Hodowla lasu (tom I)

Cena: 94,20 zł

(Cena netto: 89,71 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 7 dni

Tytuł: Hodowla lasu (tom I) Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów
Autor: Andrzej Jaworski
Wydawca: PWRiL
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 640
Wymiary: 173x242 mm
Okładka twarda
ISBN 978-83-09-01075-3

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Publikacja "Hodowla lasu" jest częścią trzytomowego dzieła, obejmującego takie działy hodowli lasu jak:
 

  • „Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów" (tom I)
  • „Pielęgnowanie lasu" (tom II)
  • „Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych" (tom III)


Autorem tej trylogii jest prof. dr hab. Andrzej Jaworski, którego osoba i pióro od wielu lat są dobrze znane polskim leśnikom.
Od wielkich akademickich syntez polskiej literatury leśnohodowlanej minęło parę dziesiątków lat, nacechowanych niespotykanym rozwojem nauki. Między innymi przewartościowaniu musiały ulec nasze wyobrażenia o prawach rządzących ekosystemami leśnymi. Temu wyzwaniu stara się sprostać Autor, podejmując próbę przedstawienia klasycznych zagadnień z zakresu hodowli lasu i ukazania aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie.

Od Autora
1. Las, leśnictwo i hodowla lasu
    1.1. Uwagi wstępne
    1.2. Funkcje lasu
        Aneks 1. Leśnictwo wielofunkcyjne
    1.3. Zadania hodowli lasu
2. Kategorie lasu
    2.1. Ogólna charakterystyka
        Aneks 2. Lasy ochronne
    2.2. Lasy sztuczne i półnaturalne (bliskie naturze), a współczesne kierunki hodowli lasu
                Lasy sztuczne; Las bliski naturze; Koncepcja lasu naturalnego (ekologistycznego)
3. Budowa, struktura i dynamika lasów o charakterze pierwotnym
    3.1. Uwagi wstępne
    3.2. Stadia i fazy rozwojowe lasu pierwotnego
                Stadium dorastania; Stadium optymalne; Stadium rozpadu
    3.3. Odnawianie w lasach pierwotnych
        Aneks 3 Podstawowe charakterystyczne cechy lasu pierwotnego i naturalnego
4. Charakterystyka wybranych cech drzewostanu
    4.1. Cykl życiowy drzewostanu zagospodarowanego
        4.1.1. Wzrost drzew i drzewostanów, rozwój drzewa
                Wzrost drzew i drzewostanów; Rozwój drzewa
        4.1.2. Okresy i fazy rozwojowe drzewostanu
            4.1.2.1. Okres młodociany (nalot młodszy uprawa młodsza, uprawy podokapowe, nalot starszy, uprawa starsza, podrost i młodnik)
                Nalot młodszy; Uprawa młodsza; Uprawy podokapowe; Nalot starszy i uprawa starsza; Podrost i młodnik
            4.1.2.2. Okres dojrzewania (żerdziowina, drągowina, drzewostan cienki)
                Żerdziowina; Drągowina; Drzewostan cienki (drzewostan dojrzewający)
            4.1.2.3. Okres drzewostanu dojrzałego (drzewostan średni, drzewostan gruby)
                Drzewostan średni; Drzewostan gruby
    4.2. Procesy zachodzące w drzewostanie
        4.2.1. Uwagi wstępne
        4.2.2. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka form oddziaływania roślin na siebie
        4.2.3. Naturalne przemieszczanie się drzew w drzewostanie
        4.2.4. Naturalne wydzielanie się drzew
        4.2.5. Oczyszczanie się pni z gałęzi jako biologiczna cecha drzew
    4.3. Stabilność ekologiczna ekosystemów leśnych
5. Sposoby zagospodarowania lasu i rębnie
    5.1. Las wysokopienny
        5.1.1. Powstanie zasad gospodarowania w lesie
        5.1.2 Sposoby zagospodarowania lasu i prowadnie hodowlano leśne
            5.1.2.1. Sposoby zagospodarowania lasu (zrębowy, przerębowy, zrębowo przerębowy)
                Sposób zrębowy; Sposób przerębowy; Sposób zrębowo przerębowy
            5.1.2.2. Prowadnie hodowlano-leśne
        5.1.3. Zasady klasyfikacji rębni
        5.1.4. Charakterystyka rębni
            5.1.4.1. Elementy rębni
                5.1.4.1.1. Elementy techniczne
                5.1.4.1.2. Elementy przestrzenne
