Polimery syntetyczne i materiały malarsko-lakiernicze w przemyśle drzewnym

Cena: 36,75 zł

(Cena netto: 35,00 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Polimery syntetyczne i materiały malarsko-lakiernicze w przemyśle drzewnym
Autor: Marek Jabłoński, Eva Ružińska, Michał Świetliczny
Wydawca: SGGW
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 247
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7583-044-6

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

W porównaniu z materiałami tradycyjnymi tworzywa sztuczne, a zwłaszcza polimery syntetyczne są relatywnie nowymi materiałami i obecnie używa się ich nieomal we wszystkich dziadzinach ludzkiej działalności. Polimery odgrywają bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Używane są w postaci wyrobów ze skóry, drewna i włókien naturalnych. Asortyment używanych produktów z polimerów naturalnych obejmuje lakiery, kleje i wyroby artystyczne.

1. Wstęp        9
2. Klasyfikacja polimerów        13
2.1. Podział polimerów        13
2.2. Reakcje powstawania polimerów        21
2.2.1. Reakcje polimeryzacji        21
2.2.2. Reakcje polikondensacji        26
2.2.3. Reakcje poliaddycji        26
2.3. Termoplasty, duroplasty, elastomery        27
2.4. Struktura polimerów        32
2.4.1. Jednostki strukturalne i budujące        32
2.4.2. Funkcyjność monomeru        35
2.5. Struktura fazowa polimerów        36
2.6. Sposoby prowadzenia syntezy substancji wielkocząsteczkowych        42
2.6.1. Polimeryzacja        42
2.6.2. Polikondensacja        45
3. Właściwości polimerów syntetycznych        47
4. Przetwarzanie polimerów        53
4.1. Podział i główne grupy technologii przetwarzania polimerów        53
4.2. Technologie przygotowawcze przetwarzania polimerów        54
4.3. Podstawowe technologie przetwarzania polimerów        58
4.3.1. Walcowanie        58
4.3.2. Wytłaczanie        60
4.4. Technologie cykliczne przetwarzania polimerów        61
4.4.1. Prasowanie        62
4.4.2. Wyciskanie        62
4.4.3. Wtryskiwanie        63
4.4.4. Rozdmuchiwanie        65
4.4.5. Kształtowanie        67
4.5. Przetwarzanie tworzyw sztucznych w stanie ciekłym        69
4.5.1. Odlewanie        69
4.5.2. Maczanie        71
4.5.3. Kaszerowanie        71
4.6. Obróbka i łączenie polimerów        72
4.6.1. Mechaniczna obróbka polimerów        72
4.6.2. Łączenie polimerów        72
4.7. Powierzchniowe wykańczanie polimerów        77
4.7.1. Drukowanie na wyrobach z tworzyw sztucznych        77
4.7.2. Metalizowanie wyrobów z tworzyw sztucznych        79
4.7.3. Wytłaczanie wzorów na powierzchni z tworzyw sztucznych (seniowanie)        80
4.7.4. Polerowanie wyrobów z tworzyw sztucznych        81
4.7.5. Zamszowanie wyrobów z tworzyw sztucznych        81
4.7.6. Patynowanie wyrobów z tworzyw sztucznych        82
4.7.7. Matowanie wyrobów z tworzyw sztucznych        82
4.7.8. Nanoszenie fluidyzacyjne na powierzchnię tworzyw sztucznych        82
5. Zastosowanie polimerów        84
5.1. Poliolefiny        84
5.1.1. Polietylen (PE)        84
5.1.2. Kopolimery etylenu        87
5.1.3. Polipropylen (PP)        88
5.1.4. Poli(1-buten) (PB)        90
5.1.5. Poliizobutylen (PIB) i kauczuk butylowy (IIR)        91
5.1.6. Poli(4-metylo-1-penten) (PMP)        91
5.2. Elastomery kauczukowe – polidieny        92
