Właściwości fizykomechaniczne płyt z orientowanych wiórów pasmowych poddanych oddziaływaniu środowiskowych czynników starzeniowych

Cena: 27,50 zł

(Cena netto: 26,19 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Właściwości fizykomechaniczne płyt z orientowanych wiórów pasmowych poddanych oddziaływaniu środowiskowych czynników starzeniowych
Autor: Radosław Mirski
Wydawca: UP w Poznaniu
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 133
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISSN 1896-1894

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

OSB to typowy materiał inżynierski, zastępujący sklejkę bądź drewno lite w budownictwie, zarówno jako szeroko pojęte szalunki i konstrukcje. W tym ostatnim przypadku wykorzystuje się je na poszycia ścian, stropów i dachów oraz jako środniki w belkach dwuteowych. Belki tego typu mają zastosowanie w konstrukcjach stropów, słupów ścian oraz elementach konstrukcyjnych dachów, a ich wykorzystanie ogranicza zużycie drewna, litego.

Materiał ten jest powszechnie stosowany dzięki swym specyficznym właściwościom. Płyty te cechują się nie tylko bardzo dobrymi właściwościami fizyko mechaniczny mi, ale jako nieliczne z tworzyw drzewnych mają świadomą anizotropię na płaszczyźnie płyty, wynikającą z ukierunkowania wiórów w poszczególnych warstwach. Uzyskanie takich właściwości wynika głównie z zastosowania do ich produkcji odpowiedniej jakości wiórów, a dokładniej ich geometrii. Kształt wiórów powinien pozwalać na przeniesienie jak największej liczby cech z pozytywnych właściwości drewna naturalnego na płytę oraz umożliwić łatwą ich orientację. Wydaje się zatem, że im dłuższy i szerszy wiór, tym lepiej, jednak - jak wykazały przeprowadzone badania - wzrost długości wiórów powyżej 120 mm nie powoduje już istotnego przyrostu wytrzymałości na zginanie statyczne oraz modułu elastyczności i statyczności płyty.

W literaturze przedmiotu bardzo dużo uwagi poświęca się efektowi mechaniczno-wilgotnościowemu drewna, a jego obecność stwierdzono przy: zginaniu, ściskaniu, rozciąganiu oraz skręcaniu. Efekt ten wynika z istotnych zmian właściwości drewna ulegającego okresowym zmianom wilgotności lub pozostającego w stanie wysokiej wilgotności przez dłuższy okres, a będącego w stanie obciążenia. Mikro- i makropęknięcia oraz wzrost wilgotności przyczyniają się do zmniejszenia wytrzymałości elementów drewnianych oraz deformacji połączeń ciesielskich.

Drugim bardzo istotnym zagadnieniem związanym z oddziaływaniem warunków atmosferycznych, w wyniku których następuje długotrwały wzrost wilgotności, jest porażenie przez grzyby. Jak wiadomo, grzyby atakujące drewno mogą powodować albo niewielkie szkody, często związane tylko z efektem estetycznym, albo całkowitą destrukcję drewna. Poziom destrukcji drewna przez grzyby definiuje się trzema typami rozkładu: brunatnym, białym i szarym, a z każdym typem związany jest inny poziom zniszczeń, przebieg tego procesu oraz rodzaj grzyba.

Należy pamiętać, że drewno i inne materiały drewnopochodne należą do głównej grupy materiałów stosowanych w budownictwie, a rozwój grzybów na ich powierzchni powoduje nie tylko pogorszenie efektów estetycznych i osłabienie konstrukcji, ale także może wpływać na stan zdrowia osób przebywających w takich zagrzybionych pomieszczeniach.

Jak wynika z powyższego problematyka czynników starzeniowych w procesie przetwarzania oraz użytkowania elementów drewnianych  jest ciągle aktualna. Obserwowany w ostatnich łatach wzrost znaczenia drewnopochodnych elementów płytowych, w szczególności płyt OSB, w konstrukcjach oraz zadaniach związanych z procesami budowlanymi (szalunki; ogrodzenia, przegrody, belki, osłony prowizorycznych przejść) powoduje, że również w tym przypadku należy się liczyć z równie intensywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych czy też biologicznych, kształtujących ich trwałość oraz zachowanie się w trakcie użytkowania.

