Projektowanie mebli

Produkt niedostępny

Tytuł: Projektowanie mebli
Autor: Jerzy Smardzewski
Wydawca: Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 624
Wymiary: 175x242 mm
Okładka twarda
ISBN 978-83-09-01033-3

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Drewno stanowi doskonały materiał konstrukcyjny od tysięcy lat wykorzystywany przez człowieka do wytwarzania konstrukcji budowlanych, maszyn, narzędzi, wyposażenia wnętrz, w tym mebli, galanterii, a nawet biżuterii. Zwłaszcza meble wytwarzane z drewna stanowią przykład konstrukcji, które niekiedy nie zmieniły swojej formy i rozwiązań technicznych od kilku tysiącleci. Wiele doskonałych wzorów mebli było dziełem wybitnych projektantów, którzy z pietyzmem dopracowali wszelkie detale. Do dziś budzą one zachwyt i uznanie wśród znawców i kolekcjonerów dzieł sztuki.

Obecnie wiele krajów uznało wzornictwo jako priorytetowy kierunek rozwoju edukacji i gospodarki, upatrując w nim kwintesencję innowacyjności i szansę unowocześnienia gospodarki europejskiej. Należy jednak zwrócić uwagę, że współczesne meble nie są jedynie owocem pracy pojedynczych architektów i artystów. Na powstanie atrakcyjnego w formie, funkcjonalnego, ergonomicznego i bezpiecznego mebla składa się wysiłek wielu osób pracujących w interdyscyplinarnych zespołach i do nich, między innymi, jest adresowana książka.

Celem książki "Projektowanie mebli" jest przedstawienie zasad projektowania mebli jako konstrukcji drewnianych. Omówiono w niej zagadnienia związane z: historią konstrukcji mebli, klasyfikacją i ich charakterystyką pod względem najważniejszych cech istotnych podczas projektowania, ergonomicznym ujęciem wymagań antropometrycznych i bezpieczeństwa użytkowania. Przedstawiono metody i błędy projektowania, charakterystykę materiałów, elementów, połączeń i konstrukcji, zasady opracowania dokumentacji projektowej. Poruszono także problematykę obliczania sztywności oraz wytrzymałości: elementów, połączeń i całych konstrukcji, w tym zagadnienia utraty stateczności mebli i wynikających z tego tytułu zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia użytkownika.

Profesor Jan Żurek w swojej recenzji napisał: „Opracowanie to przygotowano nie tylko z myślą o studentach wydziałów technologii drewna Uniwersytetów Przyrodniczych w Poznaniu i Warszawie, ale także o studentach architektury uczelni technicznych podejmujących się uczenia projektowania mebli, oraz o studentach wzornictwa akademii sztuk pięknych, jeżeli niniejsza praca przyczyni się też do  przetarcia  drogi i podjęcia wysiłku międzyuczelnianego interdyscyplinarnego kształcenia studentów w zakresie projektowania mebli, będzie to jej dodatkowym atutem".

1. HISTORIA ROZWOJU KONSTRUKCJI MEBLI
1.1. Wprowadzenie
1.2. Meble antyczne
1.2.1. Meble starożytnego Egiptu
1.2.2. Meble starożytnej Asyrii i Persji
1.2.3. Meble starożytnej Grecji
1.2.4. Meble starożytnego Rzymu
1.3. Meble średniowiecza
1.4. Meble nowożytne
1.4.1. Meble renesansu
1.4.2. Meble baroku
1.4.3. Meble rokoko
1.4.4. Meble klasycystyczne
1.4.5. Meble empirowe
1.4.6. Meble bidermeierowskie
1.4.7. Meble eklektyzmu
1.4.8. Meble secesji
1.4.9. Meble Art. Deco
1.4.10. Meble okresu Design

2. KLASYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA MEBLI
2.1. Charakterystyka mebli
2.2. Klasyfikacja mebli
2.2.1. Grupy mebli według przeznaczenia
2.2.2. Grupy mebli według funkcjonalności
2.2.3. Grupy mebli według formy i konstrukcji
2.2.4. Grupy mebli według technologii wytwarzania
2.2.5. Grupy mebli według cech jakości
2.3. Cechy charakterystyczne konstrukcji mebli skrzyniowych
2.4. Cechy charakterystyczne konstrukcji mebli szkieletowych
2.5. Cechy charakterystyczne konstrukcji mebli tapicerowanych

3. ERGONOMIA MEBLI
3.1. Wprowadzenie
3.2. Podstawowe wymagania projektowe
3.2.1. Wymagania estetyczne
3.2.2. Wymagania funkcjonalne
3.2.3. Wymagania konstrukcyjno-technologiczne
3.2.4. Wymagania techniczno-ekonomiczne
3.3. Forma i konstrukcja mebli
3.4. Projektowanie antropotechniczne
3.4.1. Miary antropometryczne człowieka
3.4.2. Wymagania dla mebli biurowych
3.4.2.1. Wymagania wymiarowe
3.4.2.2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
3.4.3. Wymagania dla mebli szkolnych
3.4.3.1. Wymagania wymiarowe
3.4.3.2. Wymagania bezpieczeństwa użytkowania
3.4.4. Wymagania dla mebli kuchennych
3.4.4.1. Wymagania wymiarowe
3.4.4.2. Błędy pomiaru pomieszczeń kuchennych
3.4.4.3. Wymagania bezpieczeństwa użytkowania
3.4.5. Wymagania dla mebli do siedzenia i wypoczynku
3.4.5.1. Wymagania wymiarowe
3.4.5.2. Wymagania bezpieczeństwa użytkowania
3.4.6. Wymagania dla mebli do leżenia
3.4.6.1. Wymagania wymiarowe
3.4.6.2. Jakość snu
3.4.6.3. Wymagania bezpieczeństwa użytkowania

