania konkurencyjności na rynku pracy. Zdobywanie szerokiej, aktualizowanej wiedzy z zakresu stosowania bezpiecznych technik pracy i właściwej organizacji procesu pozyskania drewna z uwzględnieniem potrzeb i możliwości własnego organizmu jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy na stanowisku drwala.

Wstęp
Część I. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DO ZAWODU DRWALA
1. Klasyfikacja zawodów i specjalności
2. Charakterystyka zawodu
3. Wymagania wstępne dla kandydatów do zawodu
4. Proces kwalifikacyjny

Część II. ERGONOMIA I OCHRONA PRACY.
1. Psychofizyczna ocena uciążliwości pracy drwala
1.1. Wydatek energetyczny i ciężkość pracy
1.2. Pozycja ciała podczas pracy pilarką
1.3. Dźwiganie i przemieszczanie ciężarów
1.4. Obciążenie psychiczne i stres w pracy
2. Charakterystyka środowiska pracy drwala
2.1. Czynniki fizyczne
2.1.1. Czynniki atmosferyczne
2.1.2. Hałas
2.1.3. Drgania mechaniczne (wibracje)
2.2. Czynniki chemiczne
2.3. Czynniki biologiczne
2.4. Czynniki organizacyjne
3. Zasady profilaktyki zmniejszające uciążliwość pracy pilarką spalinową
3.1. Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego
3.2. Obciążenie wibroakustyczne (hałasem i wibracjami)
3.3. Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne  
3.4. Narażenie na czynniki biologiczne
3.5. Obciążenie wynikające z nieprawidłowej organizacji pracy
4. Choroby zawodowe drwali
4.1. Rozpoznanie i procedura stwierdzenia choroby zawodowej
4.2. Chara Wery styka chorób zawodowych drwali
4.2.1. Zespół wibracyjny
4.2.2. Zawodowe uszkodzenie słuchu
4.2.3. Choroby układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związane ze sposobem wykonywania pracy
4.2.4. Choroby zakaźne odzwierzęce
4.2.4.1. Borelioza
4.2.4.2. Kleszczowe zapalenie mózgu
4.2.4.3. Wścieklizna
4.2.4.4. Tularemia
5. Wypadki przy pracy pilarką spalinową
5.1. Wiadomości ogólne oraz postępowanie powypadkowe
5.1.1. Wiadomości ogólne
5.1.2. Postępowanie powypadkowe
5.2. Wypadki przy pracy i źródła zagrożeń
6. Środki ochrony indywidualnej drwala
6.1. Ogólne zasady stosowania środków ochrony indywidualnej
6.2. Przegląd środków ochrony indywidualnej stosowanych na stanowisku drwala
6.2.1. Odzież ochronna
6.2.1.1. Wiadomości ogólne
6.2.1.2. Odzież chroniąca przed przecięciem
6.2.1.3. Odzież ostrzegawcza
6.2.2. Środki ochrony kończyn górnych
6.2.3. Środki ochrony kończyn dolnych
6.2.4. Środki ochrony głowy
6.2.5. Środki ochrony słuchu.
6.2.6. Środki ochrony oczu i twarzy
7. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy pilarką spalinową
7.1. Pozycja robocza      
7.1.1. Ścinka drzew
7.1.2. Okrzesywanie i przerzynka
7.2. Ułożenie rąk na uchwytach
7.2.1. Uchwyt podtrzymujący (przedni)
7.2.2. Uchwyt sterujący (tylny)
7.3. Przenoszenie i transport
7.4. Uruchamianie.
7.5. Zjawisko odbicia

Część III. BUDOWA I OBSŁUGA TECHNICZNA PILARKI SPALINOWEJ
1. Rys historyczny rozwoju pilarek spalinowych
2. Kierunki rozwoju konstrukcji pilarek spalinowych
3. Charakterystyka pilarek spalinowych
3.1. Podział
3.2. Elementy niezawodności
3.3. Wymagane elementy budowy warunkujące bezpieczeństwo pracy
3.4. Rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające prac
4. Charakterystyka i obsługa techniczno-serwisowa podstawowych układów pilarek spalinowych
4.1. Układ tłokowo-korbowy
4.2. Układ przeniesienia napędu
4.3. Układ sterujący i tłumienia drgań  
4.4. Układ tnący
4.4.1. Piła łańcuchowa
4.4.2. Elementy minimalizujące odbicie
4.4.3. Podstawowe parametry pil łańcuchowych
4.4.4. Prowadnica
4.4.5. Obsługa piły łańcuchowej
4.5. Układ chłodzenia
4.6. Układ rozruchowy
4.7. Układ zapłonowy i elektryczny
4.8. Układ zasilania
4.9. Układ wydechowy
4.10. Układ hamulcowy
4.11. Układ smarowania
5. Pilarki na wysięgniku
6. Obsługa okresowa pilarek spalinowych
7. Przechowywanie pilarek spalinowych

