Wilgotnościomierz Wagner MMI 1100 Data Collection

Cena: 3.013,50 zł

(Cena netto: 2.450,00 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 21 dni

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Wilgotnościomierz Wagner MMI 1100 Data Collection

Profesjonalny wilgotnościomierz MMI 1100 Data Collection mierzy w poszerzonym zakresie mas właściwych drewna (od 200-1000 kg/m3), czyli oprócz gatunków europejskich obejmuje również większość egzotycznych gatunków drewna. Pomiar wilgotności niezależny jest od temperatury mierzonego materiału. Urządzenie posiada możliwość zapisywania w pamięci do 50 pomiarów, podaje wartości maksymalne i minimalne oraz wylicza wartości średnie z wykonanych pomiarów.

Przeznaczony dla producentów mebli, podłóg, parkietów, paneli, dla dostawców wyrobów drewnianych, w tym również laminowanych, pracowników kontroli jakości, budowniczych, inspektorów, architektów i inżynierów.

Wagner MMI 1100 Data Collection to jedno z najbardziej precyzyjnych urządzeń do pomiaru wilgotności drewna na świecie, którego niezawodność i dokładność potwierdzają użytkownicy w wielu fabrykach, laboratoriach i uniwersytetach.

Miernik ten zbiera wartości pomiaru na długości 68mm, szerokości 40mm oraz głębokości 20mm. Dzięki temu, że dane zbierane są z dużej powierzchni, wyniki są dokładniejsze niż dane mierników wykonanych w innej technologii, które nie mają możliwości dokonywania pomiarów w głąb badanego materiału.

Wyniki pomiarów zbliżone są do wyników uzyskiwanych w najbardziej dokładnej, laboratoryjnej metodzie pomiarów suchej masy ASTMD 442-92, która jest najlepszą i najdokładniejszą technologią dokonywania pomiarów w międzynarodowych standardach.

Urządzenie Wagner jest tak zaprojektowane aby bez problemów mieściło się w kieszeni lub skrzynce z narzędziami. Urządzenie to jest niezbędne przy wyrobie mebli, produkcji podłóg i parkietów, powinien je mieć każdy kierownik działu jakości.

Inne ważne zalety urządzeń Wagner MMI 1100 Data Collection:
- dzięki zastosowaniu technologii fal elektromagnetycznych głębokość pomiaru wynosi 20 mm
- zakres pomiaru wilgotności wynosi 5-30%
- przy ustawieniu SG (masy właściwej) powyżej wartości 800 kg/m3 maksymalny zakres pomiaru wynosi poniżej 30%
- urządzenie przydatne jest przy pomiarach wielu rodzajów materiałów z drewna, w tym także płyt laminowanych
- proste i łatwe ustawianie korekty dla właściwego rodzaju materiału eliminuje pomyłki i czasochłonne przeliczanie ręczne
- czytelny cyfrowy wyświetlacz podaje wyniki z dokładnością 0,1%
- pomiar jest niezależny od temperatury i powierzchni drewna
- podczas pracy urządzenie nie zakłóca fal telewizyjnych i radiowych
- istnieje możliwość skalibrowania urządzenia do pomiaru materiałów zamarzniętych
- miernik automatyczne wyłącza się po 1 min. nieużywania.

Produkt amerykańskiej firmy Wagner.

Wilgotnościomierze Wagner posiadają roczną gwarancję. Ewentualne naprawy gwarancyjne oraz bezpłatna kalibracja wykonywana jest w Polsce przez autoryzowany serwis firmy Wagner.

UWAGA: Czas realizacji zamówienia to ok. 7 dni

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Gdy urządzenie jest wyłączone, krótkie przyciśnięcia przycisku ON/HOLD spowoduje włączenie urządzenia i wyświetlenie oznaczenia. Następnie wprowadzamy masę właściwą mierzonego materiału . Po dokonaniu pomiaru wilgotności wciśnięcie i przytrzymanie przycisku ON/HOLD spowoduje zatrzymanie wyświetlania pomiaru. Tryb zatrzymania jest aktywny gdy w lewym rogu ukazany jest symbol HOLD (÷), jest to idealne rozwiązanie gdy dokonujemy pomiarów w trudno dostępnych miejscach. Wynik zostanie zatrzymany na wyświetlaczu aż do momentu ponownego przytrzymania przycisku ON/HOLDD.