                5.1.4.1.3 Elementy czasu
            5.1.4.2. Rębnia zupełna
                5.1.4.2.1. Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
                5.1.4.2.2. Rębnia zupełna pasowa
                    Rębnia zupełna pasowa zrębami znormalizowanymi (rębnia zupełna wielkopowierzchniowa); Rębnia zupełna pasowa zrębami zwężonymi (rębnia zupełna pasowa); Rębnia zupełna                         wielkopowierzchniowa lub pasowa z pozostawieniem nasienników
                5.1.4.2.3. Rębnia zupełna smugowa
                5.1.4.2.4. Rębnia zupełna smugowo-zatokowa schodkowa
                5.1.4.2.5. Rębnia zupełna smugowo-zatokowa falista
                5.1.4.2.6. Rębnia zupełna kulisowa
                5.1.4.2.7. Rębnia gniazdowa zupełna (rębnia zupełna gniazdowa)
                5.1.4.2.8. Ogólne zasady wyboru rębni zupełnych stosowanych w krajowym gospodarstwie leśnym
                5.1.4.2.9. Ocena rębni zupełnej
                5.1.4.2.10. Rębnia zupełna a procesy bliskie naturze
            5.1.4.3. Rębnia częściowa
                5.1.4.3.1. Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa i pasowa
                    Geneza rębni częściowej; Charakterystyka; Uwagi o wykorzystywaniu cięć odnowieniowych
                5.1.4.3.2. Rębnia częściowa smugowa
                5.1.4.3.3. Rębnia gniazdowa częściowa
                5.1.4.3.4. Rębnia częściowa gniazdowa zmodyfikowana
                5.1.4.3.5. Ocena rębni częściowej
                5.1.4.3.6. Rębnia częściowa a procesy bliskie naturze
            5.1.4.4. Rębnia stopniowa schematyczna i jej ocena
                    Aneks 4. Ogólna charakterystyka rębni stopniowych
                5.1.4.4.1. Rębnia stopniowa gniazdowa (rębnia gniazdowa bawarska K. Gayera)
                5.1.4.4.2. Rębnia stopniowa gniazdowo-(grupowo-)pasowa (bawarska rębnia kombinowana)
                5.1.4.4.3. Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa
                5.1.4.4.4. Rębnia stopniowa brzegowo smugowa (rębnia smugowo-przerębowa Ch. Wagnera)
                5.1.4.4.5. Rębnia stopniowa klinowo-osłonowa
                5.1.4.4.6. Rębnia stopniowa jednostkowo równomierna (rębnia badeńska)
                5.1.4.4.7. Rębnia stopniowa cięciami grupowymi
           5.1.4.5. Rębnia stopniowa udoskonalona i jej ocena
                5.1.4.5.1. Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
                            Wprowadzenie; Zasady stosowania rębni
                    Aneks 5. Koncepcja odnawiania w szwajcarskiej rębni stopniowej
                5.1.4.5.2. Rębnia stopniowa (odnowienie w gniazdach i grupach) a procesy bliskie naturze
            5.1.4.6. Rębnia ciągła (rębnia przerębowa) i jej ocena
                5.1.4.6.1. Rębnia ciągła pielęgnacyjno-przyrostowa (jednostkowa i grupowa)
                5.1.4.6.2. Rębnia przerębowa górska
                5.1.4.6.3. Rębnia ciągła a procesy bliskie naturze
            5.1.4.7. Efekty ekonomiczne stosowanych rębni
            5.1.4.8. Struktura genetyczna odnowienia ukształtowanego w wyniku stosowania różnych rębni
        5.1.5. Gospodarstwo przestojowe
        5.1.6. Przebudowa i przemiana drzewostanów wysokopiennych
            5.1.6.1. Uwagi wstępne
            5.1.6.2. Przebudowa
                5.1.6.2.1. Planowanie przebudowy
                            Zgodność składu gatunkowego z siedliskiem; Stabilność mechaniczna drzewostanów; Aktualna produkcyjność drzewostanu; Jakość techniczna; Wiek drzewostanu
                5.1.6.2.2. Przebudowa monokultur sosnowych na niżu
                5.1.6.2.3. Zasady przebudowy jednogatunkowych drzewostanów świerkowych
                5.1.6.2.4. Przebudowa drzewostanów przed pionowych.
                5.1.6.2.5. Przebudowa częściowa niskoprodukcyjnych drzewostanów bukowych
            5.1.6.3. Przemiana
                5.1.6.3.1. Przemiana drzewostanów w las przerębowy
