Stolarstwo cz. 1

Cena: 60,00 zł

(Cena netto: 57,14 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 45 dni

Tytuł: Stolarstwo cz. 1
Autor: Janusz Prażmo
Wydawca: WSiP
Rok wydania: 1996 Wydanie XI Reprint 2010
Liczba stron: 360
Wymiary: 145x205 mm
Okładka miękka
ISBN 83-02-05161-6

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Książka "Stolarstwo cz. 1" zawiera podstawowe wiadomości dotyczące drewna, jego budowy, właściwości, gatunków i wad oraz produkcji półfabrykatów z drewna i tworzyw drzewnych. Ponadto w książce omówiono okładziny, akcesoria stolarskie i okucia, suszenie i konserwację drewna oraz różne rodzaje jego obróbki i połączeń.

Książka polecana uczniom klasy I szkoły zasadniczej, zawód stolarz.

1. Wiadomości ogólne
1.1. Technologia i materiałoznawstwo
1.2. Rola technologii w procesie produkcyjnym
1.3. Normalizacja
1.4. Zagadnienie oszczędności drewna. Charakterystyka przemysłu i rzemiosła stolarskiego w Polsce
2. Wiadomości podstawowe o drewnie
2.1. Budowa drzewa i drewna
2.1.1. Drzewo i jego części składowe
2.1.2. Mikroskopowa budowa drewna
2.1.3. Makroskopowa budowa drewna
2.2. Właściwości fizyczne drewna
2.2.1. Wiadomości ogólne
2.2.2. Barwa drewna
2.2.3. Połysk drewna
2.2.4. Rysunek drewna
2.2.5. Zapach drewna
2.2.6. Wilgotność drewna
2.2.7. Pęcznienie i kurczenie się drewna
2.2.8. Gęstość drewna
2.2.9. Właściwości cieplne drewna
2.2.10. Właściwości elektryczne drewna
2.2.11. Właściwości akustyczne drewna
2.2.12. Trwałość drewna
2.3. Właściwości mechaniczne drewna
2.3.1. Wiadomości ogólne
2.3.2. Wpływ różnych czynników na właściwości mechaniczne drewna
2.3.3. Maszyny do badania właściwości mechanicznych drewna
2.3.4. Ogólne zasady przygotowania próbek drewna do badań wytrzymałościowych
2.3.5. Wytrzymałość drewna na ściskanie
2.3.6. Wytrzymałość drewna na rozciąganie
2.3.7. Wytrzymałość drewna na ścinanie
2.3.8. Wytrzymałość drewna na zginanie statyczne
2.3.9. Łupliwość drewna
2.3.10. Twardość drewna
2.3.11. Normalizacja metod badania drewna
2.4. Wady drewna
2.4.1. Wiadomości ogólne
2.4.2. Wady kształtu pnia
2.4.3. Wady anatomicznej budowy drewna
2.4.4. Zabarwienia
2.4.5. Zgnilizna
2.4.6. Pęknięcia
2.4.7. Zranienia
2.4.8. Chodniki owadzie
2.4.9. Wady przetarcia i krzywizna tarcicy
2.5. Ważniejsze gatunki drewna - rozpoznawanie, właściwości techniczno-użytkowe i zastosowanie
2.5.1. Budowa drewna drzew iglastych
2.5.2. Budowa drewna drzew liściastych
2.5.3. Rozpoznawanie ważniejszych gatunków drewna
2.5.4. Właściwości techniczno-użytkowe i zastosowanie ważniejszych gatunków drewna
3. Sortymenty drewna okrągłego i materiały tarte
3.1. Drewno okrągłe
3.1.1. Wiadomości ogólne
3.1.2. Drewno okrągłe przeznaczone do obróbki mechanicznej
3.2. Materiały tarte
3.2.1. Podstawy technologiczne produkcji materiałów tartych i sposoby przetarcia
3.2.2. Podział materiałów tartych na grupy sortymentowe i sortymenty
3.2.3. Zasady klasyfikacji
3.2.4. Znakowanie, pomiar i obliczanie miąższości materiałów tartych
3.2.5. Zasady magazynowania i transportu
4. Półfabrykaty z drewna i tworzywa drzewne
4.1. Okleiny i obłogi
4.1.1. Podstawy technologiczne produkcji
4.1.2. Charakterystyka techniczna i zasady klasyfikacji jakościowej
4.1.3. Zakres stosowania
4.1.4. Warunki magazynowania
4.2. Sklejka
4.2.1. Zasady produkcji
4.2.2. Właściwości i podział sklejki
4.2.3. Klasyfikacja jakościowa, wymiary i oznaczanie
4.2.4. Zakres stosowania
4.2.5. Warunki magazynowania