4. WPROWADZENIE DO INŻYNIERSKIEGO PROJEKTOWANIA MEBLI
4.1. Wiadomości wstępne
4.2. Metody projektowania i konstruowania mebli
4.3. Projektowanie i analiza kosztów
4.4. Błędy projektowania mebli
4.5. Materiały stosowane w projektowaniu mebli
4.5.1. Drewno
4.5.1.1. Charakterystyka ogólna drewna
4.5.1.2. Właściwości sprężyste drewna
4.5.2. Tworzywa drzewne
4.5.2.1. Budowa tworzyw drzewnych
4.5.2.2. Właściwości sprężyste tworzyw drzewnych
4.5.3. Skóry i tkaniny
4.6. Połączenia meblowe
4.6.1. Połączenia z łącznikami mechanicznymi
4.6.2. Połączenia kształtowe i kształtowo-adhezyjne
4.6.2.1. Połączenia równoległe czołowe
4.6.2.2. Połączenia równoległe wzdłużne
4.6.2.3. Połączenia kątowe narożnikowe płaskie
4.6.2.4. Połączenia kątowe półkrzyżowe płaskie
4.6.2.5. Połączenia kątowe krzyżowe płaskie
4.6.2.6. Połączenia równoległe czołowe ścienne
4.6.2.7. Połączenia równoległe wzdłużne ścienne
4.6.2.8. Połączenia kątowe narożnikowe ścienne
4.6.2.9. Połączenia kątowe półkrzyżowe ścienne
4.6.2.10. Połączenia kątowe krzyżowe ścienne
4.7. Zespoły, podzespoły i elementy mebli
4.7.1. Elementy mebli
4.7.1.1. Elementy płytowe
4.7.1.2. Elementy graniakowe i prętowe
4.7.1.3. Elementy sprężynujące
4.7.2. Podzespoły mebli
4.7.3. Zespoły mebli
4.8. Konstrukcja mebli skrzyniowych
4.8.1. Połączenia elementów korpusu mebla
4.8.2. Połączenia drzwi rozwieranych z elementami korpusu
4.8.3. Połączenia drzwi przesuwnych z elementami korpusu
4.8.4. Połączenia drzwi żaluzjowych z elementami korpusu
4.8.5. Konstrukcja szuflad
4.8.6. Połączenia ściany tylnej
4.9. Konstrukcje mebli szkieletowych
4.9.1. Konstrukcje stołów
4.9.2. Konstrukcje krzeseł
4.10. Konstrukcje mebli tapicerowanych

5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
5.1. Rodzaje i skład dokumentacji projektowej
5.2. Formaty arkuszy
5.3. Tabliczki rysunkowe
5.4. Numerowanie rysunków
5.5. Przechowywanie rysunków
5.6. Znormalizowane elementy rysunku
5.7. Dokumentacja projektowa mebla skrzyniowego
5.8. Dokumentacja projektowa mebla szkieletowego
5.9. Dokumentacja projektowa mebla tapicerowanego