                5.1.6.3.2. Trudności związane z przemianą
                5.1.6.3.3. Charakterystyka przemiany
                5.1.6.3.4. Zabiegi zabezpieczające
                5.1.6.3.5. Różne fazy przemiany i związana z nimi technika hodowlana
    5.2. Las niskopienny
        5.2.1. Historia i charakterystyka
        5.2.2. Cechy biologiczne gatunków tworzących las odroślowy
        5.2.3. Odnawianie lasu niskopiennego
        5.2.4. Przekształcenie lasu niskopiennego w wysokopienny
        5.2.5. Obecne znaczenie lasów niskopiennych
    5.3. Las połączony.
        5.3.1. Historia i charakterystyka
        5.3.2. Odnawianie lasu połączonego
        5.3.3. Przekształcenie lasu połączonego w las wysokopienny
6. Odnawianie lasu
    6.1. Wybór sposobu odnawiania lasu i planowanie składu gatunkowego odnowienia
        6.1.1. Wybór sposobu odnawiania
        6.1.2. Planowanie składu gatunkowego odnowienia
            6.1.2.1. Wybór gatunków jako podstawa stabilności ekosystemu leśnego
            6.1.2.2. Czynniki, które należy uwzględniać przy planowaniu składu gatunkowego
            6.1.2.3. Zalecenia praktyczne
    6.2. Prace przygotowawcze do odnowień i zalesień
        6.2.1. Wstęp
        6.2.2. Przygotowanie terenu pod uprawy i odnowienie naturalne
            6.2.2.1. Usuwanie odpadów zrębowych (pozostałości poeksploatacyjnych)
            6.2.2.2. Usuwanie pniaków i korzeni
            6.2.2.3. Oczyszczanie powierzchni ze zbędnych podrostów, odrośli i krzewów
            6.2.2.4. Postępowanie ze szkodliwą pokrywą glebową
            6.2.2.5. Prace wodno-melioracyjne
            6.2.2.6. Prace agro-, fito- i zoomelioracyjne
        6.2.3. Przygotowanie gleby
            6.2.3.1. Uwagi wstępne
            6.2.3.2. Zadania przygotowania gleby i jego wpływ na warunki wzrostu odnowienia
                        Odsłonięcie gleby mineralnej; Spulchnienie gleby; Przemieszanie warstwy próchnicy z mineralną; Zmniejszenie niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym fazom rozwojowym                             drzewostanu; Stworzenie korzystnych warunków szybkiego i równomierne go wzrostu; Ukształtowanie warunków do prac związanych z zakładaniem upraw
            6.2.3.3. Sposoby przygotowania gleby pod odnowienia i zalesienia
                        Mechaniczne częściowe przygotowanie gleby; Mechaniczne pełne przygotowanie gleby; Ręczne częściowe przygotowanie gleby
            6.2.3.4. Podsumowanie
    6.3. Naturalne odnawianie lasu
        6.3.1. Sposoby odnawiania naturalnego
            6.3.1.1. Uwagi wstępne
            6.3.1.2. Samosiew górny
                Aneks 6. Rola światła w budowie i ustawieniu liści
            6.3.1.3. Samosiew boczny
            6.3.1.4. Samosiew kombinowany
            6.3.1.5. Samosiew bezosłonowy
            6.3.1.6. Odnawianie naturalne (samosiewne) połączone ze sztucznym
        6.3.2. Czynniki decydujące o odnowieniu naturalnym
            6.3.2.1. Wstęp
            6.3.2.2. Charakterystyka odnowienia naturalnego
            6.3.2.3. Podstawowe warunki pojawienia się odnowienia naturalnego
                6.3.2.3.1. Pożądany skład gatunkowy, dostateczna liczba i odpowiedni stan drzew
                6.3.2.3.2. Częstotliwość i wydajność produkcji nasion
                6.3.2.3.3. Dojrzałość i rozsiewanie się nasion
                6.3.2.3.4. Korzystne warunki przelegiwania nasion - tworzenie banku nasion
                6.3.2.3.5. Korzystne warunki do kiełkowania
            6.3.2.4. Zespół czynników ekologicznych Sprzyjających przeżywaniu oraz wzrostowi i rozwojowi odnowienia
                6.3.2.4.1. Przygotowanie gleby
                6.3.2.4.2. Wilgotność gleby i powietrza
                6.3.2.4.3. Makro- i mikroelementy oraz odczyn gleby
                6.3.2.4.4 Oddziaływanie allelopatyczne
                6.3.2.4.5 Warunki mikrobiologiczne