Aby wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk ON/HOLD przez 3 sekundy. Urządzenie wyłączy się także automatycznie gdy przez 60 sekund nie zmieni się odczyt i nie zostanie wciśnięty żaden przycisk.

PRZYCISK MASY WŁAŚCIWEJ
Ustawienia masy właściwej mogą być zmieniane aby dostosować urządzenie do danego gatunku drewna. Podczas dokonywania pomiarów innych gatunków drewna niż podstawowego należy dokonać zmiany ustawień masy właściwej drewna. Aby ustalić masę właściwą drewna należy odwołać się do załączonej tabelki gatunków drzew. Ustawiając na specyfikacji właściwą wartość pomijamy kropkę. Gdy urządzenie jest w trybie wykonywania pomiaru przyciśnięcie przycisków “gatunek”, spowoduje wyświetlenie aktualnego ustawienia masy właściwej. Przytrzymanie tego przycisku przez sekundę, spowoduje zmianę tych ustawień. Wciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę masy właściwej o 1, a przytrzymanie go o 10. Wartość ta będzie wzrastała do 100, a po osiągnięciu tej wartości, powróci ona do 20. Gdy ustawimy porządną wartość wciskamy przycisk ON/HOLD, aby powrócić do trybu pomiarów. Przy ustawieniu masy właściwej wyższej niż 80, dokładność pomiaru spadnie poniżej 30 %.Najczęściej mierzone gatunki drewna możemy zapisać na tabeli umieszczonej poniżej wyświetlacza.

DOKONYWANE POMIARÓW
Aby dokonać prawidłowego pomiaru, upewnij się, że ustawienia masy właściwej jest zgodne z gatunkiem drzewa na którym dokonujemy pomiaru. Podczas dokonywania pomiaru należy docisnąć lekko urządzenie do sprawdzanej powierzchni, jest to szczególnie ważne gdy mierzona powierzchnia jest nierówna, nie należy dokonywać pomiarów na powierzchniach uszkodzonych. Gdy na powierzchni znajduje się woda należy ją wytrzeć i poczekać kilka minut i dopiero wtedy dokonać pomiaru. Gdy mierzony materiał jest cieńszy niż 380 milimetrów lepiej jest dokonać pomiaru z obu stron. Jeśli szerokość mierzonego materiału jest mniejsza niż 20 milimetrów należy zachować 2,5 centymetra przestrzeni od mierzonej powierzchni by uniknąć błędów w pomiarach. Pod mierzonym materiałem nie powinny się znajdować żadne metalowe przedmioty.

Powierzchnia czujnika powinna w całości przylegać do sprawdzanego materiału, w przeciwnym wypadku odczyt może być błędny. Dodatkowe korekty urządzenia powinny być wprowadzone gdy dokonujemy pomiaru drewna przesiąkniętego słoną wodą, lub drewna przesiąkniętego pierwiastkami chemicznymi: miedzią, chromem, arsenem (CCA) lub ACQ.

BATERIA
Gdy urządzenie jest włączone a poziom energii baterii jest niski wyświetlony zostanie komunikat po lewej stronie wyświetlacza LO BAT. Gdy ujrzymy ten komunikat należy zmienić baterie w przeciwnym wypadku odczyty mogą być błędne.

PRZECHOWYWANIE
Dla żywotności urządzenia ważne jest odpowiednie przechowywanie go. Proszę unikać nadmiernie gorących lub zimnych miejsc, urządzenie należy przechowywać w etui dołączonym w oryginalnym opakowaniu. Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach w których może występować silne pole elektromagnetyczne, np. w pobliżu silnika elektrycznego, lub w miejscu w którym narażone jest ono na uszkodzenia. Nie zostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, np. pieców, grzejników itp.

