Fizjologia roślin z elementami biochemii

Produkt niedostępny
Tytuł: Fizjologia roślin z elementami biochemii
Autor: Romuald Domański
Wydawca: UP Poznań
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 283
Wymiary: 166x239 mm
Okładka miękka
ISBN 83-7160-269-3
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Fizjologia roślin zajmuje się procesami życiowymi, które zachodzą w roślinie i prowadzą ją przez kolejne etapy wzrostu i rozwoju. Wiele z nich przebiega równocześnie w zmieniających się warunkach (światło, temperatura, uwodnienie). Procesy życiowe zarówno komórki, jak i całego organizmu zachodzą w każdym stadium rozwojowym. Dotyczą: pobierania wody i soli mineralnych, transportu wewnętrznego różnych związków, oddychania, fotosyntezy regulacji wzrostu, kwitnienia czy tworzenia nasion. Są one współzależne, gdyż na przykład od zaopatrzenia rośliny w fosfor i magnez zależy oddychanie, które warunkuje fotosynteza dostarczająca cukrów do tego procesu, dzięki czemu powstaje energia niezbędna roślinie do życia.
 
W podręczniku "Fizjologia roślin z elementami biochemii" przedstawiono przebieg procesów życiowych i ich rolę w ogólnym metabolizmie rośliny. Życie rośliny prezentuje autor ciekawie — opiera się na bogatej literaturze i wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym, unikając przy tym nadmiaru informacji. Dużym walorem książki są także liczne ilustracje.