6. SZTYWNOŚCIOWO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PROJEKTOWANIE MEBLI SZKIELETOWYCH
6.1. Właściwości mebli szkieletowych
6.2. Obciążenia użytkowe działające na krzesła i taborety
6.2.1. Siły wewnętrzne w konstrukcjach szkieletów krzeseł
6.2.1.1. Płaskie ustroje statycznie wyznaczalne
6.2.1.2. Przestrzenne ustroje statycznie niewyznaczalne
6.2.2. Naprężenia w przekrojach poprzecznych elementów szkieletów krzeseł i taboretów
6.2.2. l. Naprężenia w elementach prostoliniowych i o małych krzywiznach
6.2.2.2. Naprężenia w pryzmatycznych elementach izotropowych o dużych krzywiznach
6.2.2.3. Naprężenia w elementach o dużych krzywiznach i okrągłych Przekrojach
6.2.3. Wytrzymałość połączeń konstrukcyjnych
6.2.3.1. Wytrzymałość połączeń adhezyjnych
6.2.3.1.1. Wytrzymałość połączeń obciążonych na odrywanie
6.2.3.1.2. Wytrzymałość połączeń obciążonych na oddzieranie
6.2.3.1.3. Wytrzymałość połączeń obciążonych na ścinanie
6.2.3.1.4. Wytrzymałość połączeń obciążonych na skręcanie
6.2.3. l .5. Odkształcenia złączy drewnianych w złożonym stanie obciążeń
6.2.3.1.6. Wpływ błędów technologicznych spoiny klejonej na wytrzymałość połączenia
6.2.3.2. Wytrzymałość połączeń kształtowo-adhezyjnych
6.2.3.2.1. Wytrzymałość połączeń kołkowych
6.2.3.2.2. Wytrzymałość połączeń czopowych
6.2.3.2.3. Wpływ gatunku drewna i kształtu spoiny klejonej na wytrzymałość połączenia czopowego
6.2.3.2.4. Wytrzymałość połączeń miniwczepowych
6.2.3.3. Wytrzymałość połączeń łącznikowych
6.2.3.3.1. Wytrzymałość połączeń gwoździowych
6.2.3.3.2. Wytrzymałość połączeń śrubowych
6.2.3.3.3. Wytrzymałość połączeń wkrętowych
6.2.4. Sztywność i stateczność konstrukcji krzeseł i taboretów
6.2.4. l. Sztywność konstrukcji krzeseł
6.2.4.2. Stateczność krzeseł i foteli
6.2.5. Optymalizacja konstrukcji mebli szkieletowych
6.2.5.1. Problematyka optymalizacji
6.2.5.2. Model matematyczny optymalizacji konstrukcji
6.2.5.3. Deterministyczne metody optymalizacji
6.2.5.4. Losowe metody optymalizacji
6.2.5.4.1. Metoda systematycznego przeszukiwania
6.2.5.4.2. Metoda Monte Carlo
6.2.5.4.3. Metoda losowego błądzenia
6.2.5.5. Mieszane metody optymalizacji
6.3. Obciążenia użytkowe stołów
6.3.1. Naprężenia w elementach konstrukcyjnych

7. SZTYWNOŚCIOWO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PROJEKTOWANIE MEBLI SKRZYNIOWYCH
7.1. Właściwości mebli skrzyniowych
7.2. Obciążenia użytkowe działające na meble podczas ich eksploatacji
7.2.1. Metody określania obciążeń obliczeniowych
7.2.2. Sztywność mebli skrzyniowych
7.2.2.1. Sztywność półek i przegród poziomych
7.2.2.2. Sztywność den szuflad i pojemników
7.2.2.3. Sztywność drążków wieszakowych
7.2.2.4. Sztywność korpusów mebli
7.2.2.5. Sztywność cokołu
7.2.2.6. Sztywność połączeń zaczepowych
7.22.7. Sztywność połączeń wkrętowych
7.2.2.8. Stateczność ścian bocznych
7.2.2.9. Stateczność ściany tylnej
7.2.2.9.1. Stateczność płyty podpartej przegubowo na obwodzie
7.2.2.9.2. Stateczność płyty utwierdzonej na obwodzie
7.2.2.9.3. Stateczność płyty podpartej dyskretnie na obwodzie
7.2.2.10. Stateczność mebli skrzyniowych
7.2.3. Wytrzymałość mebli skrzyniowych
7.2.3.1. Stan sił wewnętrznych w połączeniach narożnych
7.2.3.2. Wytrzymałość połączeń nierozłącznych
7.2.3.3. Wytrzymałość połączeń rozłącznych
7.2.3.3.1. Wytrzymałość połączeń na wkręt
7.2.3.3.2. Wytrzymałość połączeń na mimośrody
7.2.3.4. Wytrzymałość połączeń szafek wiszących
7.2.3.5. Wytrzymałość zawieszenia drzwi o pionowej osi obrotu
7.2.3.6. Wytrzymałość zawieszenia drzwi o poziomej osi obrotu
7.3. Trwałość użytkowania mebli skrzyniowych
7.3.1. Niezawodność mebli skrzyniowych
7.3.2. Świadczenia gwarancyjne

8. SZTYWNOŚCIOWO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PROJEKTOWANIE MEBLI TAPICEROWANYCH
8.1. Sztywność i wytrzymałość ram tapicerskich
8.2. Właściwości pianek poliuretanowych
8.2.1. Właściwości hipersprężystych pianek poliuretanowych
8.2.2. Modele matematyczne pianek jako ciał hipersprężystych
8.2.3. Poprawność nieliniowych modeli matematycznych pianek poliuretanowych
8.2.4. Sztywność hipersprężystych pianek poliuretanowych
8.3. Właściwości sprężyste tkanek miękkich ciała ludzkiego
8.4. Sztywność sprężyn tapicerskich
8.4.1. Sztywność sprężyn cylindrycznych
8.4.2. Sztywność sprężyn stożkowych
8.4.3. Modelowanie sztywności sprężyn stożkowych
8.5. Układy równoległe sprężyn o różnej sztywności
8.6. Sztywność formatek sprężynowych
8.7. Badania eksperymentalne sztywności siedzisk
8.8. Model oddziaływania układu człowiek-siedzisko
8.9. Numeryczne modelowanie układów człowiek-siedzisko
8.10. Model oddziaływania układu człowiek-leżysko
8.11. Numeryczne modelowanie układów człowiek-leżysko

9. LITERATURA

10. SKOROWIDZ

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 6 z 35 Następny Następny
Kategoria Meblarstwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range