5.2.1. Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR)        93
5.2.2. Kauczuki polibutadienowe (BR)        93
5.2.3. Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)        94
5.2.4. Kauczuk chloroprenowy (CR)        94
5.3. Polistyren        95
5.3.1. Standardowy polistyren (PS) i spieniony polistyren (EPS)        95
5.3.2. Polistyren wysokoudarowy (S/B, HIPS)        97
5.3.3. Kopolimery styrenowo-akrylonitrylowe (SAN)        97
5.3.4. Terpolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS)        98
5.3.5. Terpolimery akrylonitryl-styren-akryl (ASA)        99
5.4. Polimery zawierające fluorowce        99
5.4.1. Poli(chlorek winylu) (PVC)        99
5.4.2. Poli(chlorek winilidenu) (PVDC) i kopolimery chlorku winilidenu        103
5.4.3. Polimery fluorowe        104
5.4.4. Politetrafl uoroetylen (PTFE)        104
5.4.5. Polichlorotrifl uoroetylen (PCTFE)        105
5.4.6. Poli(fluorek winylu) (PVF)        105
5.4.7. Polifluorowinyl (PVDF)        105
5.5. Poliwinyloestry        106
5.5.1. Poli(octan winylu) (PVAC)        106
5.5.2. Poli(alkohol winylowy) (PVAL)        107
5.6. Polimery i kopolimery kwasu akrylowego i metakrylowego i ich pochodne        107
5.6.1. Poli(metakrylan metylu) (PMMA)        108
5.6.2. Kopolimery estrów kwasu metakrylowego        109
5.6.3. Poliakrylonitryl (PAN)        109
5.6.4. Policyjanoakrylany        110
5.7. Polietery        110
5.7.1. Politlenek fenylu (PPO)        110
5.7.2. Poliaryloeteroketon (PAEK/PEEK)        111
5.8. Poliacetale        111
5.8.1. Polioksymetylen (POM)        111
5.9. Poliestry        112
5.9.1. Poli(tereftalan etylenu) (PET)        112
5.9.2. Poli(tereftalan butylu) (PBT)        113
5.9.3. Poliwęglany (PC)        114
5.9.4. Poliestry nienasycone (UP)        116
5.10. Poliamidy (PA)        117
5.10.1. Poliamid 66        118
5.10.2. Poliamid 11        118
5.10.3. Poliamid 6        119
5.10.4. Poliaryloamidy (PAA)        119
5.11. Polisulfidy i polisulfony        120
5.11.1. Polisulfidy        120
5.11.2. Polisulfony (PSU)        121
5.12. Fenoplasty (PF)        122
5.13. Aminoplasty        124
5.13.1. Żywice mocznikowo-formaldehydowe (UF)        124
5.13.2. Żywice melaminowo-formaldehydowe (MF)        127
5.14. Silikony (SI)        129
5.15. Żywice epoksydowe (EP)        131
5.16. Poliuretany (PUR)        134
5.16.1. Materiały lekkie (porowate)        135
5.16.2. Kleje poliuretanowe        135
5.16.3. Włókna z poliuretanów liniowych        136
5.16.4. Elastomery poliuretanowe        137
5.17. Celuloza i jej pochodne        137
5.17.1. Estry celulozy        137
5.17.2. Etery celulozy        140
5.18. Tworzywa sztuczne porowate        140
5.18.1. Klasyfikacja i wytwarzanie struktur porowatych        140
5.18.2. Porowaty poli(chlorek winylu) (PVC)        143
5.18.3. Porowate tworzywa poliuretanowe (PUR)        144
5.18.4. Porowaty polistyren (PS)        146
6. Polimery syntetyczne w drzewnictwie, wzornictwie przemysłowym i sztuce        147
6.1. Polimery syntetyczne w przemyśle drzewnym        147
6.1.1. Polimery syntetyczne w meblarstwie        147
6.1.2. Polimery syntetyczne w budownictwie i stolarce        150
6.2. Polimery syntetyczne w tapicerstwie        152
6.2.1. Włókna syntetyczne w materiałach pokryciowych        153
