Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem https://sklep.drewno.pl

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Sklep.Drewno.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.drewno.pl (dalej “Sklep” lub “Sprzedający”), prowadzony jest przez Drewno.pl sp. z o.o., z siedzibą w Głuchowie (64-020), przy ulicy Podleśnej 19, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000208011, Regon: 093192493, NIP 9532474849, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności §2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym §3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień §4 Tryb postępowania reklamacyjnego §5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych §6 Postanowienie Końcowe

Definicje

Sprzedający – właściciel sklepu internetowego Sklep, sklep internetowy – platforma sprzedażowa, prowadzona przez Sprzedającego. Kupujący, Klient – użytkownik składający zamówienie w sklepie internetowym Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu nie związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu Cywilnego).

§1 Określenie zakresu działalności

 1. Sklep internetowy umożliwia zakup oferowanych przez Sprzedającego produktów i usług.
 2. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe, objęte gwarancją oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 1. Sklep internetowy umożliwia zamówienie oferowanych przez Sprzedającego towarów przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działanie oprogramowania innych firm zainstalowanego na urządzeniach Kupującego, które może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Kupującego celem skorzystania ze sklepu internetowego, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z oferty Sprzedającego.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z oferty Sprzedającego jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2.  Wszystkie ceny podawane są w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Informacje o kosztach dostawy znajdują się na stronie https://sklep.drewno.pl/koszt-dostawy/
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 4. W celu zakupu towaru znajdującego się w sklepie internetowym, Kupujący wybiera pozycje do koszyka, a następnie potwierdza zakup.
 5. Sklep przyjmuje również zamówienia przesłane pocztą e-mail na adres: sklep@drewno.pl
 6. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia.
 7. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku wyboru przez Klienta płatności płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Sklep umożliwia dokonanie zapłaty za zamówienie za pomocą różnych kanałów płatności. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie https://sklep.drewno.pl/metody-platnosci/
 9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 10. Sprzedający oświadcza, że zdjęcia i opisy produktów mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać wszystkich cech zamawianego produktu. W szczególności zdjęcia produktów mogą różnić się do zamawianego towaru: w przypadku produktów z wariantami mogą posiadać inny kolor, rozmiar, czy objętość opakowania. W zależności od monitora, na którym wyświetlany jest opis produktu zdjęcia mogą mieć odmienną barwę.
 11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 12. Użytkownik otrzymuje dowód zakupu, w postaci faktury elektronicznej lub papierowej na podstawie danych podanych w zamówieniu.
 13. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
 14. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych i liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Termin ten nie obejmuje towarów niedostępnych w naszym magazynie w momencie składania zamówienia przez Klienta (towary oznaczone “na zamówienie”). Jeśli termin realizacji takiego zamówienia, może przekroczyć 10 dni, termin realizacji uzgadniany jest z klientem indywidualnie.
 15. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z §4 niniejszego regulaminu.
 16. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 17. Prawo do odstąpienie od umowy nie dotyczy wyjątków wymienionych w Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. M.in. towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny, programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu oraz towarów nieprefabrykowanych lub przygotowanych w sposób służący zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
 18. Zwrot towaru wymaga złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób, zgodny z Kodeksem Cywilnym. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, realizowanego na podstawie uprawnienia opisanego powyżej, należy podać: – imię i nazwisko Klienta (konsumenta), – dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość), – nazwę, numery, ilość towarów, od których zakupu konsument odstępuje, – jeśli istnieje konkretny powód zwrotu prosimy go podać, – informacje na temat opakowania, stanu w jakim znajduje się towar, – wskazanie czy zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z numerem konta konsumenta, – numer faktury lub innego dowodu zakupu.
 19. Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj »
 20. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres DREWNO.PL sp. z o.o., ul. Podleśna 19, 64-020 Głuchowo lub e-mailem na adres sklep@drewno.pl.
 21. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
 22. W przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 24 niniejszego paragrafu.
 23. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 24. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedającego, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami). Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sprzedającego na jego koszt oraz za pobraniem.
 25. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 26. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: (sklep@drewno.pl lub pocztą tradycyjną na adres Drewno.pl sp. z o.o., ul. Podleśna 19, 64-020 Głuchowo.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: – imię i nazwisko – adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu) – numer dokumentu sprzedaży (jeśli został wystawiony) – przedmiot reklamacji – przyczynę reklamacji – podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą).
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.
 4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.
 6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku towarów sprzedawanych w ramach “wyprzedaży” Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów drugiego gatunku lub towarów nie w pełni wartościowych, tzn. takich, które mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru zostanie poinformowany co do zakresu istniejącej wady towaru.
 8. Reklamacja towarów opisanych w pkt. 7, nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany.
 9. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail sklep@drewno.pl lub pod numerem telefonu +48 616243705.
 10. Użytkownik będący konsumentem ma  również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.drewno.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.) Drewno.pl sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych administrowanym przez Drewno.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podleśnej 19, 64-020 Głuchowo.

§6 Postanowienie Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin dostępnej pod adresem sklep.drewno.pl/regulamin.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 3. Wszelkie zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym jest prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy z dnia 2. marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U, 2000r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), chyba że bezwzględnie wiążące przepisy prawa stanowią inaczej.
 5. Sądem właściwym (za wyjątkiem Klientów będący konsumentami) miejscowo do rozstrzygania sporów wynikłych między Sprzedającym a Klientem lub innymi podmiotami, na rzecz których Sprzedający świadczy usługi w ramach Sklepu, jest sąd powszechny, w którego okręgu Sprzedający ma swoją siedzibę; jeśli sądem właściwym okaże się sąd rejonowy, strony zgodnie wybierają Sąd Rejonowy w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 7. Konsument posiada możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć u swojego lokalnego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub pod następującymi adresami stron: – https://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/https://ezakupy.uokik.gov.pl/https://uokik.gov.pl/
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26. listopada 2020 roku.
    Do pobrania: Regulamin sklepu 2018 » Regulamin sklepu 2013-2017 »