                6.3.2.4.6 Skład gatunków drzewostanu
                6.3.2.4.7. Roślinność runa
                6.3.2.4.8. Warunki świetlne
            6.3.2.5. Podsumowanie
    6.4. Sztuczne odnawianie lasu i zalesianie
        6.4.1. Wybór między siewem a sadzeniem
        6.4.2. Siew
            6.4.2.1. Wstęp
            6.4.2.2. Kiełkowanie nasion
            6.4.2.3. Sposoby siewu
                6.4.2.3.1. Siew pełny
                6.4.2.3.2. Siew częściowy
                            Siew na pasach lub wielorzędowy; Siew rzędowy ciągły lub przerywany w rowki; Siew kupkowy; Siew punktowy; Siew pod przykryciem z wykorzystaniem kołpaków ochronnych -                             stożków i lejków siewnych
            6.4.2.4. Wykonanie siewu
            6.4.2.5. Pora siewu
            6.4.2.6. Zalety i wady siewu
            6.4.2.7. Podsumowanie
    6.4.3. Sadzenie
            6.4.3.1. Wstęp
            6.4.3.2. Materiał sadzeniowy
                Aneks 7. Mikrowegetatywne rozmnażanie
            6.4.3.3. Postępowanie z sadzonkami
            6.4.3.4. Transport materiału sadzeniowego
            6.4.3.5. Sposoby sadzenia
                6.4.3.5.1. Uwagi wstępne
                6.4.3.5.2. Sadzenie ręczne
                                Sadzenie w szparę; Sadzenie w jamkę; Sadzenie w dołki; Sadzenie z bryłką; Sadzenie pod darń: Sadzenie na odwróconej darni; Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem                                     korzeniowym produkowanych w pojemnikach (doniczkach)
                6.4.3.5.3. Sadzenie mechaniczne
            6.4.3.6. Wzrost korzeni i pora sadzenia
                6.4.3.6.1. Wzrost korzeni
                6.4.3.6.2. Pora sadzenia
                                Sadzenie wiosenne; Sadzenie letnie; Sadzenie jesienne
            6.4.3.7. Więźba
                6.4.3.7.1. Charakterystyka stosowanych więźb
                6.4.3.7.2. Obliczanie zapotrzebowania sadzonek
                6.4.3.7.3. Kryteria wyboru więźby
            6.4.3.8. Wady i zalety sadzenia
            6.4.3.9. Podsumowanie
        6.4.4. Projektowanie i zakładanie upraw
            6.4.4.1. Pojęcia wstępne
            6.4.4.2. Charakterystyka upraw
                6.4.4.2.1. Skład gatunkowy
                                Gatunki główne i domieszkowe; Charakterystyka domieszek
                        Aneks 8. Przekształcenie górskich gleb porolnych przez przedplony sosnowe
                                Uprawy jednogatunkowe i wielogatunkowe
                6.4.4.2.2. Formy zmieszania i rozmieszczenia drzew w uprawach wielogatunkowych
                        Aneks 9. Definicja i klasyfikacja drzewostanów mieszanych
                                Formy zmieszania i sposoby rozmieszczenia gatunków w uprawie zalecane do stosowania w praktyce
    6.5. Ocena udatności upraw i odnowień naturalnych
        6.5.1. Uwagi wstępne
        6.5.2. Procent pokrycia powierzchni
        6.5.3. Przydatność hodowlana
        6.5.4. Termin wykonania oceny udatności uprawy
                        Aneks 10. Przykład oceny udatności uprawy
    6.6. Poprawki, uzupełnienia i dolesienia
        6.6.1. Uwagi wstępne
        6.6.2. Poprawki
        6.6.3. Uzupełnienia
        6.6.4. Dolesienia
    6.7. Struktura genetyczna drzewostanów kształtowana w wyniku odnawiania sztucznego i naturalnego
        6.7.1. Uwagi wstępne
        6.7.2. Odnawianie naturalne
        6.7.3. Odnawianie sztuczne

Załącznik: Zarys historii hodowli lasu
1. Rozwój hodowli lasu
2. Zarys historii trzebieży
3. Hodowla lasu bliska naturze
4. Wybitne osobowości leśnictwa, hodowli lasu i ich główne dzieła
5. Ważniejsze postaci w ewolucji wielkich prądów ideowych w leśnictwie polskim i ich główne dzieła
Literatura

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 63 z 75 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)