4.3. Płyty stolarskie
4.3.1. Rodzaje płyt stolarskich i zasady ich produkcji
4.3.2. Wymagania techniczno-użytkowe
4.4. Płyty wiórowe i paździerzowe
4.4.1. Rodzaje płyt wiórowych i zasady ich produkcji
4.4.2.Właściwości płyt wiórowych
4.4.3. Wymagania techniczno-użytkowe dotyczące płyt wiórowych
4.4.4. Zakres stosowania płyt wiórowych
4.4.5. Płyty wiórowe laminowane
4.4.6. Płyty paździerzowe
4.4.7. Warunki magazynowania płyt wiórowych i paździerzowych
4.5. Płyty pilśniowe
4.5.1. Rodzaje płyt i zasady ich produkcji
4.5.2. Właściwości
4.5.3. Wymagania techniczno-użytkowe
4.5.4. Zakres stosowania
4.5.5. Płyty pilśniowe laminowane i lakierowane
4.5.6. Warunki magazynowania
4.6. Drewno warstwowe i zagęszczone
4.6.1. Drewno warstwowe lignofol
4.6.2. Drewno zagęszczone — lignoston
5. Okładziny i akcesoria z tworzyw sztucznych
5.1. Wiadomości ogólne
5.2. Płaskie materiały okładzinowe z tworzyw sztucznych
5.2.1. Laminaty wysokociśnieniowe
5.2.2. Folie okleinowe z PVC
5.2.3. Sztuczne okleiny na pojedynczym nośniku papierowym
5.2.4. Taśmy obrzeżowe Unoflex i Lamiflex
5.3. Listwy i elementy profilowe z tworzyw sztucznych
5.4. Akcesoria meblowe z tworzyw sztucznych
6. Okucia i materiały dodatkowe
6.1. Wiadomości ogólne i podział okuć
6.2. Charakterystyka okuć
6.2.1. Okucia zamykające
6.2.2. Okucia łączące
6.2.3. Okucia uchwytowe
6.3.4. Okucia zabezpieczające (ochraniające), przytrzymujące i specjalne
6.3. Łączniki metalowe
6.4. Materiały dodatkowe
6.4.1. Wyroby szklane
6.4.2. Płyty marmurowe i alabastrowe
6.5. Warunki magazynowania okuć i materiałów pomocniczych
7. Rodzaje obróbki drewna
7.1. Podział obróbki drewna
7.2. Charakterystyka rodzajów obróbki drewna w pracach stolarskich
8. Suszenie i konserwacja drewna
8.1. Teoretyczne podstawy suszenia
8.1.1. Cel suszenia i jego znaczenie gospodarcze
8.1.2. Fizyczne podstawy suszenia drewna
8.2. Naturalne suszenie drewna
8.2.1. Zasady naturalnego suszenia materiałów tartych
8.2.2. Zagospodarowanie otwartego składu tarcicy
8.2.3. Sztaplowanie materiałów tartych
8.2.4. Mechanizacja składów tarcicy
8.2.5. Czas i kontrola przebiegu suszenia naturalnego
8.2.6. Przyspieszone suszenie naturalne tarcicy
8.3. Suszenie drewna w suszarniach
8.3.1. Metody technologiczne sztucznego suszenia drewna w suszarniach
8.3.2. Powietrzne suszarnie konwekcyjne
8.3.3. Zasady układania tarcicy w suszarniach
8.3.4. Przebieg suszenia
8.3.5. Ogólne zasady kierowania i kontroli procesu suszenia
8.3.6. Organizacja pracy w suszarniach
8.3.7. Nowe metody suszenia tarcicy
8.3.8. Zagadnienia bhp i ochrony przeciwpożarowej podczas naturalnego i sztucznego suszenia drewna
8.4. Zabezpieczanie drewna środkami chemicznymi
8.4.1. Wiadomości ogólne
8.4.2. Wpływ niszczącego działania na drewno różnych czynników
8.4.3. Zabezpieczanie drewna środkami chemicznymi
8.4.4. Zagadnienia bhp przy zabezpieczaniu drewna środkami chemicznymi
9. Podstawy hydrotermicznej i plastycznej obróbki drewna
9.1 Cel i metody obróbki hydrotermicznej
9.2. Obróbka hydrotermiczna przed gięciem drewna
9.2.1. Materiał drzewny
9.2.2. Przebieg obróbki hydrotermicznej przed gięciem
9.3. Obróbka plastyczna drewna metodą gięcia
9.3.1. Znaczenie, podstawy teoretyczne i sposoby gięcia drewna
9.3.2. Gięcie drewna litego
9.3.3. Gięcie tworzyw drzewnych
9.3.4. Gięcie z jednoczesnym klejeniem warstw drewna
9.4 Suszenie i klimatyzowanie elementów giętych