Celem pracy zatytułowanej Właściwości fizykomechaniczne płyt z orientowanych wiórów pasmowych poddanych oddziaływaniu środowiskowych czynników starzeniowych było określenie wpływu oddziaływania czynników środowiskowych na właściwości płyt OSB. przeznaczonych do użytkowania w warunkach wilgotnych. Tak sformułowany cel pracy powinien nie tylko ilościowo określić wpływ poszczególnych czynników, ale także pozwolić na poznanie mechanizmu starzenia się płyt w trakcie ich użytkowania. Powinien ponadto wskazać cechy pozwalające na łatwą ocenę stopnia degradacji płyt OSB lub chociażby wskazać, jakie czynniki środowiskowe powinny zawierać testy starzeniowe, aby jak najbardziej odzwierciedlały utratę właściwości fizykomechanicznych przez płyty użytkowane w warunkach zewnętrznych.
Badania oparto głównie na dwóch rodzajach płyt produkcji przemysłowej:
• płytach nośnych do użytkowania w warunkach wilgotnych - OSB/3.
• płytach o podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń, użytkowanych I w warunkach wilgotnych - OSB/4.
Dla obu rodzajów płyt określono wpływ czynników fizycznych (wilgotności I i temperatury), a dla płyt OSB/3 dodatkowo biologicznych. Dla osiągnięcia przedstawionego celu określono:
• wpływ temperatury w zakresie: -15°C; 20°C; 35°C; 50°C i 80CC.
• wpływ względnej wilgotności powietrza dla poziomów 30% RH i 90 (85)% RH.
• wpływ grzybów (pleśni)
na właściwości fizykomechaniczne lub/i odkształcenia wymiarowe płyt OSB. Analogiczne badania przeprowadzono na płytach OSB wytwarzanych w warunkach laboratoryjnych.

W celu określenia udziału środków wiążących w mechanizmie starzenia się płyt. dla wybranych wariantów wilgotnościowo-temperaturowych określono zmiany w strukturze chemicznej środków wiążących w tych warunkach metodą spektroskopii w podczerwieni.

Wyniki tych badań, przez odniesienie się do literatury światowej, winny z jednej strony wskazać kierunek badań nad środkami wiążącymi do wytwarzania płyt OSB o podwyższonej odporności na oddziaływanie zmiennych warunków otoczenia, z drugiej zaś pozwolić na lepsze poznanie mechanizmów starzenia się płyt o wiórach pasmowych. Ponadto wyniki tych badań powinny umożliwić przewidywanie zachowania się płyt OSB w różnych warunkach środowiskowych, bez przeprowadzania długotrwałych i żmudnych testów (niektóre testy prowadzono przez ponad 18 miesięcy, a zebranie całościowego pakietu oznaczeń trwało blisko 10 lat).

WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI                                           
1. WPROWADZENIE                                                       
2. STAN WIEDZY NA TEMAT WYTWARZANIA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI PŁYT OSB                                       
3. CEL I ZAKRES PRACY                                                   
4. MATERIAŁ I METODY                                                   
4.1. Charakterystyka użytych w badaniach płyt OSB                   
4.1.1. Właściwości płyt przemysłowych i wytwarzanych laboratoryjnie                                                            
4.1.2. Ocena jakości zaklejenia płyt OSB w warunkach laboratoryjnych                                                        
4.2. Fizykomechaniczne właściwości płyt OSB                          
4.2.1. Wpływ temperaturowo-wilgotnościowych parametrów powietrza na właściwości płyt OSB                           
4.2.1.1. Wpływ powietrza o różnej temperaturze           
4.2.1.2. Wpływ cyklicznych zmian temperatury           
4.2.1.3. Wpływ oddziaływania powietrza o różnej względnej wilgotności                                           
4.2.2. Wpływ moczenia w wodzie na właściwości płyt OSB        
4.2.3. Odporność na wilgoć w warunkach badania cyklicznego
4.2.4. Wpływ warunków atmosferycznych                        
4.2.5. Wpływ czynników biologicznych (grzybów pleśniowych)
4.3. Stabilność wymiarowa płyt OSB poddanych oddziaływaniu powietrza o zmieniającej się wilgotności                                    
4.4. Ocena struktury środków wiążących poddanych oddziaływaniu czynników środowiskowych                                           
4.5. Ocena statystyczna wyników badań                                
5. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ                                       
5.1. Wpływ warunków klimatyzowania na strukturę utwardzonych klejów                                                                        
5.2. Wpływ temperatury na właściwości płyt OSB                       
5.2.1. Wpływ długotrwałego oddziaływania temperatur w zakresie od -15°C do +80°C                                           
5.2.2. Wpływ wilgotności początkowej na właściwości płyt przechowywanych w ujemnej temperaturze                       
5.2.3. Wpływ temperatury wysychania płyt OSB o znacznej wilgotności na ich właściwości fizykomechaniczne           
5.2.4. Wpływ cyklicznego oddziaływania zmiennych temperatur na właściwości płyt OSB                                    
5.3. Wpływ powietrza o różnej wilgotności na właściwości płyt OSB
5.3.1. Wpływ długotrwałego oddziaływania powietrza o różnej temperaturze i wilgotności względnej 90%                   
5.3.2. Wpływ cyklicznych zmian wilgotności w zależności od temperatury powietrza na właściwości płyt OSB               
5.4. Wpływ długotrwałego oddziaływania wody o różnej temperaturze na właściwości płyt OSB                                            
5.5. Zmiany wymiarowe płyt                                               
5.6. Zmiany grubości a zmiany wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn                                                       
5.7. Wpływ czynników biologicznych (pleśni)                           
5.8. Wpływ warunków atmosferycznych na właściwości płyt OSB 
5.9. Korelacje między właściwościami płyt poddanych działaniu czynników starzeniowych a warunkami zewnętrznymi                   
6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI                                           
7. LITERATURA                                                               
SUMMARY                                                                      

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 11 z 14 Następny Następny
Kategoria Tworzywa drzewne

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range