6.2.2. Nowe zastosowania dla włókien syntetycznych        156
6.3. Polimery syntetyczne we wzornictwie przemysłowym i w sztuce        157
6.3.1. Polimery syntetyczne we wzornictwie przemysłowym        157
6.3.2. Polimery w sztuce        163
6.4. Wykorzystanie tworzyw sztucznych konstrukcyjnych        165
7. Wyroby malarsko-lakiernicze        167
7.1. Wprowadzenie        167
7.2. Klasyfikacja wyrobów lakierowych        168
7.3. Składniki wyrobów lakierowych        172
7.3.1. Składniki podstawowe        172
7.3.1.1. Substancja błonotwórcza        172
7.3.1.2. Pigmenty        173
7.3.1.3. Napełniacze (wypełniacze)        174
7.3.1.4. Barwniki        175
7.3.1.5. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki        175
7.3.2. Składniki pomocnicze        177
7.4. Wyroby lakierowe wysychające fizycznie        178
7.4.1. Spirytusowe wyroby lakierowe        179
7.4.2. Lakiery bezolejowe        180
7.4.3. Celulozowe wyroby lakierowe        180
7.4.4. Wyroby asfaltowe i bitumiczne        181
7.4.5. Wyroby z polimerów i kopolimerów akrylowych        181
7.5. Wyroby lakierowe schnące chemicznie z udziałem tlenu. Wyroby olejne        182
7.6. Wyroby lakierowe schnące chemicznie bez udziału tlenu        184
7.6.1. Wyroby chemoutwardzalne        184
7.6.1.1. Wyroby poliuretanowe        185
7.6.1.2. Wyroby epoksydowe        186
7.6.1.3. Wyroby poliestrowe        188
7.6.2. Wyroby termoutwardzalne        188
7.7. Wyroby wodorozcieńczalne        188
7.8. Wyroby proszkowe        191
7.9. Wyroby wytwarzane na podstawie nanotechnologii        194
8. Procesy suszenia wyrobów lakierowych        195
8.1. Wprowadzenie        195
8.2. Suszenie w warunkach otoczenia        195
8.3. Suszenie metodami przyspieszonymi        196
8.3.1. Suszenie metodą konwekcyjną        196
8.3.2. Suszenie za pomocą promieniowania podczerwonego IR        198
8.3.3. Suszenie (utwardzanie) za pomocą promieniowania nadfioletowego UV        200
8.3.4. Suszenie (utwardzanie) wyrobów lakierowych strumieniem elektronów (EBC)        203
8.3.5. Utwardzanie w polu promieniowania mikrofalowego        204
8.3.6. Przykładowy czas suszenia materiałów malarskich        204
9. Barwienie drewna        205
10. Metody aplikacji wyrobów lakierowych        207
10.1. Wprowadzenie        207
10.2. Aplikacje ręczne        207
10.3. Metody natryskowe        209
10.3.1. Natrysk pneumatyczny        209
10.3.2. Natrysk hydrodynamiczny (AIRLESS)        216
10.3.3. System aircoat        217
10.3.4. Natrysk hydrodynamiczno-pneumatyczny AIRMIX        218
10.4. Malowanie elektrostatyczne        219
10.5. Aplikacja metodą polewania wielostrumieniowego (flow coating)        221
10.6. Aplikacja metodą polewania na polewarkach (malowanie kurtynowe)        222
10.7. Malowanie próżniowe        223
10.8. Malowanie za pomocą walców        225
10.9. Malowanie przez zanurzanie        227
10.10. Malowanie w bębnach (bębnowanie)        229
11. Naprasowywanie gotowych pokryć        231
Piśmiennictwo        239

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 3 z 11 Następny Następny
Kategoria Lakierowanie, malowanie
 
Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Przewodnik do ćwiczeń z polimerów
Przewodnik do ćwiczeń z polimerów

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range