Część IV. NARZĘDZIA I URZĄDZENIA POMOCNICZE
1. Siekiery
2. Narzędzia pomocnicze do obalania drzew
3. Narzędzia, urządzenia pomocnicze do ściągania drzew zawieszonych
4. Akcesoria drwala

Część V. WYBRANE ELEMENTY ORGANIZACJI PROCESU POZYSKANIA DREWNA
1. Zagadnienia ogólne
2. Drzewostany przedrębne
3. Drzewostany rębne
4. Drzewostany poklęskowe
5. Przygotowanie surowca drzewnego do pomiaru i odbioru

Część VI. ORGANIZACJA I TECHNIKI PRACY
1. Zasady bezpieczeństwa przy ścince i obalaniu drzew
2. Prace przygotowawcze
2.1. Wybór indywidualnego kierunku obalania
2.2. Organizacja stanowiska pracy
3. Techniki pracy
3.1. Zasady ścinki drzew
3.2. Fazy ścinki drzew
3.3. Ścinka i obalanie drzew
3.3.1. Wybór techniki ścinki
3.3.2. Drzewa obciążone osiowo
3.3.3. Drzewa pochylone w kierunku obalania
3.3.4. Drzewa pochylone w bok od kierunku obalania
3.3.5. Drzewa pochylone przeciwnie do kierunku obalania
3.3.6. Drzewa wymagające technik specjalnych
3.3.6.1. Wiadomości ogólne
3.3.6.2. Drzewa grube - o średnicy w miejscu cięcia przekraczającej dwie użyteczne długości prowadnicy
3.3.6.3. Drzewa z pękniętym pniem
3.3.6.4. Drzewa ze zgnilizną
3.3.6.5. Drzewa o dwóch lub większej liczbie pni
3.3.6.6. Drzewa martwe
3.3.6.7. Usuwanie złomów
3.3.6.8. Inne przypadki
3.3.6.9. Przykłady ścinki i obalania drzew wymagających zaleceń specjalnych
3.3.7. Usuwanie (ściąganie) drzew zawieszonych.
3.4. Okrzesywanie
3.4.1. Zasady ogólne
3.4.2. Metody okrzesywania
3.4.2.1. Okrzesywanie siekierą
3.4.2.2. Okrzesywanie pilarką
3.5. Przerzynka drewna okrągłego
3.5.1. Zasady ogólne
3.5.2. Przerzynka drewna słabo i średnio naprężonego
3.5.3. Przerzynka drewna silnie naprężonego
3.6. Usuwanie wywrotów
3.6.1. Wiadomości ogólne
3.6.2. Przerzynka drewna nienaprężonego
3.6.3. Przerzynka drewna o naprężeniach średnich
3.6.4. Przerzynka drewna o naprężeniach silnych
4. Techniki pracy pilarkami na wysięgniku
4.1. Ogólne zasady pracy pilarkami na wysięgniku
4.2. Techniki pracy wykaszarkami
4.3. Techniki pracy wycinarkami
Literatura

Opinię o Pozyskiwanie drewna pilarką napisał(a) Iwona Dodano: 04/05/2016Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Pozyskiwanie drewna pilarką napisał(a) Iwona Dodano: 30/07/2012

Bardzo dobra pozycja. Kupuję ją jako podręcznik dla kursantów na kursach pilarzy.

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Pozyskiwanie drewna pilarką napisał(a) Tomasz Dodano: 30/05/2012Ocena: 4 z 5 gwiazdek! [4 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Pozyskiwanie drewna pilarką napisał(a) Iwona Dodano: 16/05/2012

godna polecenia Zwłaszcza pracownikom oraz właścicielom ZULi

Ocena: 4 z 5 gwiazdek! [4 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 4
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 21 z 31 Następny Następny
Kategoria Maszyny i urządzenia

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range