Vademecum ochrony przeciwpożarowej

Cena: 32,00 zł

(Cena netto: 30,48 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Autor: Tadeusz Laurowski
Wydawca: KaBe
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 157
Wymiary: 145x200mm
Okładka miękka
ISBN 83-89387-31-X
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Ochrona przeciwpożarowa towarzyszy człowiekowi od zarania wieków. W obecnej dobie kompleksowa wiedza w tym zakresie nabiera specjalnego znaczenia z uwagi na występujące zagrożenia nowego typu. Następuje również stały rozwój nauk związanych z ochroną przeciwpożarową. Dlatego też ideą jaka przyświecała autorowi i wydawcy tej książki jest to, aby każdy, kto jest zobowiązany do wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, mógł znaleźć podstawową wiedzę i wszelkie informacje w jednym opracowaniu.
W książce "Vademecum ochrony przeciwpożarowej" zawarto wybrane najważniejsze postanowienia przepisów i norm oraz obowiązujące zasady w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla pracowników służb bhp, osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy i instytucjach oraz dla uczestników szkoleń w zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami i pracodawców.
W opracowaniu omówiono aktualne przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej, wymagania techniczne dla budynków, wymagania przeciwpożarowe, techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, sposoby postępowania na wypadek pożaru oraz zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy ofiarom pożarów ze szczególnym uwzględnieniem zasad podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych (PPZ).


OD AUTORA
1. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
    1.1. Podstawa prawna opracowania
    1.2. Pojęcia podstawowe
2. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA BUDYNKÓW
3. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE
    3.1. Zaopatrzenie  w wodę do zewnętrznego gaszenia
    3.2. Drogi pożarowe
    3.3 Wymagania dla instalacji i urządzeń
        3.3.1. Instalacja elektryczna i odgromowa
        3.3.2. Przewody spalinowe i wentylacyjne
    3.4. Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
        3.4.1. Wymagania ogólne
        3.4.2. Czynności zabronione
        3.4.3. Oznakowanie bezpieczeństwa
        3.4.4. Wymagania w zakresie ewakuacji osób
        3.4.5. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
        3.4.6. Gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe
        3.4.7. Wymagania dotyczące użytkowania materiałów niebezpiecznych pożarowo
    3.5. Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo
    3.6. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji zakładu
        3.6.1. Gaśnice i agregaty gaśnicze
        3.6.2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
        3.6.3. Instalacja elektryczna i odgromowa
        3.6.4. Instalacja kominowa i wentylacyjna
        3.6.5. Instalacja gazowa
        3.6.6. Zbiornik magazynowy tlenu
    3.7. Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, remont kapitalny budynków i obiektów budowlanych
    3.8. Sposoby zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
4. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA
    4.1. Alarmowanie
    4.2. Ewakuacja osób
    4.3. Działania ratownicze
    4.4. Współdziałanie kierownictwa zakładu ze strażakiem kierującym działaniami ratowniczymi
5. ŚRODKI TECHNICZNE DO ZWALCZANIA POŻARÓW I WYBUCHÓW
    5.1. Środki gaśnicze
        5.1.1. Woda i woda z dodatkami wspomagającymi
    5.2. Piany gaśnicze - środki pianotwórcze
    5.3. Proszki gaśnicze
    5.4. Gazy obojętne (inertne)
    5.2. Urządzenia gaśnicze
        5.2.1. Podział i nazwy
        5.2.2. Urządzenia zraszaczowe
        5.2.3. Urządzenia tryskaczowe
        5.2.4. Urządzenia pianowe
        5.2.5. Urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla
        5.2.6. Urządzenia na parę wodną
        5.2.7. Halonowe urządzenia gaśnicze
        5.2.8. Proszkowe urządzenia gaśnicze
        5.2.9. Urządzenia gaśnicze w obiektach biurowych i użyteczności publicznej
    5.3. Podręczny sprzęt gaśniczy
        5.3.1. Grupy (podział) pożarów
        5.3.2. Typy i oznaczenia gaśnic
6. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA
    6.1. Ewakuacja
    6.3. Fotoluminescencyjny system sterowania ewakuacją
7. ŚRODKI OGNIOOCHRONNE
8. BAZY DANY CH O SUBSTANCJACH NIEBEZPIECZNYCH
9. OGRANICZANIE SKUTKÓW POŻARÓW
    9.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
    9.2. Instrukcja technologiczno-ruchowa
    9.3. Ramowa instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru
    9.4. Wewnętrzne plany ratownicze - planowanie działań w stanie awaryjnym
10. ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
    10.1. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
        10.1.1. Struktura organizacyjna
11. ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY OFIAROM POŻARÓW
    11.1. Podstawowe zasady podtrzymywania życia (PPZ)
    11.2. Oparzenia
    11.3. Złamania
        11.3.1. Rozpoznanie złamania
        11.3.2. Ogólne zasady udzielania pomocy
        11.3.3. Sposoby unieruchamiania
        11.3.4. Złamania unieruchamiane obłożeniem sztywnymi przedmiotami
        11.3.5. Złamania unieruchamiane odpowiednim ułożeniem
        11.3.6. Złamania unieruchamiane chustami trójkątnymi
    11.4. Omdlenia
        11.4.1. Pozycja boczna ustalona - sposób ułożenia
        11.4.2. Inne ułożenia bezpieczne
    11.5. Wstrząs
        11.5.1. Wstrząs pokrwotoczny
        11.5.2. Wstrząs udarowy
        11.5.3. Postępowanie ratownicze
    11.6. Zatrucia
        11.6.1. Działanie narkotyczne
        11.6.2. Działanie duszące
        11.6.3. Działanie żrące
        11.6.4. Postępowanie ratownicze
BIBLIOGRAFIA.
Przepisy prawne i normy (stan prawny w dniu 30 czerwca 2006 r.)

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 10 z 11 Następny Następny
Kategoria BHP

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)