Spis treści
Przedmowa
1. Definicja i zakres fizjologii roślin
1.1. Wprowadzenie
1.2. Związki fizjologii roślin z innymi gałęziami wiedzy
1.3. Rozwój fizjologii roślin
1.4. Fizjologia roślin a produkcja roślinna
1.5. Związki fizjologii roślin z hodowlą i uprawą lasu
2. Część ogólna
2.1. Regulacja procesów życiowych w komórce
2.1.1. Układy martwe - związki struktury z funkcją
2.1.2. Układy żywe - ich organizacja i autoregulacja
2.1.3. Regulacja objawem przystosowania
2.1.4. Enzymy jako element regulacji procesów życiowych
2.1.5. Rola regulatorów wzrostu i cAMP w autoregulacji
2.1.6. Rola wody w układach regulacyjnych
2.2. Żywe i martwe składniki komórki i ich funkcje
2.2.1. Komórka jako układ biofizykochemiczny
2.2.2. Blaszka środkowa - lokalizacja, skład, powstawanie i funkcja
2.2.3. Ściana komórkowa pierwotna i wtórna - powstawanie, budowa
i funkcja
2.2.4. Protoplast - pojęcie, skład chemiczny, żywe i martwe elementy; zmiany w czasie
2.2.5. Błony cytoplazmatyczne - lokalizacja, budowa, powstawanie
i funkcja
2.2.6. Retikulum endoplazmatyczne - lokalizacja, budowa i funkcja
2.2.7. Cytoplazma podstawowa - skład fizykochemiczny i funkcja
2.2.8. Plastydy - rodzaje, powstawanie, przemiany, budowa i funkcja
2.2.9. Mitochondria - budowa i funkcja.
2.2.10. Jądro - budowa, skład i funkcja
2.2.11. Struktury Golgiego - lokalizacja, budowa i funkcja
2.2.12. Rybosomy - lokalizacja, budowa i funkcja
2.2.13. Sferosomy - lokalizacja, budowa i funkcja
2.2.14. Wakuola - powstawanie i funkcja
2.2.15. Budowa komórek i ich funkcja w tkankach
2.3. Związki organiczne komórki i ich funkcje
2.3.1. Cukrowce
2.3.1.1. Właściwości fizykochemiczne cukrów
2.3.1.2. Metabolizm ogólny cukrowców w roślinie
2.3.1.3. Podział cukrowców
2.3.1.4. Znaczenie cukrowców w życiu rośliny
2.3.1.5. Pochodne cukrowców i ich funkcja
2.3.1.6. Kwasy organiczne i garbniki
2.3.2. Tłuszczowce
2.3.2.1. Budowa i podział tłuszczowców
2.3.2.2. Znaczenie tłuszczowców w życiu roślin
2.3.2.3. Biosynteza i rozkład tłuszczowców
2.3.3. Terpenoidy
2.3.3.1. Wprowadzenie
2.3.3.2. Olejki eteryczne
2.3.3.3. Żywice i kauczuk
2.3.3.4. Terpenowce aktywne metabolicznie
2.3.3.5. Lignina
2.3.4. Azot w życiu roślin
2.3.4.1. Azot w glebie i biologiczne wiązanie azotu
2.3.4.2. Przemiany azotu mineralnego w roślinie
2.3.4.3. Aminokwasy - budowa i znaczenie
2.3.4.4. Alkaloidy
2.3.5. Białka roślinne
2.3.5.1. Podział i cechy struktury białek
2.3.5.2. Funkcja białek, rola jądra i rybosomów w biosyntezie
2.3.5.3. Budowa i funkcje DNA
2.3.5.4. Budowa i rola RNA w biosyntezie białek
2.3.5.5. Biosynteza białek a wzrost roślin
2.3.5.6. Bodźce wewnętrzne biosyntezy białek
2.3.6. Enzymy - budowa, powstawanie i funkcja
2.3.6.1. Uwagi ogólne
2.3.6.2. Budowa i powstawanie enzymów
2.3.6.2. Podział enzymów
2.3.6.3. Zasada działania enzymów
2.3.6.4. Lokalizacja enzymów
2.3.6.5. Enzymy metabolizmu cukrowców, tłuszczowców, białek
3. Podstawowe procesy życiowe roślin
3.1. Gospodarka wodna
3.1.1. Właściwości wody
3.1.2. Woda w roślinie
3.1.3. Wymiana wody między komórką a otoczeniem
3.1.4. Dostępność i pobieranie wody glebowej przez rośliny
3.1.5. Przewodzenie wody w korzeniu
3.1.6. Transport wody w roślinie (etapy transportu)
3.1.7. Transpiracja szparkowa i kutykularna
3.1.8. Czynniki środowiska a gospodarka wodna roślin
3.1.9. Wpływ uwodnienia na niektóre procesy życiowe roślin
3.2. Pobieranie i funkcja składników mineralnych
3.2.1. Fizjologiczne podstawy nawożenia, żywienie mineralne a wzrost roślin
3.2.2. Makro- i mikroelementy
3.2.3. Pobieranie soli i jonów przez komórkę
3.2.4. Sole fizjologicznie aktywne
3.2.5. Metody określania funkcji składników mineralnych, diagnozy niedoborów 
3.2.5.1. Wprowadzenie
3.2.5.2. Występowanie i funkcja makro- i mikroelementów w procesach życiowych roślin
3.2.5.3. Objawy niedoboru makro- i mikroelementów
3.2.6. Transport składników mineralnych w roślinach
3.2.7. System korzeniowy a pobieranie składników mineralnych, rola mikoryzy