KALIBRACJA URZĄDZENIA
Urządzenie zostało poprawnie skalibrowane w fabryce i nie powinno wymagać ponownej kalibracji. Jeśli wymagane jest sprawdzenie poprawności kalibracji, proszę skontaktować się z Wagner Electronics Sales Department w celu zakupienia weryfikatora kalibracji jeśli jeszcze nie jest on w państwa posiadaniu. Jeśli urządzenie wymaga ponownej kalibracji, należy je odesłać do Wagner Technical Services Department poprzez naszych dystrybutorów.

WYMIARY
Długość 116 mm
Szerokość 70 mm
Wysokość 27 mm
Waga 170 g

Obszar pomiarowy
- Długość 63 mm
- Szerokość 43 mm
- Głębokość Skanowania 20 mm

Zasilanie bateria 9V lub akumulatorki niklowo-kadmowe.

 

 

Instrukcja obsługi funkcji dodatkowych dla wilgotnościomierza MMC 1100
1. Przycisk włączania ON \ OFF
Włączenie urządzenia następuje po krótkim wciśnięciu przycisku ON/OFF, na ekranie wyświetlany jest numer firmowy urządzenia, a następnie przy prawidłowej pracy wilgotnościomierza pojawia się wartość 0.0 .
Podczas włączonego trybu pomiarowego przycisk ten służy również do zachowania na wyświetlaczu aktualnie dokonanego pomiaru poprzez krótkie wciśnięcie tego przycisku.
Funkcja zachowania (Hold) wyświetlana jest symbolem ¸ w lewym rogu ekranu. Wyłączenie funkcji Hold następuje po powtórnym wciśnięciu przycisku.
Wyłączenie urządzenia następuje po 3 sekundowym wciśnięciu przycisku ON/OFF, lub automatycznie po dłuższym niż 1 minuta okresie nie używania.

2. Przycisk gatunku drewna SPECIES
Do wprowadzenia właściwego ustawienia dla konkretnego gatunku drewna służy przycisk Species. Po sprawdzeniu w tabeli korekt załączonej wraz z urządzeniem ustawienia dla danego gatunku drewna (np. sosna pospolita 0.52 , buk 0.64) wprowadzenie ustawień następuje po krótkim wciśnięciu przycisku Species , a następnie należy przez dalsze krótkie wciśnięcia wprowadzić właściwy parametr. Przy ciągłym wciśnięciu przycisku wartości zmieniają się co 10, co ułatwia ich szybką zmianę.
Włączenie tej funkcji wyświetlane jest symbolem (:) po lewej stronie ekranu.
Wpisanie flamastrem w tabelce znajdującej się na urządzeniu ustawień dla najczęściej mierzonych gatunków drewna znacznie oszczędza czas wprowadzania właściwych parametrów.
Zachowanie danego ustawienia następuje po krótkim wciśnięciu przycisku ON/OFF, po czym można rozpocząć dokonywanie pomiarów.
Uwaga: Jeśli wartość korekty przekracza 0.80 maksymalna mierzona wilgotność drewna wynosi 30%.

3. Przycisk trybu pracy urządzenia MODE
Przycisk MODE służy do zmiany trybu pracy urządzenia. Po wyłączeniu wilgotnościomierza i ponownym włączeniu powraca on do trybu podstawowego (Mode 1).
Wprowadzanie zmian trybu pracy następuje po krótkim wciśnięciu przycisku MODE, a wyświetlony jest aktualnie używany tryb. Zmianę trybu wprowadza się poprzez kolejne krótkie wciśnięcia przycisku MODE (od 1 do 7). Zatwierdzenie danego trybu następuje po krótkim wciśnięciu przycisku ON/OFF.