9.5. Zasady organizacji stanowiska pracy i zagadnienia bhp podczas obróbki hydrotermicznej i gięcia drewna
10. Skrawanie drewna i tworzyw drzewnych narzędziami ręcznymi
10.1. Stanowisko robocze obróbki ręcznej
10.1.1. Charakterystyka i rodzaje stanowisk roboczych w rzemiośle i przemyśle drzewnym
10.1.2. Wyposażenie stanowiska roboczego obróbki ręcznej
10.1.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku roboczym
10.2. Zasady ręcznej obróbki drewna
10.2.1. Wiadomości ogólne
10.2.2. Nóż elementarny i geometria ostrza narzędzia skrawającego
10.2.3. Czynniki wpływające na proces skrawania drewna
10.3. Trasowanie drewna i tworzyw drzewnych
10.3.1. Wiadomości ogólne
10.3.2. Cel trasowania
10.3.3. Zasady trasowania
10.3.4. Dobór materiałów zależnie od przeznaczenia elementów
10.3.5. Przyrządy stosowane do trasowania
10.3.6. Organizacja pracy podczas trasowania
10.4. Piłowanie
10.4.1. Charakterystyka pił do obróbki ręcznej
10.4.2. Przygotowanie pił do pracy
10.4.3. Konserwacja i przechowywanie pił
10.4.4. Organizacja pracy podczas piłowania
10.4.5. Zasady piłowania drewna i tworzyw drzewnych
10.4.6. Zagadnienia bhp
10.5. Struganie
10.5.1. Podział i charakterystyka strugania
10.5.2. Charakterystyka strugów i narzędzi strugarskich
10.5.3. Przygotowanie strugów do pracy i ostrzenie noży
10.5.4. Konserwacja i przechowywanie strugów
10.5.5. Organizacja pracy podczas strugania
10.5.6. Zasady i przebieg strugania
10.5.7. Zagadnienia bhp
10.6. Wiercenie
10.6.1. Rodzaje wierceń
10.6.2. Charakterystyka świdrów i przyrządów pomocniczych do wiercenia
10.6.3. Przygotowanie świdrów do pracy
10.6.4. Konserwacja i przechowywanie świdrów
10.6.5. Organizacja pracy podczas wiercenia
10.6.6. Zasady i przebieg wiercenia
10.6.7. Zagadnienia bhp
10.7. Dłutowanie
10.7.1. Charakterystyka narzędzi do dłutowania
10.7.2 Przygotowanie dłut stolarskich do pracy
10.7.3. Konserwacja i przechowywanie dłut stolarskich
10.7.4 Organizacja pracy podczas dłutowania
10.7.5. Zasady i przebieg dłutowania drewna
10.7.6. Zagadnienia bhp
10.8. Obróbka tarnikami i pilnikami
10.8.1. Wiadomości ogólne
10.8.2. Charakterystyka tarników i pilników
10.8.3. Konserwacja i przechowywanie tarników i pilników
10.8.4. Zasady obróbki tarnikami i pilnikami
10.8.5. Zagadnienia bhp
10.9. Wygładzanie (szlifowanie)
10.9.1. Wiadomości ogólne
10.9.2 Charakterystyka i rodzaje papierów ściernych oraz ich zastosowanie
10.9.3. Wygładzanie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych
10.10. Ocena jakości obróbki skrawaniem
11. Połączenia drewna i tworzyw drzewnych
11.1. Określenia
11.2. Klasyfikacja i charakterystyka połączeń
11.2.1. Rodzaje połączeń
11.2.2. Połączenia równoległe
11.2.3. Połączenia kątowe
11.3. Połączenia elementów wykonanych z płyt wiórowych i paździerzowych
11.3.1. Wiadomości ogólne
11.3.2. Połączenia równoległe
11.3.3. Połączenia kątowe
11.4. Zasady wykonywania połączeń stolarskich i wymiarowanie złączy
11.4.1. Zasady wykonywania połączeń stolarskich
11.4.2. Zasady ręcznego wykonywania i wymiarowania złączy stolarskich
Wykaz literatury

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 14 z 18 Następny Następny
Kategoria Obróbka drewna
 
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:
Dom pasywny
Dom pasywny
Dekoracyjne postarzanie mebli, ozdób, bibelotów
Dekoracyjne postarzanie mebli, ozdób, bibelotów
Sucha zabudowa wnętrz
Sucha zabudowa wnętrz

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range