3.2.8. Dynamika pobierania składników mineralnych
3.2.9. Podstawy fizjologiczne nawożenia dolistnego
3.3. Fotosynteza
3.3.1. Definicja pojęcia
3.3.2. Wpływ temperatury na fotosyntezę
3.3.3. Dwutlenek węgla, jego źródła i związek z fotosyntezą
3.3.4. Światło i jego właściwości
3.3.4.1. Uwagi ogólne
3.3.4.2. Światło a fotosynteza
3.3.5. Liść a fotosynteza
3.3.5.1. Charakterystyka ogólna liścia
3.3.5.2. Powstawanie i budowa chloroplastu
3.3.5.3. Barwniki chloroplastów - chlorofil
3.3.5.4. Pozostałe barwniki chloroplastów
3.3.6. Chemizm fotosyntezy, funkcja fotosystemu PS-I i PS-II, reakcje jasne i ciemne
3.3.7. Energetyka procesu fotosyntezy
3.3.8. Rośliny cyklu C4 - cechy anatomiczne i fizjologiczne
3.3.9. Powstawanie aminokwasów, białek i lipidów w procesie fotosyntezy
3.3.10. Fotosynteza względna i bezwzględna, punkt kompensacyjny
3.3.11. Możliwości regulacji fotosyntezy
3.3.12. Znaczenie transportu wewnętrznego dla fotosyntezy
3.3.13. Fotooddychanie i jego funkcja
3.3.14. Chemosynteza i jej znaczenie
3.4. Transport związków organicznych w roślinie
3.4.1. Wprowadzenie
3.4.2. Tkanka przewodząca asymilaty
3.4.3. Metabolizm transportu - rola regulatorów wzrostu, donorów i akceptorów 
3.4.4. Warunki zewnętrzne a transport asymilatów
3.5. Oddychanie roślin
3.5.1. Wprowadzenie
3.5.2. Funkcja oddychania
3.5.3. Mitochondria - struktury warunkujące oddychanie tlenowe
3.5.4. Zależność oddychania od warunków zewnętrznych
3.5.5. Mierniki oddychania, intensywność oddychania różnych organów
3.5.6. Chemizm i lokalizacja procesu oddychania, cykl pentozofosforanowy, fermentacja
3.5.7. Bilans energetyczny oddychania
3.5.8. Związki oddychania z innymi procesami życiowymi
4. Niektóre problemy fizjologii wzrostu i rozwoju roślin
4.1. Fizjologia powstawania i kiełkowania nasion
4.1.1. Molekularne podstawy dziedziczności
4.1.2. Fizjologia kwitnienia, zapylenie, samoniezgodność
4.1.3. Przemiany fizjologiczno-biochemiczne podczas powstawania nasion 
4.1.4. Przemiany fizjologiczno-biochemiczne podczas kiełkowania nasion
4.2. Wzrost roślin i ich organów
4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2. Wpływ czynników zewnętrznych na wzrost
4.2.3. Lokalizacja wzrostu i jego rodzaje
4.2.4. Różnicowanie tkanek i organogeneza
4.2.5. Wzrost zasadniczych organów rośliny
4.2.5.1. Wzrost liścia
4.2.5.2. Wzrost łodygi
4.2.5.3. Wzrost korzeni
4.2.6. Wzrost a ontogeneza, rytmika wzrostu, krzywa wzrostu i krzywa wielkiego okresu wzrostu
4.2.7. Korelacje wzrostowe, regeneracja i rozmnażanie wegetatywne roślin 
4.2.8. Odpadanie liści, kwiatów i owoców
4.3. Regulatory wzrostu
4.3.1. Definicja pojęcia
4.3.2. Auksyny
4.3.3. Gibereliny
4.3.4. Cytokininy
4.3.5. Etylen
4.3.6. Inhibitory
4.3.7. Mechanizm działania regulatorów wzrostu
4.3.8. Oznaczanie regulatorów wzrostu
4.3.9. Herbicydy, retardanty, desykanty
4.4. Ruchy roślin
4.4.1. Uwagi ogólne
4.4.2. Tropizmy, nastie
4.4.3. Mechanizm tropizmów i nastii
4.4.4. Ruchy lokomotoryczne
4.4.5. Ruchy higroskopowe
4.4.6. Znaczenie biologiczne ruchów roślin
4.5. Rozwój roślin
4.5.1. Stadia rozwojowe
4.5.2. Spoczynek nasion, pąków i innych organów
4.5.2.1. Spoczynek nasion
4.5.2.2. Spoczynek pąków i innych organów
4.5.2.3. Spoczynek bezwzględny i względny
4.5.3. Rozmnażanie generatywne - wpływ warunków zewnętrznych
4.5.3.1. Wprowadzenie
4.5.3.2. Fotoperiodyzm
4.5.3.3. Wernalizacja-jaryzacja
5. Fizjologiczne podstawy odporności roślin
5.1. Zjawiska i pojęcie odporności, hartowanie roślin
5.2. Mechanizmy fizjologiczne odporności na stresy wilgotnościowe i termiczne 
5.2.1. Wprowadzenie
5.2.2. Metabolizm rośliny w czasie stresu
5.3. Odporność a gospodarka energetyczna
5.4. Zależność między wzrostem, regulatorami wzrostu i odpornością roślin
6. Zakończenie
Literatura
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 39 z 40 Następny Następny
Kategoria Nauka o drewnie

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range