Tryb 1 Podstawowy tryb pracy (Mode 1) (:) 1
Tryb ten jest podstawowym trybem pracy urządzenia. Umożliwia natychmiastowy pomiar procentowy zawartości wilgoci w mierzonym materiale, jak również zachowanie na wyświetlaczu , szczególnie w trudno dostępnych miejscach, wyniku pomiaru przez wciśnięcie przycisku ON/OFF. Włącza się automatycznie po uruchomieniu urządzenia.

Tryb 2 Zapis pomiarów w pamięci (Mode 2) (:) 2
Po włączeniu trybu 2 wykonany pomiar może być zapisany w pamięci urządzenia przez krótkie wciśnięcie przycisku ON/OFF. Ilość dokonanych wpisów jest wyświetlana jako L:01, L:02 ... do L:50. Maksymalna liczba zapisanych pomiarów wynosi 50, a po przekroczeniu tej liczby z pamięci usuwany jest najstarszy wpis a dodawany nowy.

Tryb 3 Przeglądanie wyników pomiarów (Mode 3) (:) 3
Po włączeniu tego trybu wyświetlany jest ostatni zapisany w pamięci wynik pomiaru. Jeśli nie ma zapisanych w pamięci wyników na ekranie pojawi się --- . W tym trybie przycisk ON/OFF służy do wyświetlania wcześniejszych pomiarów , a przycisk Species do wyświetlania następnych wyników. Podczas przeglądania wyników “do przodu” po wyświetleniu ostatniego wpisu urządzenie wyświetli pierwszy wpisany w pamięci wynik. Analogicznie działa przy przeglądaniu “do tyłu”.

Tryb 4 Wyświetlanie najniższego wyniku (Mode 4) (:) 4
Tryb ten służy do szybkiego wyświetlenia najniższego pomiaru z wpisanych do pamięci wyników. Jeśli wynik zniknie z ekranu należy wcisnąć krótko przycisk ON/OFF w celu ponownego wyświetlenia wartości. Gdy nie ma zapisanych w pamięci pomiarów wyświetli się ---.

Tryb 5 Wyświetlanie najwyższego wyniku (Mode 5) (:) 5
Tryb ten służy do szybkiego wyświetlenia najwyższego pomiaru z wpisanych do pamięci wyników. Jeśli wynik zniknie z ekranu należy wcisnąć krótko przycisk ON/OFF w celu ponownego wyświetlenia wartości. Gdy nie ma zapisanych w pamięci pomiarów wyświetli się ---.

Tryb 6 Wyświetlanie wartości średniej z dokonanych pomiarów (Mode 6) (:) 6
Tryb ten służy do szybkiego wyświetlenia wartości średniej z wpisanych do pamięci wyników. Jeśli wynik zniknie z ekranu należy wcisnąć krótko przycisk ON/OFF w celu ponownego wyświetlenia wartości. Gdy nie ma zapisanych w pamięci pomiarów wyświetli się ---.

Tryb 7 Usuwanie wpisów (Mode 7) (:) 7
Po włączeniu tego trybu wyświetlana jest aktualna liczba dokonanych wpisów. Tryb ten służy do usunięcia wszystkich zachowanych w pamięci pomiarów. Po wyświetleniu liczby aktualnie wpisanych pomiarów należy krótko (1 sek.) wcisnąć równocześnie przyciski Mode i Species aby wykasować z pamięci wszystkie wcześniej zapisane wartości pomiarów. Po prawidłowym wymazaniu danych na ekranie pojawi się komunikat E : 00. Po zakończeniu kasowania wyników urządzenia powraca do trybu podstawowego (Mode 1).

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 3 z 28 Następny Następny
Kategoria Wilgotnościomierze

Książki

E-book

Prasa

Oprogramowanie

Narzędzia pomiarowe

Inne (1)

Narzędzia ręczne

Narzędzia mocujące

Znakowanie drewna

Esy do drewna

Lasery liniowe

Worki na drewno

Ostrzenie narzędzi

Chemia do drewna

Artykuły BHP

Reklama


Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)